KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Nagykanizsa Város megyei jogú városi főépítészt keres

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet Főépítészi csoport megyei jogú városi főépítész munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása; Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól szóló 13/2013. (III. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 1 fő 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, építész mesterképzés szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
 • A főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet alapján legalább 8 év szakmai tapasztalat
 • Főépítészi vizsga, vagy az alóli mentesülés (A mentesülés eseteiről és feltételeiről a 190/2009. (IX. 15.) Korm.rend. 4. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (4) bekezdése rendelkezik.) Főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgálati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • A Kttv. 84-85. § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása,
 • 6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére a próbaidő kikötése kötelező),
 • Nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség.
 • Nagyfokú terhelhetőség.
 • Kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet / Önéletrajz minta szerint),
 • A főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést magában foglaló motivációs levél,
 • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (az erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem IV. pontjában a Kttv. 42. § (1)-(3) bekezdéseire  kérjük hivatkozni, a nyomtatvány V. pontját nem kell kitölteni),
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá a főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány(ok) másolata. Amennyiben a pályázó főépítészi vizsgával nem rendelkezik, úgy a pályázó nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdetétől számított 6 hónapon belül a főépítészi vizsgát teljesíti,
 • A legalább 8 éves szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
 • kinevezése esetén a Kttv. 84-85.  § és 87. §-aiban, továbbá a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetlenség vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
 • hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

vagy

 • Személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3. ajtó.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/188/2017., valamint a munkakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról NMJV Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester egyetértését követően – dönt. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ), továbbá a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban 2017. szeptember 14. naptól.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik. Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének pontos határideje 2017. október 31. 16,00 óra, amely a postai, illetve a személyes beérkezésre is irányadó.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.


Létrehozás időpontja: 2017-09-12 21:05:01
Utolsó módosítás időpontja: 2017-09-12 21:09:10
Beküldő: Tatai Mária
Megtekintések száma: 291
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44251

paykasa bozdurma http://www.paykasafox.com/ paykasa paykasa bozum astropay bozdurma paykasa kart bozdurma bitcoin bozdurma paykasa bozdurma paykasa paykasa bozdurma paykasa astropay bozdurma Justin Kart
ankara escort ankara escort ankara escort ataköy escort avcılar escort izmit escort beylikdüzü escort şişli escort pendik escort kurtköy escort ankara travesti beşiktaş escort
ankara travesti,atakĂśy escort,ankara escort,ankara escort,