KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Főépítész munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet!

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodáján megyei jogú városi főépítész munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

Ellátandó feladatok, a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8.§ és 10.§-aiban meghatározott feladatok ellátása (a továbbiakban: Rendelet); az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006. (IX.7.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 20/2013. (VI.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési eljárásról szóló 19/2013. (VI.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Építészeti- Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról, működési rendjéről szóló 21/2013. (VI.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a helyi építészeti értékek védelméről szóló 29/1993. (XII.16.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, Illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012.(IV.5) önkormányzati rendelet, továbbá Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség;
 • főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés (A mentesülés eseteiről és feltételeiről a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 4.§ (4) bekezdése, valamint a 12.§ (4) bekezdése rendelkezik). A főépítészi feladatkör főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgálati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.
 • legalább 8 éves szakmai gyakorlat;
 • Kttv. 84-85.§ és 87.§-aiban, továbbá a Rendelet 6.§-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása;
 • hat hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidő kikötése kötelező).

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség; nagyfokú terhelhetőség; kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata. Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályázó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti;
 • a főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában foglaló motivációs levél;
 • legalább nyolcéves szakmai gyakorlat igazolása;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85.§ és 87.§-aiban, továbbá a Rendelet 6.§-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2017. június 15. napjától tölthető be.
 • A pályázat beérkezésének határideje:2017. május 15. 16,00.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály, Humánpolitikai Irodájának vezetője nyújt, a 94/520-297-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1173/2017. valamint a munkakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.
 • Személyesen: a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály, Humánpolitikai Iroda vezetője részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. VI. emelet 606. számú iroda)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A jegyző a pályázókat személyesen meghallgathatja.
A személyes meghallgatás esetén a pályázók annak időpontjáról a meghallgatást megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a meghallgatást követő 3 munkanapon belül, amennyiben személyes meghallgatásra nem kerül sor, úgy legkésőbb 2017. június 14. napjáig írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 14.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje.

 • https://kozigallas.gov.hu – 2017.04.13.
 • Szombathely Megyei Jogú Város honlapja (www.szombathely.hu) – 2017.04.13.
 • Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája – 2017.04.13.
 • Magyar Építész Kamara honlapja (www.mek.hu) – 2017.04.13.

Dr. Károlyi Ákos sk.
jegyző


Létrehozás időpontja: 2017-04-19 11:37:48
Utolsó módosítás időpontja: 2017-04-19 11:46:52
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 3834
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44026

ankara escort izmit escort