KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A MÉK 2014.03.28-i Küldöttgyűlésének határozatai

1/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Elnökségének 2013. évi munkájáról szóló beszámolót 154 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

2/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2013. évi költségvetéséről szóló beszámolót 153 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

BESZÁMOLÓ A MÉK 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

3/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-Fegyelmi Bizottsága 2013. évi beszámolóját 152 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.

4/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolóját 151 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

5/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a 148 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Kft mérlegét és közhasznúsági jelentését jóváhagyja.

6/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 130 igen, 9 nem, 8 tartózkodás mellett a 2014. évi tagdíjat 48 ezer forintban állapítja meg.

7/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 125 igen, 16 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a területi kamarák az e-ügyintézési rendszer bevezetésének költségéhez „mértékadó” taglétszámuk után ezer forint/fő hozzájárulást biztosítsanak 2014. július 1-jéig a MÉK felé.

8/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2014. évi költségvetés tervezetét és 2014. évi programját 131 igen, 0 nem szavazattal, 16 tartózkodás mellett elfogadja.

Az Országos Jelölő Bizottság választás eredménye:
Bodonyi Csaba 147 szavazat, Dévényi Tamás 139 szavazat, Zábránszkyné Pap Klára 134 szavazat, Kováts András 129 szavazat, Palánkai Tibor 123 szavazat, Vesmás Péter 118 szavazat, Denkinger József 104 szavazat.

9/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 76 igen, 36 nem szavazattal, 18 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály 3.8.3. ce pontját: „ce) az alakuló ülés akkor határozatképes, ha azon a szervező csoport által összeállított tagjegyzéken szereplők legalább 50 százaléka jelen van, határozatképtelenség miatt megismételt alakuló ülés akkor határozatképes, ha azon a szervező csoport által összeállított tagjegyzéken szereplők legalább 10 százaléka jelen van” szövegre nem módosítja.

10/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 129 igen szavazattal egyhangúlag az alapszabály 3.3.5.a) pontjában és 4.1.2.a) pontjában a május 31-ét április 15-re változtatja.

11/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 127 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja az Alapszabály 3.1.4.c) pontjához az alábbi csatlakozó módosító indítványt: „a MÉK elnökségi és küldöttgyűlési határozatait a meghozatalukat követő 15 napon belül a MÉK honlapján közzé kell tenni, és erről értesítést kell küldeni a területi kamaráknak”.

12/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése az Alapszabály 3.4.1. c) pontjához csatlakozó módosító indítványt, amely szerint a „kamara mérlegét és eredmény-levezetését” szövegrész ne törlődjön 5 igen szavazattal nem fogadja el.

13/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése az Alapszabály módosítását a megszavazott csatlakozó módosító indítványokkal 127 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja, és felhatalmazza a MÉK elnökségét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabály pontjait folyamatosra átszámozza. A MÉK egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabálya a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.

14/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 129 igen szavazattal egyhangúlag a Pénzügyi Szabályzat 5.1. pontjának (2) és (3) bekezdésében, és az 5.2. pont (1) bekezdésében az „aktív” szót „mértékadóra”, az 5.1. pont (3) bekezdés szövegét pedig az alábbira módosítja: „A mértékadó taglétszám alatt értjük a területi kamara tagdíjfizetésre kötelezett tagjainak számát azzal, hogy az önkéntes éves szolgáltatási díjat fizetők, továbbá jelen szabályzat alapján tagdíjkedvezményben részesülők felét, a kettős kamarai tagság alapján tagdíjkedvezményben részesülők egyharmadát nem kell figyelembe venni.”

15/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a Pénzügyi Szabályzat 4.8.1. (4) bekezdésének szövegét 111 igen, 9 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett az alábbira módosítja: „Amennyiben az elsőfokú eljárás során hozott határozatban büntetésként kiszabott pénzbírság összegét a fellebbezés miatt lefolytatott másodfokú eljárás során változatlanul helyben hagyják, akkor a pénzbírság összege az első fokon eljáró területi kamarát illeti meg.
Amennyiben az elsőfokú eljárás során hozott határozatban büntetésként kiszabott pénzbírság összegét a fellebbezés miatt lefolytatott másodfokú eljárás során úgy módosítják, hogy annak összege növekszik, akkor az eredeti pénzbírság összege az első fokon eljáró területi kamarát, a növekmény összege a MÉK-et illeti meg.” A 4.1. pont (2) bekezdése a fentiek miatt törlődik.

16/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 128 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett felhatalmazza a MÉK elnökségét, hogy a Pénzügyi Szabályzat módosítás, illetve a mai napon jóváhagyott egyéb szabályzatok szerint az éves díjtáblázatot módosítsa. A Pénzügyi Szabályzat módosítása a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.”

17/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 126 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a MÉK Etikai-fegyelmi szabályzata II.19. § (2) bekezdése az alábbival egészüljön ki: „Amennyiben a szakmagyakorló a továbbképzéssel kapcsolatos önbevallásában a kamara vagy annak szervei felé számára előnyös, és a névjegyzéken maradást így biztosító, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, az etikai vétségnek minősül.

18/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 129 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a MÉK Etikai-Fegyelmi Szabályzat módosítását a megszavazott csatlakozó módosító indítvánnyal. A MÉK Etikai-Fegyelmi Szabályzat módosítása a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.

19/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 17 igen szavazattal nem fogadja el, hogy a Címadományozási szabályzat tervezetében szereplők helyébe az alábbi kerüljön: „Az illetékes területi kamara elnöksége szakmai címet adományozhat a kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőknek. A területi kamara elnöksége a szakértői véleményben foglalt indokoló érvelést figyelembe veszi. Az elnökség döntését a szakértői vélemény megérkezését követő elnökségi ülésen hozza meg, ahol tanácskozási joggal biztosítani kell a szakértői testület képviseletét.
Eljárásbeli kifogás esetén a döntés ellen a titkárnál beadott, a főtitkárhoz címzett fellebbezéssel lehet élni a kérelmezőnek, vagy a szakértői testület képviselőjének a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A főtitkár az eljárást a 4.1.-4.4. pontban foglaltak szerint folytatja le azzal, hogy vizsgálja az eljárás szabályosságát. A főtitkár a döntésről értesíti a kérelmezőt, valamint a területi titkárt a végrehajtás érdekében.”

20/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 47 igen, 60 nem szavazattal, 14 tartózkodás mellett nem fogadja el, hogy az alábbi pont a Címadományozási Szabályzatból törlésre kerüljön: „4.6. A címadományozás szolgáltatás díja 30.000 Ft, amelynek 2/3 része a 2.1. a)-e) pont esetén a MÉK részesedése”.


21/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 119 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az Építész Kamarához tartozó vezető tervezői címek minőség alapon történő adományozását megfelelőnek tartja, ezért „különösen gyakorlott” cím adományozását szabályzatában nem teszi lehetővé. Ennek megfelelően a Szakmai cím adományozási szabályzat tervezet 2.1. i) pont és a 2.8. pont törlődik, és ennek megfelelően a számozás változik.

22/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK szakmai cím adományozási szabályzatát a megszavazatott módosító indítvánnyal 118 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadja. A MÉK Szakmai cím adományozási szabályzata a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.

23/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Szakmai gyakorlat szakirányúsága szabályzatát 121 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. A MÉK Szakmai gyakorlat szakirányúsága szabályzat a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.

24/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a Szakmai továbbképzési szabályzatot 121 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. A Szakmai továbbképzési szabályzat a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.

Kiegészítések:

Átadták a Schönvisner- és Forster Gyula-díjakat

Tájékoztatás az Iparkamara részére történő kamarai hozzájárulás befizetésével kapcsolatban
 


Létrehozás időpontja: 2014-04-15 16:30:21
Utolsó módosítás időpontja: 2014-04-15 16:30:21

Megtekintések száma: 3626
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=41868

paykasa bozdurma http://www.paykasafox.com/ paykasa paykasa bozum astropay bozdurma paykasa kart bozdurma bitcoin bozdurma paykasa bozdurma paykasa paykasa bozdurma paykasa astropay bozdurma Justin Kart
ankara escort ankara escort ankara escort ataköy escort avcılar escort izmit escort beylikdüzü escort şişli escort pendik escort kurtköy escort ankara travesti beşiktaş escort
ankara travesti,atakĂśy escort,ankara escort,ankara escort,