KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - főépítész munkakör

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodáján megyei jogú városi főépítész munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.

Ellátandó feladatok, a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően:
-    az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben,
-    a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8.§, 10.§-ban,
-    a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben,
-    Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 20/2013.(VI.6.) önkormányzati rendeletben,
-    Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi véleményezési eljárásról szóló 19/2013.(VI.6.) önkormányzati rendeletben
meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, Illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012.(IV.5) önkormányzati rendelet, továbbá Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-    építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség;
-    főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés [A mentesülés eseteiről és feltételeiről a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (4) bekezdése, valamint a 12.§ (4) bekezdése rendelkezik.]
A főépítészi feladatkör főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a közszolgálati jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.
-    legalább nyolcéves szakmai gyakorlat;
-    vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;
-    a Kttv. 84.§, 85.§, 87.§-ban, valamint a Rendelet 6.§-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása;
-    magyar állampolgárság;
-    büntetlen előélet;
-    cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:
-    önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség; nagyfokú terhelhetőség;
-    kiváló problémamegoldó készség;
-    jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-    a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakmai önéletrajz,
-    a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
-    főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést tartalmazó motivációs levél;
-    a pályázó nyilatkozata a legalább nyolcéves szakmai gyakorlat meglétéről;
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
-    Nyilatkozat a Kttv. 84.§, 85.§, 87.§-ban, a Rendelet 6.§-ában szabályozott összeférhetetlen helyzet pályázat benyújtásakori fennállásáról vagy fenn nem állásáról;
-    90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. november 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szakály Szabolcs Városfejlesztési Osztályvezető nyújt, a 94/520-239-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 10218/2014.; valamint a munkakör megnevezését: megyei jogú városi főépítész.
•    Személyesen: Tóth Zoltán Szervezési osztályvezető részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. VI. emelet 607. számú iroda)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője, mint a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója – az előzetes értékelést végző előkészítő bizottság javaslata alapján, személyes elbeszélgetést és a polgármester egyetértését követően – dönt. A kiíró a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 31.

 


Létrehozás időpontja: 2014-07-16 18:28:32
Utolsó módosítás időpontja: 2014-07-16 18:32:15

Megtekintések száma: 5201
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=42130