KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot hirdet főépítészi munkakör betöltésére

Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot hirdet Biatorbágy Város Önkormányzata Főépítészi munkakör megbízási jogviszony keretén belül való betöltésére.

A megbízási jogviszony időtartama: határozatlan idejű megbízási jogviszony
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti két nap
A megbízás időtartama: A megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

A megbízáshoz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület részére,
 • közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
 • szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve Biatorbágy Város egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
 • közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,
 • részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és biatorbágyi információs rendszerek kialakításában és működtetésében,
 • vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,
 • gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek. Közreműködik Biatorbágy Város Önkormányzatának az Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetem, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. §-ában foglaltaknak való megfelelés,
 • a 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés (A főépítészi feladatkör főépítészi vizsga nélkül legfeljebb egy évig látható el),
 • legalább 8 éves szakmai gyakorlat,
 • a kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.
 • főépítész munkakörben szerzett, legalább 5 éves tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz,
 • főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó szakmai program,
 •  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •  iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. március 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő 15 napon belül a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biatorbagy.hu honlapon szerezhet.


Létrehozás időpontja: 2016-01-29 11:28:16
Utolsó módosítás időpontja: 2016-01-29 11:28:16
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 4155
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43274