KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Nagykanizsa Város megyei jogú városi főépítészt keres

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet Főépítészi csoport megyei jogú városi főépítész munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló 13/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 1 fő 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, építész mesterképzés szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
 • A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet alapján legalább 8 év szakmai tapasztalat
 • Főépítészi vizsga, vagy az alóli mentesülés (A mentesülés eseteiről és feltételeiről a 190/2009. (IX. 15.) Korm.rend. 4. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (4) bekezdése rendelkezik.) Főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgálati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • A Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása,
 • 6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező),
 • Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.
 • Nagyfokú terhelhetőség.
 • Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint),
 • A főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában foglaló motivációs levél,
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire  kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni),
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata. Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályázó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti,
 • A legalább 8 éves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • kinevezése esetén a Kttv. 84-85.  § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
 • hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

vagy

 • Személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/188/2017., valamint a munkakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2017. szeptember 14. naptól.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. október 31. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.


Létrehozás időpontja: 2017-09-12 21:05:01
Utolsó módosítás időpontja: 2017-09-12 21:09:10
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 2917
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44251