KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Főépítész munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet!

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodáján megyei jogú városi főépítész munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

Ellátandó feladatok, a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8.§ és 10.§-aiban meghatározott feladatok ellátása (a továbbiakban: Rendelet); az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2006. (IX.7.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 20/2013. (VI.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési eljárásról szóló 19/2013. (VI.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Építészeti- Műszaki Tervtanácsának létrehozásáról, működési rendjéről szóló 21/2013. (VI.6.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a helyi építészeti értékek védelméről szóló 29/1993. (XII.16.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, Illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012.(IV.5) önkormányzati rendelet, továbbá Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök vagy azzal egyenértékű szakképzettség;
 • főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés (A mentesülés eseteiről és feltételeiről a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 4.§ (4) bekezdése, valamint a 12.§ (4) bekezdése rendelkezik). A főépítészi feladatkör főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgálati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.
 • legalább 8 éves szakmai gyakorlat;
 • Kttv. 84-85.§ és 87.§-aiban, továbbá a Rendelet 6.§-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása;
 • hat hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidő kikötése kötelező).

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség; nagyfokú terhelhetőség; kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata. Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályázó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti;
 • a főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában foglaló motivációs levél;
 • legalább nyolcéves szakmai gyakorlat igazolása;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85.§ és 87.§-aiban, továbbá a Rendelet 6.§-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1)-(3) bekezdéseire kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2017. június 15. napjától tölthető be.
 • A pályázat beérkezésének határideje:2017. május 15. 16,00.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály, Humánpolitikai Irodájának vezetője nyújt, a 94/520-297-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1173/2017. valamint a munkakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.
 • Személyesen: a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály, Humánpolitikai Iroda vezetője részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. VI. emelet 606. számú iroda)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A jegyző a pályázókat személyesen meghallgathatja.
A személyes meghallgatás esetén a pályázók annak időpontjáról a meghallgatást megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a meghallgatást követő 3 munkanapon belül, amennyiben személyes meghallgatásra nem kerül sor, úgy legkésőbb 2017. június 14. napjáig írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 14.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje.

 • https://kozigallas.gov.hu – 2017.04.13.
 • Szombathely Megyei Jogú Város honlapja (www.szombathely.hu) – 2017.04.13.
 • Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája – 2017.04.13.
 • Magyar Építész Kamara honlapja (www.mek.hu) – 2017.04.13.

Dr. Károlyi Ákos sk.
jegyző


Létrehozás időpontja: 2017-04-19 11:37:48
Utolsó módosítás időpontja: 2017-04-19 11:46:52
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 795
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44026

paykasa bozdurma http://www.paykasafox.com/ paykasa paykasa bozum astropay bozdurma paykasa kart bozdurma bitcoin bozdurma paykasa bozdurma paykasa paykasa bozdurma paykasa astropay bozdurma Justin Kart
ankara escort ankara escort ankara escort ataköy escort avcılar escort izmit escort beylikdüzü escort şişli escort pendik escort kurtköy escort ankara travesti beşiktaş escort
ankara travesti,atakĂśy escort,ankara escort,ankara escort,