KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Jogosultsági vizsgák és beszámolók - Általános tájékoztatóI.    ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A jogosultságok megszerzésének menete a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a területi építész kamaráknál:

I. tervezői, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri és szakértői jogosultságok esetében
1. A jogosultság a Rendelet által előírt végzettség és szakmai gyakorlati idő alapján kérelmezhető a lakóhely szerint illetékes területi építész kamara titkáránál.
2. A területi építész kamara titkára a tevékenység folytatását engedélyező (jogosultságot megadó) határozatában előírja a szakmagyakorlónak a beszámoló egy éven belüli teljesítését.
A beszámoló elmulasztása a tevékenység folytatásának megtiltását, majd a névjegyzékből való törlést eredményezi!
II. energetikai tanúsítói jogosultság (TÉ) esetében
1. A Rendelet által előírt képesítési minimummal rendelkező jogosultsági vizsgát tehet a Magyar Építész Kamaránál.
2. Az energetikai tanúsítói tevékenység folytatását a Rendelet által előírt végzettség, szakmai gyakorlati idő és a jogosultsági vizsga alapján a lakóhely szerint illetékes területi építész kamara titkáránál kell bejelenteni.
3. A területi építész kamara titkára igazolással értesíti a bejelentőt a nyilvántartásba vételéről.

A jogosultsági vizsgára és a beszámolóra kötelezettek körét, a vizsgák eljárási rendjét, metodikáját továbbá azok díját is a Rendelet határozza meg.

Egy vizsgaidőpontra történő jelentkezéssel mindkét részterületre megtörténik a jelentkezés!

Egy vizsgaidőpont alkalmával több beszámoló is letehető, azonban ezekre minden esteben külön-külön kell jelentkezni.

A jelentkezésre kizárólag online módon van lehetőség: jva.mek.hu
Az online jelentkezést követően – amennyiben minden feltétel teljesült – a jelentkező visszaigazoló e mailt kap a jelentkezéskor megadott e-mail címére, amelyben szerepel a vizsgaidőpont, a vizsga típusa és hogy kapott-e mentességet.

Az első javítóvizsga esetén nem kell az online jelentkezést megismételni, hanem a sikertelen vizsgaidőpont megjelölése mellett, a vizsga@mek.hu címre kell az új időpontot elküldeni, amikor vizsgázni szeretne. Az új időpontról a jelentkező visszaigazoló e-mailt kap az online jelentkezéskor megadott e-mail címére.

A vizsgával kapcsolatos részletszabályokat az ügyrend és a vizsga eljárásrendje tartalmazza (II. rész), kérjük figyelmesen olvassák végig!

 

II.    A 2020. JÚLIUS 1. NAPJÁTÓL ÉRVÉNYES MÉK BESZÁMOLÓ ÉS JOGOSULTSÁGI VIZSGA SZAKÉRTŐI TESTÜLET ÜGYRENDJE ÉS A VIZSGA ELJÁRÁSI RENDJE

A Magyar Építész Kamara (továbbiakban MÉK) Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testülete (a továbbiakban SZT) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. (a továbbiakban Rendelet) 38. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján működésének ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg.
Az ügyrend egyben tartalmazza a beszámoló és a jogosultsági vizsga (a továbbiakban: vizsga) eljárási rendjét is.

BEVEZETÉS
A Kormány 2013. augusztus 1-től hatályos 266/2013.(VII.11.) Korm. rendeletében újraszabályozta az építésügy területén a szakmai jogosultsághoz kötött tevékenységeket. Ennek keretében egyebek mellett meghatározta azokat a - tevékenység folytatáshoz szükséges - általános (valamennyi szakmagyakorló számára közös) és szakterületi (jogosultsági szakterülettől függő) ismeretköröket, amelyeket az egyes szakmagyakorlóknak ismerni szükséges, és amelyekről a tevékenység megkezdése előtt írásbeli vizsga keretében (energetikai tanúsítók) -, illetve a névjegyzékbe vételt követő egy éven belül beszámoló keretében számot kell adni (tervezők, szakértők, műszaki ellenőrök, felelős műszaki vezetők).

A vizsga célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben ismeri-e a tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek alkalmazásában kellő jártassággal.

A Magyar Építész Kamara a vizsgára való felkészülést az említett általános és szakterületi ismeretkörökre vonatkozó szakmai jegyzetek kidolgozásával segíti és letölthető módon a www.mek.hu honlapon teszi közzé. A jegyzetek a vizsgakérdések kifejtését tartalmazzák, a vizsgán megoldandó feladatlapok kizárólag a közzétett vizsgakérdésekből kerülnek összeállításra, bizonyos szakértői kérdések kivételével (a szakértő nem attól válik szakértővé, hogy megtanulja a jegyzetben szereplő kérdésre adott választ, ezért a „szakértői” jegyzetekben szerepelnek olyan feladatok illetve kérdések, amelyeknél a válaszok nincsenek kidolgozva, az arra való felkészülést a vizsgázóktól gyakorlati tapasztalatuk alapján várjuk el).

A vizsgajegyzet szerkesztésekor az egyes kérdésekre adott válaszokban kiemelt vastagbetűvel jelöltük azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyeknek (vagy amelyek túlnyomó részének) az adott kérdés eredményes megoldásában szerepelnie kell. A dőlt betűs szövegek tájékoztató jellegűek.

A vizsgán kiosztott általános tétel 4 kérdést tartalmaz, azonban a tervezőknek és szakértőknek egy-egy további, Etikai-fegyelmi Szabályzatra vonatkozó kérdéssel is kiegészül. A szakterületi tétel 4 kérdést tartalmaz. Az általános és a szakterületi kérdések megválaszolására összesen 120 perc áll rendelkezésre.

ÜGYREND
1. A SZT feladatait, a vizsga díját, követelményrendszerét és eljárási rendjét a Rendelet 38. §-a és 39. §-a határozza meg.

2. A vizsgát a MÉK szervezi és bonyolítja le.

3. A jogosultsági vizsgára és a beszámolóra elektronikusan a Magyar Építész Kamaránál kell jelentkezni a jva.mek.hu kamarai honlapon keresztül. Jelentkezni kizárólag a jva.mek.hu oldalon keresztül, az elektronikusan kitöltendő jelentkezési lappal és az előírt mellékletek csatolásával lehet. A jelentkezőt a jogosultsági vizsga és a beszámoló szervezője nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a vizsgadíj befizetését. Csak az emailen visszaigazolt jelentkezés érvényes!

4. Beszámolóra kizárólag érvényes jogosultsággal rendelkező szakmagyakorló jelentkezhet! Amennyiben az adatok ellenőrzését követően derül ki, hogy valaki nem rendelkezik az adott jogosultsággal, úgy a jelentkezés törlésre kerül.

5. Az energetikai tanúsítói jogosultság (TÉ) megszerzésének egyik feltétele a jogosultsági vizsga megléte a területi építész kamara részére történő kérelem benyújtásakor. A jogosultsági vizsga általános és szakterületi részből áll. A jogosultsági vizsgán kizárólag a számpéldák megoldásához jogszabály, illetve ISBN számmal rendelkező kiadvány használható (ezek tartalmát a vizsgaszervező ellenőrizheti). Az energetikai jogosultsági vizsgát letenni csak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet által meghatározott végzettség birtokában lehet (a végzettségeket a vizsgaszervező ellenőrzi). A MÉK és az MMK közötti megállapodás alapján, mindkét kamara csak a tagjait ill. a később tagjai közé felvehetőket, így MÉK is csak azt a szakmagyakorlót vizsgáztatja le:
a)    aki a jogosultsági vizsgára történő jelentkezéskor már területi építész kamarai tag vagy
b)    aki a végzettsége alapján később területi építész kamara tagjává válhat (a területi építész kamarák által nyilvántartásba vehető szakemberek végzettségei e jogosultság tekintetében: okleveles építészmérnök, okleveles település mérnök, építészmérnök, településmérnök - vagy ezzel egyenértékű végzettségek). Fentiek alapján mérnök kamarai tagokat méltányosság alapján sem áll módunkban levizsgáztatni!

A jogosultsági vizsga alapját a 7/2006 (V.24.) TNM, a 176/2008 (VI. 30.) a 40/2012 (VIII. 13.) BM, valamint a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet képezik. A vizsgák szabályait a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építészet Kamara közösen dolgozta ki és a két kamara párhuzamosan, közös feltételek mellett végzi a vizsgáztatást.
Az energetika vizsgarész időtartama: 120 perc
Az általános ismeretek vizsgarész időtartama: 60 perc
A számpéldákkal 24-32, az elméleti kérdésekkel 10-14 pontot, összesen 34-46 pontot lehet szerezni.

6. A jogosultsági vizsga és a beszámoló díja összesen 34 000 forint, amelyből az általános rész díja 17.000 forint, a szakterületi rész díja 17.000 forint.

7. A jogosultsági vizsga, ill. a beszámoló díját a vizsgára történő jelentkezéskor kell befizetni a Magyar Építész Kamara elkülönítetten vezetett számlájára:
K&H Bank 10405004-49535656-53501029.
A vizsga jelentkezéshez a vizsgadíj átutalás igazolásának csatolása kötelező. Átutaláskor a vizsgázó nevét a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni. A Rendelet előírása alapján a javítóvizsga első alkalommal ingyenes, ezt követően a jogosultsági vizsga díjával azonos díjat kell befizetni a Magyar Építész Kamara számlájára.

8. A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, amennyiben a visszaigazolt vizsgán nem tud részt venni. Amennyiben a vizsgára jelentkező szakmagyakorló legkésőbb a vizsga napját megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegéből az adminisztrációs költségek fedezésére 3000 forint levonásra kerül.

9. A SZT legalább három – és legfeljebb öttagú testület, amelynek tagjait a MÉK Elnöksége által erre felkért személyek közül a MÉK elnöke jelöli ki. A vizsga szakértői testület egy tagja a miniszter által megbízott személy. Vizsgaszervező a MÉK Titkárság kijelölt munkatársa. A testület tagja feladatait a MÉK-kel kötött szerződés alapján végzi. A teljesítéseket a MÉK elnöke igazolja.

10. A SZT működése folyamatos, a vizsgák előre meghirdetett napokon történnek. A SZT éves tevékenységéről a MÉK elnöke számol be a küldöttgyűlésnek.

11. A Rendelet 38. § (7) bekezdése szerinti felmentési kérelmeket a SZT felhatalmazása alapján a MÉK elnöke, főtitkára és vizsgaszervezője bírálja el, az ügyrendben foglaltak szerint.  

12. A Rendelet előírása alapján felmentést lehet kapni az általános rész alól, ha a szakmagyakorló rendelkezik olyan vizsgával, amelynek tartalma 80 %-ban megegyezik az általános rész vizsgaanyagával.

13. A vizsga szakterületi része alól a Rendelet alapján felmentés nem adható.

14.a) A MÉK-nél letett vizsgák közül kizárólag a 2014. január 1. utáni vizsgák tesznek eleget a 7. pont szerinti felmentési követelményeknek Az egyéb vizsgák továbbá akkor fogadhatók el, amennyiben azokat a jelentkező 5 éven belül tette le.

14.b) Aki egy időben több jogosultság megszerzése miatt vizsgázik, annak az általános részből egyszer kell vizsgáznia.

14.c) Építési műszaki ellenőri OKJ bizonyítvány a Rendelet alapján mentesít a felelős műszaki vezetői és az építési műszaki ellenőri beszámoló alól.

15. a) A 14. a), b) pont szerinti eseteket a vizsgaszervező saját hatáskörben regisztrálja. Külön kérelem benyújtására tárgyévben nincs szükség.

15.b) A 14. c) pont szerinti esetben a területi titkárok saját hatáskörben járnak el.

16. A már elbírált, az általános rész alól mentességet adó vizsgatípusokat a Függelék tartalmazza. Ezekben az esetekben a vizsgaszervező jár el az online jelentkezési lapon feltüntetettek és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján.

VIZSGA ELJÁRÁSI REND

17. A vizsga helyszínén a vizsga megkezdése előtt meg kell állapítani a vizsgázók személyazonosságát, és tájékoztatást kell adni a vizsga szabályairól. A vizsgázó köteles a személyazonosságát igazolni.

18. A visszaigazolt vizsganapon a vizsgázó a kézhez kapott kérdésekre írásban válaszol. A válaszok értékelése későbbi időpontban történik.

19. A vizsgázó semmiféle jegyzetet, segédeszközt nem használhat, ezt a vizsgaszervező ellenőrzi, és ezen előírás megsértése esetén a vizsga felfüggesztésre kerülhet. Az energetikai tanúsítói jogosultsági vizsga esetén a 6. pontban meghatározott jogszabály, illetve kiadvány használható.

20. A vizsga követelményeit az teljesítette, aki az írásbeli kérdések legalább 70%-át helyesen válaszolta meg. Az 50% alatt teljesített írásbeli vizsga, eredménytelen, az írásbeli vizsgát a vizsgázó ismételni köteles. Az 50–70% közötti eredmény esetében a vizsgázó szóbeli vizsgát tehet, a vizsgaszervezővel leegyeztetett időpontban.

21. A SZT értékeli az írásbeli dolgozatokat, a vizsgát követő 15 napon belül. Az írásbeli értékelés befejezését követően a vizsgaszervező értesíti a vizsgázókat az elért eredményről, és a szóbeli vizsgára kötelezettekkel időpontot egyeztet.

22. A szóbeli vizsgán a vizsgázó kérdéseket kap, amelyek egyrészt az írásbeli vizsgája hiányosságaival kapcsolatosak, másrészt a szakmai jegyzetből a vizsgáztató által megfogalmazott kérdések, amelyre külön felkészülési idő nélkül kell válaszolnia.

23. Az eredményes vizsgáról a Magyar Építész Kamara bizonyítványt állít ki a vizsgázó számára, a sikeres vizsgázókról pedig a területi építész kamarákat tájékoztatja.
 
24. A SZT-t a MÉK elnöke képviseli.

25. A SZT adminisztrációját a MÉK Titkársága látja el. A SZT iratainak kezelése és tárolása a Rendelet és a MÉK általános iratkezelési szabályai alapján történik. A bizonyítványokat a SZT elnöke és a MÉK elnöke (akadályoztatás esetén a SZT tagja) írja alá.

26. Jelen ügyrendet a SZT e-mailes szavazással állapította meg. Hatályos 2020. július 1 –től.

Kovács Imre
SZT elnök

dr. Hajnóczi Péter
MÉK elnök


Függelék

  • A.     A már elbírált, az általános rész alól mentességet adó vizsgatípusok
    • 1.    A 2014. január 1. után, a 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján letett építésügyi vizsga építésügyi témakörökből.
    • 2.    A 2013. január 1. után letett építési műszaki ellenőri OKJ bizonyítvány.
  • B.     MÉK Elnökségi határozatok
    • 32/2020. (06.19.) sz. MÉK Elnökségi határozat
    • A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Beszámoló és jogosultsági vizsga szakértői testület tagjai: Kovács Imre, elnök, dr. Hajnóczi Péter társelnök, dr. Gáts Andrea, dr. Illés Istvánné, Kovács Zsófia általános, dr. Medgyasszay Péter, Severnyák Krisztina, dr. Szalay Zsuzsa energetikai, dr. Takács Lajos tűzvédelmi szakterületi vizsgáztatók.


Letöltés: A 2020. július 1. napjától érvényes MÉK Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testület Ügyrendje és a vizsga eljárási rendje

Letöltés: A 2021.04.01 és 2021.05.23. közötti időszakra érvényes elnöki szabályok.

III.    SZAKMAI JEGYZETEK

2020 július – augusztus hónapokban konzultációk nem, szeptembertől pedig a járványügyi helyzet ismeretében kerülnek megtartásra.

A vizsgára való felkészülést a MÉK továbbra is szakmai jegyzetek kidolgozásával segíti és mostantól letölthető módon a www.mek.hu honlapon teszi közzé. A szakmai jegyzetek nyomtatott formában történő átadása megszűnik.
A jegyzetek a vizsgakérdések kifejtését tartalmazzák, a vizsgán megoldandó feladatlapok kizárólag a közzétett vizsgakérdésekből kerülnek összeállításra.

BESZÁMOLÓ
Általános ismeretek valamennyi építésügyi szakmagyakorló számára (kivéve tűzvédelmi tervezők) frissítve 2021. április
Általános ismeretek tűzvédelmi tervezők számára (TUÉ) - Hamarosan
Szakterületi ismeretek TERVEZŐK számára

Szakterületi ismeretek építész tervezők számára (É) frissítve 2021. április
Szakterületi ismeretek belsőépítész tervezők számára (BÉ)
Szakterületi ismeretek táj- és kertépítész tervezők számára (K)
Szakterületi ismeretek településtervezési (TT) és településtervezési zöldfelületi és tájrendezési (TK) tervezők számára
Szakterületi ismeretek tűzvédelmi tervezők számra (TUÉ) frissítve 2021. április

Szakterületi ismeretek SZAKÉRTŐK számára

Szakterületi ismeretek építésügyi műszaki szakértők számára frissítve 2021. április
Szakterületi ismeretek településtervezési (SZT) és településtervezési zöldfelületi és tájrendezési (SZTT) szakértők számára

Szakterületi ismeretek FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐK számára (MV-É, MV-R, MV-M) frissítve 2021. április
Szakterületi ismeretek ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐRÖK számára (ME-É) frissítve 2021. április

JOGOSULTSÁGI VIZSGA
Általános ismeretek valamennyi építésügyi szakmagyakorló számára
Szakterületi ismeretek (elméleti kérdések) ENERGETIKAI TANÚSÍTÓK számára

IV.    VIZSGAIDŐPONTOK


További felvilágosítás:
E-mail: vizsga@mek.hu
Telefon: hétfőtől csütörtökig 13.00 és 16.00 óra között a 06 1 318 2944 telefonszámon

 

 


Létrehozás időpontja: 2014-08-26 08:53:19
Utolsó módosítás időpontja: 2021-05-04 10:06:23
Cimkék: jogosultsági vizsga, általános tájékoztató; Beküldő: Dér Andrea, Kovács Zsófia, Kurcz Judit
Megtekintések száma: 209303
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=42191

PDKS elitbahis http://www.escortbayanlariz.net http://www.sahipleniyorum.com 100 tl deneme bonusu veren siteler escort izmir airsoft malzemeleri