KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A MÉK Elnökségének 2017. évi határozatai

1/2017. (01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, az alábbi szakmai állásfoglalást hozza:

A 482/2016. (XII.28.) Korm. rendelet módosította – többek között -  a 191/ 2009. (IX.15.) sz. Korm. rendeletet, amely szerint 2017. I. 1-től hatályon kívül helyezte a 20. §-ával az eredeti rendelet 1. mellékletének II. pontját és kiegészítette a melléklet I. pontját – a 18. §-ával -  az alábbiak szerint: „7. A kivitelezési dokumentáció munkarészeit a felelős tervező a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara szabályzatainak figyelembevételével határozza meg.” Átmeneti rendelkezést a felkészülésre a kamaráknak nem adott. (Szabályzat alkotására a kamarák országos küldöttgyűlése jogosult!).

 Fentiek figyelembe vételével a MÉK elnöksége úgy dönt, hogy a vonatkozó szabályzat elkészültéig szakmai állásfoglalásával felhívja tagjainak, a jogalkotóknak és a jogszabályok megtartását ellenőrzőknek a figyelmét, hogy a szabályzat küldöttgyűlés általi jóváhagyásáig a 191/2009. (IX.15.) sz. kormányrendelet 2016. december 31-ig hatályos 1. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével készítsék  a kiviteli tervek dokumentációját a tartalmi követelményekre vonatkozóan.

2/2017. (01.13.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja a MÉK 2017. évi díjtáblázatát.
Melléklet: MÉK díjtáblázat 2017. MÉK 2/2017. (01.13.) sz. MÉK Elnökségi határozat (Hatályos: 2017. január 14-tól.)

3/2017. (01.13.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag a következő állásfoglalást hozza:

A szakmai továbbképzésre 2017. januárjától újonnan kötelezett szakmagyakorlók – felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, ÉK és ÉKE jelű tervezők – számára, amennyiben 5 éves továbbképzési periódusuk 2017 folyamán jár le, eltekint a szakmai továbbképzési pontok teljesítésének igazolásától. 2018 jan. 1-tól lejáró jogosultságok esetén a továbbképzési időszak szakmai továbbképzésre kötelezett időszakára vonatkozóan összességében időarányosan kell a továbbképzési kötelezettséget teljesíteni, tehát 2017-re vonatkozóan 4 pontot, onnan pedig a „negyedéves szabály” alkalmazásával (eltelt negyedévenként 1 pont számítandó). Felkéri a továbbképzési szakértői testületet, hogy a Szakmai továbbképzési szabályzat tárgyra vonatkozó módosítási javaslatát a májusi küldött gyűlésre jóváhagyásra készítse elő.

4/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
A MÉK Elnöksége a tervezésről szóló 21/2016. (11.04.) sz. MÉK Elnökségi határozatát jogszabályváltozás miatt visszavonja és az alábbi állásfoglalást adja ki.
1. A 482/2016. (XII.28.) Korm. rendelet többek között módosította a 266/2013. (VII11.) Korm. rendeletet az É, MV-É, ME-É jelű jogosultságok vonatkozásában is:
É
A tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is – szakági tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában, 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben.
Mv-É
Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős vezetése. A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.
ME-É
Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése. Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.
2. Az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontja nem határoz meg méretet, jellemzőt, így a hivatkozás inkoherenssé, értelmezhetetlenné vált.
3. A jogszabály-módosítás MÉK részvételével történt utolsó egyeztetésén még szerepeltek paraméterek, a normaszöveg megváltoztatása a MÉK tudta nélkül történt.
4. A MÉK nyomatékosan fenntartja azon véleményét, hogy bizonyos, kormányrendeletekben meghatározott paraméterek szükségesek, amelyek figyelembe vételével lehet felelősen eldönteni a „szakági részvételt” a tervezésben, műszaki vezetésben és ellenőrzésben.
5. A MÉK reményét fejezi ki és mindent megtesz annak érdekében, hogy konszenzus alakuljon ki a Miniszterelnökség, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara között ebben a témában.

5/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja az „Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói és díjai a MÉK ajánlott díjszabása alapján a 2017-es évben” táblázatot.

6/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy az Akadálymentesítési karta megalakításában nem vesz részt kezdeményezőként, mivel a MÉK hagyományosan foglalkozik a témával és saját anyagokkal is rendelkezik, illetve minden építész tervező figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

7/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy továbbra is fontosnak tartja az együttműködést a MÉSZ-szel. Az együttműködési megállapodás területéről és a MÉSZ további támogatásáról egyeztetni fog a MÉSZ elnökségével.

8/2017. (03.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK alapításának 20. évfordulója alkalmából 2017. május 12-én tartott ünnepi küldöttgyűlésre felkéri köszöntőt tartani építészeket.

9/2017. (03.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy nem kíván részt venni a Fel a fejjel! (Építészeti kalandozások) című műsorban.

10/2017. (03.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy kritikai észrevételt tesz az e-építésügy oldalán megjelent „Lakossági tájékoztató a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet alkalmazásáról” című írással kapcsolatban Füleky Zsolt helyettes államtitkárnál. A levél megírásával Turi Attila alelnököt és dr. Hajnóczi Péter elnököt bízza meg.

11/2017. (04.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége a körülményeket mérlegelve (pl. jogalkotás) egyhangúlag úgy dönt, hogy a küldöttgyűlés időpontját 1 héttel módosítja, és azt 2017. május 19-én tartja meg a helyszín változatlan hagyásával.

12/2017. (04.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Magyar Építész Kamara előkészíti az INTERREG Duna Program Good Practices in Central Europe elnevezésű pályázatban való részvételét.

13/2017. (04.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy az ünnepi küldöttgyűlésen Bodonyi Csaba DLA, Callemeyer Ferenc DLA, Kampis Miklós, Kovács Imre és Prof. dr. Müller Ferenc számára Kamarai érmet adományoz.

14/2017. (05.12.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége a 39/2014. (03.21.) sz. MÉK elnökségi határozatához kapcsolódóan egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: a Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testület tagjai közé kinevezi Rosivall Emesét.

15/2017. (06.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy részt vesz a Bolgár Építész Kamara vezetésével az Interreg Duna-menti együttműködés pályázaton.

16/2017. (06.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége felhatalmazza a MÉK elnökét és Fáy Pirost az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság és a kapcsolódó szakértők szervezésére.

Fáy Pirost megbízási díj illeti meg a tevékenységért.

17/2017. (06.02.) sz. MÉK elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében  ̶  „A kézikönyv egyeztetése során a Magyar Építész Kamara ….. véleményét ki kell kérni.”   ̶  szabályozott véleményezési feladatot az illetékes területi építész kamarához delegálja élve a MÉK Alapszabályának 5.1.1.d) pontjában meghatározott jogával.  

18/2017. (06.02.) sz. MÉK elnökségi határozat

A Magyar Építész Kamara (továbbiakban: MÉK) Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a … Építész Kamara … sz. határozatát hatályon kívül helyezi, ezzel egyidejűleg Xy tagsági viszonyának határozatlan ideig tartó felfüggesztését hatályban tartja.

INDOKOLÁS

Xy tagsági viszonyát 1997. január 6-tól a … Építész Kamara … sz., 1998. január 8-i dátumú határozatával határozatlan ideig felfüggesztette. Nevezettet a … Építész Kamara 2013. szeptember 24-ével törölte a tagnyilvántartásából. Xy 2013. október 15-én fellebbezést terjesztett elő a … Építész Kamara … sz. határozata ellen. A MÉK főtitkára a …/2013 iktató számú 2013. október 31-én kelt határozatát hatáskör nélkül hozta meg. Ezt a határozatot a MÉK főtitkára 2015. április 13-án kelt …/2015 sz. határozatával visszavonta. Az ügyben indított bírósági szakasz Fővárosi Törvényszék … számú végzésével 2017. május 3-án zárult. A MÉK elnöksége fenti döntését a tervező és szakértő mérnökök, valamint az építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjának 1998. január 8-án hatályos állapota szerint hozta meg.


Létrehozás időpontja: 2017-02-01 12:56:19
Utolsó módosítás időpontja: 2017-06-02 12:00:19
Beküldő: Kurcz Judit, Rosivall Emese
Megtekintések száma: 1537
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=43907