KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A MÉK 2015.01.30-i Küldöttgyűlésének határozatai

1/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2015. évi költségvetés tervezetét azzal, hogy ennek részeként az éves tagdíjat 54.000 Ft-ban állapítja meg, 51 igen, 109 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett nem fogadja el.

2/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2015. évi költségvetés tervezetét 122 igen, 34 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadja azzal, hogy ennek részeként az éves tagdíjat 50.000 Ft-ban állapítja meg.

MÉK 2015. évi elfogadott költségvetése

 

3/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlés az alábbi csatlakozó módosító indítványokat 13 igen szavazattal nem fogadja el.

2.A) Kiegészítés a b.)-hez: A testület jelentős szakmai ügyekben állásfoglalást ad ki.

2.B) Kiegészítés a c.)-hez: évente legalább négy alkalommal.

2.C) Kiegészítés az f.)-hez: korelnök vagy az általa kijelölt személy.

2.D) Kiegészítés a g.)-hez: kihelyezett ülés esetén hozzászólási joggal: a társrendező területi kamara elnökségét, felügyelő bizottságának elnökét. A területi kamarák elnökeit szavazati jog illeti meg, egységes állásfoglalások kiadása érdekében.

2.E) Kiegészítés a h.)-hoz: A kihelyezett testületi ülések lebonyolítását a MÉK elnöke és a területi kamara elnöke közösen szervezi, és közösen állapítja meg a napirendi javaslatot.

2.F) Kiegészítés a j.)-hez: A testület véleményét ill. állásfoglalását – a testületi ülések tárgyalásának eredményét – a MÉK elnöke teszi közzé a MÉK honlapon.


4/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése a 2.G  csatlakozó módosító indítványt 2 igen szavazattal nem fogadja el.

 

5/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 121 igen, 1 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabály 3.9 pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3.9 A területi elnökök testülete

a.) A területi elnökök testülete (a továbbiakban: testület) az országos elnökség tanácsadó, döntés-előkészítő testülete. Tagjai a területi elnökök.

b.) A testület az építész kamarákat érintő ügyekben javaslatot tesz, véleményt nyilvánít.

c.) A testületet a MÉK Elnöke hívja össze.

d.) A MÉK Elnöke 30 napon belüli időpontra köteles összehívni a testületet, ha azt

  • az elnökség többsége, vagy
  • a felügyelő bizottság, vagy
  • legalább három területi elnök írásban indítványozza.

e.) A MÉK elnöke az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül köteles elektronikus úton megküldeni az ülés meghívóját.

f.) A határidők eredménytelen eltelte esetén a területi kamarák elnökei közül a legidősebb (korelnök) jogosult és egyben köteles a testület haladéktalan összehívására.

g.) A testület ülésére meg kell hívni:

  • a területi kamarák elnökeit,
  • a MÉK Elnökét, alelnökeit és elnökségi tagjait, valamint a felügyelő bizottság elnökét.

h.) A testület ülése lebonyolításának megszervezése a MÉK elnök vagy az f) pont szerinti esetben a korelnök feladata.

i.) A testület feladatkörébe tartozik különösen a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei valamint ezek módosítása tervezeteinek, a költségvetési terv, az éves tagdíj, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj és a MÉK díjrészesedés mértékének előzetes véleményezése.

j.) A TET üléseiről emlékeztetőt kell összeállítani, amelyet a meghívottaknak 15 napon belül elektronikus úton meg kell küldeni.”

 

6/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 127 igen, 2 nem és 5 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabály 3.3.4. ai) pontját az alábbiak szerint módosítja:

a.) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a kamarai törvényben meghatározottakon túl:

„ai.) a költségvetési terv megvitatása és elfogadása, ezzel összefüggésben:

  • az éves tagdíj összegének meghatározása, továbbá
  • a Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatban a területi kamarák által az országos kamarának fizetendő tagdíjrészesedés rendszerének, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj összegének és a nyilvántartási díjrészesedés rendszerének megállapítása, valamint
  • felhatalmazni az elnököt hitel felvételére, ill. a MÉK vagyontárgyára jelzálog bejegyeztetése,”

 

7/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 131 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabály 4.1.3. c) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A tagdíj mértékére vonatkozó javaslatot a területi kamarákkal előzetesen egyeztetett módon kell a küldöttgyűlés elé terjeszteni és jóváhagyni.”

 

8/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 132 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabály 4.1.2. és 4.1.3. és 4.1.4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„4.1.2 A költségvetés

a.) A pénzügyi év lezárultát követően a MÉK Elnöksége elkészíti és megvitatja a kamara előző évi költségvetési beszámolóját és a tárgyévre vonatkozó költségvetési tervét, annak részeként a tagdíj összegére vonatkozó javaslatát, amelyet legkésőbb a tárgyévben április 15-ig küldöttgyűlés elé terjeszt.

b.) A költségvetési tervet úgy kell megállapítani, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyban legyenek. hitelfelvétel, jelzálog alapítása csak a küldöttgyűlés határozatával lehetséges.
c.) A költségvetési terv tartalmi részletezettségének meghatározása a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatában történik.

4.1.3 A MÉK bevételei

a) Az országos kamara a működésével járó költségeket a következő bevételekből fedezi:

aa) a tagdíj - és az éves névjegyzéki nyilvántartási díjrészesedésből,

ab) az eljárási, valamint igazgatási szolgáltatási díjakból,

ac.) bírságokból, regisztrációs és adminisztrációs díjakból,

ad) a kamara szolgáltatásaiért fizetett díjakból,

ae) az egyéb (gazdasági tevékenység, pályázatok) bevételeiből.

b.) A MÉK egyes szolgáltatásaiért fizetendő díjakat az elnökség a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatában rögzítettek szerint díjtáblázatban állapítja meg.

4.1.4 Az egyes díjfajták

Az egyes eljárásokban fizetendő díjakat és azok mértékét jogszabály, a küldöttgyűlés által elfogadott MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata, továbbá a MÉK Elnöksége állapítja meg.”

 

9/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 123 igen, 6 nem és 4 tartózkodás mellett a MÉK PGSZ 5.3. pontját az alábbi (4) bekezdéssel egészíti ki:

„(4) A tagdíjrészesedés február 28-ig történő egyösszegű befizetése esetén a feladandó összeg a jegybanki alapkamattal csökkenthető.”

 

10/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 127 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett a PGSZ 4.6. pontja Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az éves névjegyzéki nyilvántartási díj mértéke - ha jogszabály másként nem rendelkezik – a mindenkori tagdíj 30%-a (ezer Forintra kerekítve) személyenként, amelyet egy összegben kell megfizetni az adott év március 31. napjáig.”


11/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 106 igen, 5 nem és 13 tartózkodás mellett javasolja a PGSZ eredeti 4.7.2 Az önkéntes szolgáltatási díj (1) – (3) bekezdések megtartását.

A pont megtartásával az erre hivatkozott pontokat és utalásokat vissza kell állítani.

 

12/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 122 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett a PGSZ eredeti 4.2.4. pont (3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(3) Az a kamarai tag, aki a MÉK névjegyzékén érvényes tervezői, ill. szakértői jogosultsággal nem rendelkezik, vagy tervezői, ill. szakértői jogosultsága szünetel, a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként. A kedvezmény a jogosultság szüneteltetésének időszakára vonatkozik, a további időszakra a teljes tagdíj időarányos részét kell fizetni.

 

13/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 96 igen, 20 nem és 10 tartózkodás mellett a PGSZ eredeti 4.2.4. pont (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(2) Az a nyugdíjas, aki tárgyév január 15-ig nyilatkozatot tesz, hogy a tárgyévet megelőző évben kamarai tagsághoz kötött tevékenységet nem végzett, az a tagdíj 30%-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként.

 

14/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 83 igen, 28 nem és 17 tartózkodás mellett a PGSZ eredeti 4.2.4. pontját az alábbiak szerint nem módosítja:

(1) A 75. életévét tárgyév január 1. napjáig betöltő kamarai tag számára a tagdíjfizetés önkéntes, a 70. életévét tárgyév január 1. napjáig betöltő kamarai tag a tagdíj 30 %-át (ezer forintra kerekítve) fizeti tagdíjként.

 

15/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 92 igen, 16 nem és 16 tartózkodás mellett a PGSZ eredeti 4.2.4. pont (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) A 70. életévét – 2015. december 31. napjáig – betöltő kamarai tag számára a tagdíjfizetés önkéntes.

 

16/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 126 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat elektronikusan közzétett módosításait a megszavazott módosító indítványok szerint elfogadja.

 

17/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Szakmai cím adományozási szabályzat rendelkezéseit 117 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett az alábbiak szerint egészíti ki:

„3.6. A MÉK elnökség szakmai ajánlása szerinti posztgraduális képzések esetén a 3.1. szerinti mellékletet nem kell csatolni.

4.6. a) A címadományozás szolgáltatás díja 30.000 Forint, amelynek 2/3 része a 2.1. a)- e) pont esetén a MÉK részesedése, a 2.3. pontban foglalt esetek kivételével.

b) A címadományozás elbírálásának feltétele a szolgáltatási díj befizetése a területi kamarához, a 4.3. pont szerinti szakértői vélemény elkészítése feltétele a „részesedés” átutalása a MÉK részére.

5.5. a) A fellebbezés szolgáltatás díja 30.000 Forint, amelyet a területi kamarához kell befizetni, és amelynek 2/3 része a MÉK részesedése.

b) A fellebbezés elbírálásának feltétele a „részesedés” átutalása a MÉK részére.”

 

18/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Szakmai továbbképzési szabályzat rendelkezéseit 105 igen, 9 nem és 3 tartózkodás mellett az alábbiak szerint módosítja:

„(5.1) Szakmai továbbképzés:

A Rendeletben kötelezetteknek továbbképzési időszakonként minimum 20 továbbképzési pontot kell megszerezni, az (5.5) pont figyelembevételével.

(5.5) Annak, akinek a 70. életévének betöltése után jár le a továbbképzési időszaka, annak ebben és az ezt követő továbbképzési időszakokban legalább 5 továbbképzési pont megszerzését kell igazolnia, a további 15 továbbképzési pont megszerzése önkéntes.

A (7.6.) törlésre kerül.”

 

19/2015. (01.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 125 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett az Alapszabály, a Pénzügyi és gazdálkodási Szabályzat, a Szakmai cím adományozási szabályzat és a Szakmai továbbképzési szabályzat módosításait a MÉK honlapján történő közzététel másnapján lépteti hatályba.

Felhatalmazza az Elnökséget, hogy az esetlegesen előforduló számozási és koherencia hibákat kijavítsa.


Létrehozás időpontja: 2015-02-05 12:56:23
Utolsó módosítás időpontja: 2015-02-05 15:29:30
Beküldő: Kovács Zsófia
Megtekintések száma: 4386
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=42599

paykasa bozdurma http://www.paykasafox.com/ paykasa paykasa bozum astropay bozdurma paykasa kart bozdurma bitcoin bozdurma paykasa bozdurma paykasa paykasa bozdurma paykasa astropay bozdurma Justin Kart
ankara escort ankara escort ankara escort ataköy escort avcılar escort izmit escort beylikdüzü escort şişli escort pendik escort kurtköy escort ankara travesti beşiktaş escort
ankara travesti,atakĂśy escort,ankara escort,ankara escort,