KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

A Magyar Építész Kamara kamarai közvetítői szolgálatának eljárási rendje

Preambulum

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény, az azt módosító 2009. évi LXXV. Törvény és a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Magyar Építész Kamara a kamarai közvetítői szolgálatról a következő eljárási rendet állapítja meg.

1. A közvetői szolgálat működése

Magyar Építész Kamara („MÉK”) a kamarai közvetítői szolgáltatást működtet („KKSZ”) a Magyar Építész Kamara Nonprofit Kft. („MÉK Nonprofit Kft”) útján, amely elvégzi az adminisztrációs és titkársági feladatokat. A közvetítői ülések helyszíne a MÉK székhelye: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

2. A közvetítői nyilvántartás


A KKSZ-ben közreműködő közvetítőkről a Magyar Építész Kamara nyilvántartást („Nyilvántartás”) vezet. A Nyilvántartásba történő felvételről a MÉK Elnöksége dönt. A felvétel alapfeltétele, hogy a közvetítő szerepeljen az IRM által vezetett közvetítői nyilvántartásban és rendelkezzen az akkreditált képzés elvégzését igazoló bizonyítvánnyal. A Nyilvántartásban szereplő közvetítő évente tájékoztatja a MÉK-et, hogy mennyiben tett eleget a jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségnek.

3. A közvetítés köre


A KKSZ tevékenysége kiterjed minden olyan, az építészeti tevékenységgel összefüggő vitára, amelyben a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. Törvény, illetve egyéb vonatkozó jogszabályi előírás alapján nem kizárt a közvetítés.

4. A közvetítő felkérése

4.1. A KKSZ eljárásának feltétele a felek önkéntességén alapuló részvételi szándéka a közvetítői eljárásban, amelyet a felek közös megegyezés alapján írásban vagy elektronikus levélben felkérésként juttatnak el a MÉK-hez.
4.2. A felkérésnek tartalmazni kell:
a) a felek nevét, lakhelyét vagy székhelyét, tartózkodási helyét cégek estében a cégadatokat,
b) ha a felet meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott nevét, címét,
c) a vita tárgyát,
d) a közvetítésre felkérni kívánt – a MÉK által vezetett Nyilvántartásban szereplő – személy nevét, vagy arról szóló nyilatkozatot, hogy a KKSZ hivatalból nevezzen ki közvetítőt,
e) nyilatkozatot arról, hogy közös megegyezésük alapján a közöttük fennálló vitás ügy megoldását közvetítői eljárás keretében kívánják rendezni,
f) nyilatkozatot a MÉK kamarai közvetítői szolgálat eljárási rendjének elfogadásáról,
g) a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos díj előzetesen fizetendő részének befizetéséről szóló igazolás
4.3.  A közvetítésre felkért személy a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a felkérést elfogadja-e. Ha a felek által felkért közvetítő a felkérést elfogadja, a közvetítői eljárás lefolytatására, mint közvetítő, ő jogosult. Ha a felkérést nem fogadja el, vagy – a 2002. Évi LV. 25.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti – összeférhetetlenség miatt a felkérést köteles visszautasítani, a felek a kamarai nyilvántartásban új személyt jelölnek, vagy felkérik a Kamarát arra, hogy jelöljön ki más személyt a közvetítésre.

5. A közvetítői eljárás megindítása


5.1. Ha a közvetítő elfogadja a felkérést, a felekhez intézett elfogadó nyilatkozatában meghívja a feleket az első közvetítői megbeszélésre, és tájékoztatja őket a képviselet lehetőségéről.
5.2. A feleket – a 2002. Évi LV. 28.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint – a meghatalmazás alapján nagykorú, cselekvőképes személy vagy jogi képviselő képviselheti. A feleknek – jogi személy fél esetében pedig a képviseletére feljogosított személynek – az első közvetítői megbeszélésen, valamint a megállapodás megkötésekor és aláírásakor személyesen, együttesen meg kell jelenniük.
5.3. A közvetítő a közvetítői megbeszélést a Kamarának a közvetítői tevékenység folytatására kijelölt helyiségben, vagy más, a felek számára elfogadható helyen tartja.
5.4. Ha a felek bármelyike az első közvetítői megbeszélést elmulasztja, távollétének jogosságát  indokolnia és igazolnia kell. Ebben az esetben a mulasztó fél viseli a másik félnek és a közvetítőnek a meghiúsult megbeszéléssel kapcsolatban felmerült költségeit és kiadásait.

6.  A közvetítői eljárás lefolytatása


6.1. A közvetítői eljárás legfeljebb 3 alkalommal, alkalmanként 3 óránál nem hosszabb ideig tartó megbeszélés-sorozat. Az első alkalommal a közvetítők a felek mindegyikével egy-egy órás előkészítő beszélgetést folytatnak, majd sorra kerül az első háromórás, megszakítatlan közös megbeszélés. Ha az első alkalommal nem születik megállapodás, a felek döntenek arról, hogy második megbeszélés legyen-e, és ha igen mikor kerüljön megrendezésre.  Ha a három alkalom után a felek között a közvetítői eljárás tárgyában megállapodás nem jött létre, akkor ennek megállapításával egyidejűleg a közvetítői eljárást le kell zárni.
6.2. Az eljárás folyamatának elemei: Bevezetés, megszakítás nélküli idő, eszmecsere, megállapodás kidolgozása, megállapodás megírása, aláírása, az eljárás lezárása, – ha létrejött a megállapodás – utánkövetés.
6.3. Az első közvetítői megbeszélést követő egyes megbeszéléseken a feleknek személyesen vagy – a közvetítő beleegyezésével – képviselőik útján jelen kell lenniük.
6.4. A közvetítő a felek kérésére a közvetítői eljárásban a vitás ügy körülményeiről tudomással bíró más személyeket is meghallgathat.

6.5. A bevezetésben a bemutatkozás és a résztvevők kompetenciájának tisztázását követően a közvetítő ismerteti a saját szerepét, az eljárás célját, az időkereteket. Részletezi az önkéntesség, a titoktartás vonatkozó fogalmát, a különtárgyalás lehetőségét, a vonatkozó kamarai eljárási rend specifikumait, és a megbeszélések időtartamára érvényes viselkedési szabályokat.
6.6. A megszakítás nélküli időben a közvetítő a feleket részletesen meghallgatja, biztosítva, hogy a felek egyenlő elbánásban részesüljenek. Ennek során a felek kifejthetik érdekeik alapján kialakított álláspontjukat és a rendelkezésükre álló iratokat is bemutathatják.
6.7. A felek megállapodásától függően a közvetítő a közvetítői eljárást a felek együttes jelenlétében vagy külön-külön tartott megbeszélések formájában egyaránt lefolytathatja.  A közvetítő az egyik féltől kapott tájékoztatást közölheti a másik féllel annak érdekében, hogy a másik fél ennek figyelembevételével álláspontját kialakíthassa, előadhassa, kivéve, ha a tájékoztatást adó fél nyilatkozata szerint a tájékoztatás nem hozható a másik fél tudomására.

7. Szakértő részvétele a közvetítői eljárásban

7.1.  A közvetítő a felek egyetértésével szakértőt vehet igénybe. Szakértőként bárki eljárhat, akiben a személyében a felek megegyeznek.

7.2. A szakértő a felkérés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban értesíti a közvetítőt a felkérés elfogadásáról vagy visszautasításáról, és a felkérés elfogadása esetén arról is nyilatkozik, hogy az ügyben érdektelen, illetve nem elfogult.

7.3. A szakértő a szakértői véleményt a rendelkezésére bocsátott iratok alapján a felkérés kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban terjeszti elő. A határidő a felek egyetértésével egy alkalommal meghosszabbítható. A felek megállapodásától függően a szakértő a közvetítői megbeszélésen személyesen is részt vehet.

7.4. A szakértő tevékenységéért szakértői díj és költségtérítés jár, amely költségeket a felek viselik egyenlő arányban.

8.    A közvetítői eljárás befejezése

8.1. A közvetítői eljárás befejeződik
a) a megállapodás aláírásának napjával,
b) azon a napon, amelyen az egyik fél közli a másik féllel és a közvetítővel, hogy a közvetítői eljárást befejezettnek tekinti,
c) azon a napon, amelyen a felek egybehangzóan kijelentik a közvetítő előtt, hogy kérik a közvetítői eljárás befejezését, vagy
d) a felek eltérő megállapodása hiányában a nyilatkozat aláírásának napjától számított négy hónap elteltével.

8.2. A közvetítő a felek együttes jelenlétében megkötött megállapodást a közvetítői eljárás lefolytatására választott nyelven írásba foglalja, és a megállapodást tartalmazó okiratot a feleknek átadja. A megállapodást a közvetítő és az együttesen, személyesen jelen lévő felek aláírásukkal látják el és megállapodnak az utánkövetés módjáról.

8.3.  Ha a közvetítői eljárásban jogtanácsos, közjegyző vagy ügyvéd vett részt közvetítőként, az eljárás során létrejött, írásba foglalt megállapodás alapján joghatás kiváltására alkalmas okiratot nem készíthet és a közvetítő jogtanácsosként vagy ügyvédként annak ellenjegyzésére sem jogosult.

8.4. Ha a megállapodásban névcsere, hibás név- vagy számelírás, számítási hiba vagy más hasonló elírás történt, a felek együttes kérelme alapján a közvetítő - a kérelem kézhezvételét követő - 15 napon belül kijavítja a megállapodást.

8.5.  A közvetítői eljárás befejezésével egyidejűleg a közvetítő a felekkel elszámol. A Magyar Építész Kamara Nonprofit Kft. a díj és költségek megfizetését illetve előlegezését számla kiállításával igazolja.

8.6.    A Magyar Építész Kamara Nonprofit Kft. a közvetítői eljárás megindítását igazoló nyilatkozatot, a létrejött megállapodást, vagy az eredménytelenül zárult eljárásról (az ok megjelölésével) készített feljegyzést az eljárás befejezését követő 10 évig megőrizni. A felek költségére - kérelmük alapján - a Magyar Építész Kamara Nonprofit Kft. az őrzési idő alatt az iratokról egyszerű másolatot ad ki.

9. A közvetítői eljárással kapcsolatos díj


A kamarai közvetítői szolgáltatás működtetéséért és a közvetítői tevékenységért díj  fizetendő, továbbá megtérítendőek a közvetítéssel kapcsolatban előre egyeztetett költségek.
A díjat– eltérő megállapodás hiányában – a felek egymás között egyenlő arányban viselik.
Külön megállapodás hiányában a fél az eljárásban való részvételével felmerült költségeit (pl. utazás, képviselet), valamint az általa meghallgatni kért személy költségeit maga viseli.
Ha a közvetítői eljárás azért fejeződik be, mert az egyik fél az első ülést követően közli a másik féllel és a közvetítővel, hogy a közvetítői eljárást befejezettnek tekinti, akkor az emiatt elmaradt ülés díjának viselése e felet terheli.
A közvetítői eljárással kapcsolatos díj mértékéről a MÉK Elnöksége dönt.

A közvetítői eljárással kapcsolatos díj részletezése:


Az 6.1. pont szerinti eljárás első szakaszának eljárási díja 125.000 Ft + ÁFA.
A felek megegyezése alapján tartandó második és harmadik szakasz díja egyenként
újabb 100.000 Ft + ÁFA.
A szakértő díját a felek ezirányú megegyezése állapítja meg.
 


Létrehozás időpontja: 2010-09-30 23:25:26
Utolsó módosítás időpontja: 2010-09-30 23:25:26

Megtekintések száma: 12577
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=2240

free youtube views
istanbul evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat nakliyat şirketi istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat eşya depolama istanbul nakliyat evden eve nakliyat