KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

ÚJPEST, SZENT ISTVÁN TÉR RENDEZÉSE II. ÜTEM MÉLYGARÁZS ÉS VIRÁGPIAC

A Szent István tér Újpest hagyományos főtere, melynek kivételes adottsága az igazgatási, az egyházi, valamint a kereskedelmi funkciók tradicionális együttélése, ugyanakkor a tér jelenlegi állapota sem működését, sem megjelenését tekintve nem felel meg a 100 éves város által támasztott elvárásoknak. Az Önkormányzat Újpest történelmi rangjához méltó Főtér kialakítását tervezi 2009-2010-ben és e fejlesztés – funkcióbővítő rekonstrukció – II. ütemében kívánja megvalósítani a parkolási gondokat megoldó mélygarázst, az ehhez kapcsolódó virágpiacot, valamint a teljes tervezési terület felszíni rekonstrukcióját.

Felhívás!

A pályázók kéréseinek megfelelően a T.P. Bíráló Bizottsága a kérdések beadásának időpontját meghosszabítja

2009.04.23.-án 17 óráig

azzal a kitétellel hogy csak e-mail formában lehet feltenni kérdéseket. (e-mail: foterkft@freemail.hu és foepitesz@ujpest.hu )Ezen felhívást közvetlenül megküldjük minden pályázónak, aki a kiírást eddig kivette, szintén e-mail formában. A tervpályázat egyéb határidejei és feltételei nem változtak.

A Bíráló Bizottság

1.     TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1.1.    A tervpályázat kiírója:

Budapest főváros IV. kerület – Újpest Önkormányzata
1042 Budapest, István út 14.
E-mail cím:    foepitesz@ujpest.hu
Adószám:     155504005-2-41
Számlaszám:     12010422-00208592-00100005

A tervpályázat lebonyolítója:
Újpesti Főtér Városfejlesztési és Beruházó Kft.
1041 Budapest, István út 17-19.
E-mail cím:    foterkft@freemail.hu
Adószám:     14512346-2-41
Számlaszám:    12010422-01095919-00200008

1.2.    A tervpályázat tárgya:

A Szent István tér Újpest hagyományos főtere, melynek kivételes adottsága az igazgatási, az egyházi, valamint a kereskedelmi funkciók tradicionális együttélése, ugyanakkor a tér jelenlegi állapota sem működését, sem megjelenését tekintve nem felel meg a 100 éves város által támasztott elvárásoknak. Az Önkormányzat Újpest történelmi rangjához méltó Főtér kialakítását tervezi 2009-2010-ben és e fejlesztés – funkcióbővítő rekonstrukció – II. ütemében kívánja megvalósítani a parkolási gondokat megoldó mélygarázst, az ehhez kapcsolódó virágpiacot, valamint a teljes tervezési terület felszíni rekonstrukcióját.

A tervpályázat célja:

A Kiíró az építészeti tervpályázatra érkező tervezői javaslatok alapján kívánja ki-választani a legkedvezőbb építészeti, illetve környezetalakítási megoldásokat annak érdekében, hogy a mélygarázs, a virágpiac, valamint a tér érintett területe felszíni rendezése tervezési programját véglegesítse. A Kiíró – a díjazott, illetve a megvételben részesített pályaművek értékes megoldásit is felhasználva – a nyertes pályázat szerzőjével (szerzőivel) tervezési szerződést kíván kötni a további tervezési munkákra.

1.3.    A tervpályázat jellege, formája:

a)    A tervpályázat jellege: NYÍLT
b)    A tervpályázati eljárás formája:  ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS
c)    A tervpályázat: TITKOS
d)    A tervpályázat lebonyolítása a
    Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
    137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,
    a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata, valamint
    a jelen tervpályázati kiírás
előírásai szerint történik.

1.4.    A tervpályázaton való részvétel feltételei:

1.4.1.    A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:
a)    aki a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b)    aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltét-eleit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c)    akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
d)    aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a ha-tályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet – szerint a pályázat eredményhirdetéskor jogosult.
1.4.2.    A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.
1.4.3.    A tervpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,
a)       amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
b)    amely a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési fel-adat ellátására jogosultak,
c)    amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének idő-pontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvé-nyes szerződéses megállapodással, vagy munkaszerződéssel rendelkezik,
d)    amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13.§ (4), illetve a megnevezett szerzőre a Korm. rendelet 13.§ (3) be-kezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik.
1.4.4.    A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

1.5.    A tervpályázatból való kizárás:

1.5.1.    A Bíráló Bizottság
a)    a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt,
b)    kizárja a titkosságot sértő pályázatot (lásd az 1.9. pont végén),
c)    kizárja a pályázati  dokumentációban meghatározott kötelező tartal-mi követelményeket nem  teljesítő pályamunkát,
d)    kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket,
e)    kizárja az 1.4.1-3. pontokban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.
1.5.2.    Amennyiben a kizárás okai (1.5.1.e.)
a)    a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bíráló Bizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvételben részesített pályázatokat,
b)    amennyiben a Bíráló Bizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hóna-pon belül bizonyosodik be a „részvételi feltételek” teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti, és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a kiírónak visszajár.

1.6.    A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata:

1.6.1.    A tervpályázat meghirdetése, a kiírás árusításának kezdete: 2009. április 6.
1.6.2.    A helyszíni szemle időpontja:    2009. április 15.   
1.6.3.    A kérdések postára adásának, illetve továbbításának határideje:  2009. április 20.
1.6.4.    A kérdésekre adott válaszok határideje:     2009. április 27.
1.6.5.    A pályaművek postára adásának határideje:     2009. június 8.
1.6.6.    A pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása, a tervpályázat nyilvános bemutatása:    legkésőbb 2009. június 30.   
1.6.7.    A díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása:     2009. szeptember 15.


1.7.    A tervpályázati dokumentáció árusítása:

A tervpályázati dokumentációt bruttó 30.000.- Ft összegért, a regisztráció igazolásakor kapott regisztrációs kód ellenében 2009. június 8. napján 24 óráig lehet letölteni a Magyar Építész Kamara honlapjáról, vagy a Lebonyolító székhelyén (1041 Budapest, István út 17-19.) munkanapokon 10-14 óra között személyesen átvenni. A befizetés a Főtér Kft. részére az 12010422-01095919-00200008 számlaszámra történik. A befizetéskor a közlemény rovatban az alábbiakat kell feltüntetni:

Újpest,  mélygarázs és virágpiac, regisztrációs kód,
(ha eltér a befizető neve és regisztrációnál adott megnevezés akkor lehetőség szerint azt is meg kell adni)

A teljes dokumentációt a regisztrációs díj beérkezését követően lehet letölteni, illetve személyesen átvenni. A regisztrációs kód nélkül a pályázati dokumentáció letöltése, illetve személyes átvétele nem lehetséges, enélkül pályázni nem lehet.

 
1.8.    A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott vá-laszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése:

1.8.1.    Helyszíni szemle:

A kiíró
2009. április 15. napján helyszíni szemlét tart.
Találkozás a Szent István téren a Károlyi István szobor előtti téren
2009. április 15.  1100 órakor.
A szemlén a Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

1.8.2.    Kérdések:

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel                               
2009. április 20-ig elsőbbséggel feladott
ajánlott levélben, vagy e-mailben fordulhatnak a Kiíróhoz. A kérdéseket a Lebonyolító címére (1041 Budapest, István út 17-19. II/207.), e-mail: foterkft@freemail.hu és foepitesz@ujpest.hu 

Kérdések és Válaszok dokumentum letöltéséhez kattintson ide. (PDF)

1.8.3.    Válaszok

A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró, illetve a nevében eljáró Bíráló Bizottság
2009. április 27-ig
megválaszolja és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán és ezzel egy időben e-mailen is megküldi. 
A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.

Kérdések és Válaszok dokumentum letöltéséhez kattintson ide. (PDF)

1.8.4.    A dokumentáció véglegesítése

A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt – a bírálati szempontok, az alkalmassági követelmények és a Bíráló Bizottság összetétele kivételével – módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a Kiíró megtéríti.

1.9.    A pályaművek benyújtása:

A pályaművek – a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) fel-használásával – kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. A díja-zásban, illetve megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek benyújtásának határideje:
2009. június 8. 24:00 óra. 

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

A pályaművek benyújtásának helye:
Újpesti Főtér Városfejlesztési és Beruházó Kft.
1041 Budapest, István út 17-19. II. emelet 207.

1.10.    A Bíráló Bizottság összetétele:

 

Név

Szakmai végzettség

Jelölő szervezet

 

 

 

 

elnök

Eltér István

okl. építészmérnök

 

szakmai titkár

Berényi András

okl. építészmérnök

Újpest főépítésze

tagok

Buday Pál

okl. építészmérnök

 

 

Gulyás Anikó

okl. építészmérnök

Magyar Urbanisztikai Társaság

 

Kemény Gábor

magasépítő üm.

 

 

Lőrincz Mihály

mérnök-közgazdász

Újpest PMH osztályvezetője

 

Lukács István

okl. építészmérnök

Magyar Építész Kamara

 

Dr. Novák Ágnes

okl. építészmérnök

 

 

Örsi József

építőmérnök

 

 

 

 

 

jogi szakértő

dr. Molnár Judit

jogász

Főtér Kft. (Lebonyolító)

szakértő

Dr. M. Szilágyi Kinga

tájépítészmérnök

Budapesti Corvinus Egyetem

Szakértő

Szirmay Tamás

okl. építészmérnök

Magyar Parkolási SzövetségA Bíráló Bizottság összetételét a Kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt. 158.§ (1)-(3), valamint a 137/2003. Korm. rendelet 10.§ (1)-(5) előírásait betartva határozta meg.

1.11.    A Bíráló Bizottság munkája:

A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok (lásd 1.3.), valamint a MÉK Tervpá-lyázati Szabályzata keretei között, az elnök által előterjesztett és a tagok által jó-váhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bíráló Bizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű  pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti.

A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.

A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelen-tésben teszi közzé, melyben részletesen értékeli a díjazott, illetve a megvételben részesített pályaműveket. A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.12.    A pályaművek díjazása:

A pályaművek díjazására és megvételére
12.000.000.- Ft
áll rendelkezésre.

A díj legnagyobb összege:
5.000.000.- Ft.
A megvétel legkisebb összege:
500.000.- Ft.

A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek  ÁFA-t  tartalmaznak, és adóköteles bevételek.
A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.
A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pálya-művet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy a megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerül-nek, azokat – a szerzői jogi előírások betartásával – részben vagy egészben to-vábbi ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.

1.13.    A tervpályázat eredményhirdetése és nyilvános  ismertetése:

A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró a pályázat eredményét
legkésőbb 2009. június 30-ig
kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti. A díjazásban illetve megvételben részesült pályamunkák szerzőit – a pályázathoz csatolt zárt borítékban közölt címeken – a Kiíró az eredményhirdetés idejéről és helyéről levélben értesíti.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

A Kiíró lehetővé teszi, hogy a MÉK vonatkozó előírásai szerint a pályázat eredménye megjelenjen a Magyar Építész Kamara honlapján. A pályázat zárójelentését a Kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták.

A Kiíró – a Magyar Építész Kamarával történt megállapodás alapján – a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan (később meghatározott helyen és időpontban) bemutathatja. A tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket és a pályázati kiírást kiváltókat a díjazott és megvételben részesített pályázat szerzőit, a Bíráló Bizottság tagjait a Kiíró, vagy az általa felkért szervezet  értesíti.

A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a pályázó az eredményhirdetést követően, ha ilyen nyilatkozatot nem tett, a pályázat nyilvános bemutatása után a Kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A Kiíró a díjazásban, illetve megvételben nem részesült és át nem vett pályázatokat 2009. szeptember 15. után megsemmisítheti.

A Magyar Építész Kamara a Kiíróval kötött megállapodás alapján a díjazott és megvételben részesített terveket az eredményhirdetés után honlapján bemutatja és a terveket elektronikus formában archiválja.

1.14.    A továbbtervezésre vonatkozó feltételek:

A Kiíró kötelezettséget vállal, hogy – amennyiben a pályázó a Kbt-ben meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel – a továbbtervezésre (az építési engedélyezési tervdokumentáció kidolgozására) vonatkozó tervezői szerződést a Kbt. vonatkozó rendelkezése alapján a Bíráló Bizottság által I. díjasnak ítélt pályamű szerzőjével köti meg. Ha a Bíráló Bizottság megosztott I. díjat ad ki, vagy nem ad ki I. díjat, úgy a Kiíró a Bíráló Bizottság ajánlása figyelembevételével dönt a továbbtervezési megbízásról. A továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést a Kiíró a Magyar Építész Kamara Építészeti Alkotások Díjszámítási Szabályzata figyelembe vételével kívánja megkötni.

A szerződésben a Kiíró az alábbi tervezési határidő teljesítését várja:
az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a szerződéskötést követő 120 napon belül.

A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra. A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot (3.3. számú melléklet) kell tenni. A nyilatkozatot a formai követelményekben előírtaknak megfelelő zárt borítékba kell elhelyezni. A lezárt borítékot a pályázati csomagban kell elhelyezni.
 
2.     RÉSZLETES PROGRAM

2.1.    A tervezési feladat:

Újpest Önkormányzata a 100 éves város történeti hagyományaira építve célul tűzte ki a Szent István tér – Újpest Főtere – több ütemben megvalósuló, komplex rekonstrukcióját, melynek célja a tér fizikai állapotának és használati rendjének megújítása, a közúti (átmenő) forgalom jelentős korlátozása, a tér gyalogos for-galma primátusának megteremtése. Ennek I. ütemében 2009-2010 évben kerül sor a Városháza épülete közvetlen környezetének rekonstrukciójára, melynek keretében igényes formában átalakul a Városháza és a katolikus templom közötti un. Trombita tér, a városalapítónak emléket állító Károlyi István szoborpark, valamint a református templomtól délre lévő közterület. Ugyancsak ebben az ütemben valósul meg a tér forgalmi rendjének átalakítása, vagyis az un. „piac-tengely” kétirányúvá tétele, a tér belső (átmenő) forgalmának drasztikus korlátozása, illetve egyes felületeken a megszűntetése, az un. „Duna-tengely” kialakítása, valamint a tér déli térfala menti közút-szakasz gyalogos elsőbbségű, vegyes forgalmúvá tétele. A Szent István tér jelenlegi – kritikus – közlekedési állapotának egyik (ha nem „a”) legkedvezőtlenebb eleme a parkolás megoldatlansága, vagyis a parkoló-területek alulméretezettsége, valamint spontán P+R parkolóként történő használata. Ezen a helyzeten kíván változtatni az Önkormányzat azzal, hogy már az I. ütem építési munkáival párhuzamosan előkészíti a parkolási problémák valós megoldását jelentő mélygarázs tervezését és a fejlesztés II. ütemében sorra kerülő megvalósítását. 

A tervezési feladat ennek megfelelően a Szent István tér funkcióbővítő rekonstrukciója részeként – az elfogadott Akcióterületi Terv szerint a fejlesztés II. ütemében megvalósuló – mélygarázs, valamint a virágpiac elhelyezésére és kialakítására vonatkozó javaslatok kidolgozása.

2.2.     A helyszín adottságai:

A Szent István tér Újpest városközpontjának kiemelkedő jelentőségű közterülete, azon kevés főterek egyike, ahol az igazgatási, az egyházi és a klasszikus kereskedelmi rendeltetések együttese határozhatja meg a tér használatát. Maga a tér a tradicionális települési szövetbe szervesen illeszkedve, fontos közlekedési és vizuális tengelyek metszésvonalai által határolt és tagolt. Az északi térfala mentén húzódó (jelenleg egyirányú forgalmat lebonyolító) közút az un. „piac-tengely” részeként keleti irányban az újpesti központi lakótelep karakteres gyalogos tengelyéhez (a Király utcához – illetve sétányhoz) vezet, míg nyugati oldali folytatása (a Károlyi István u.) a belváros egyik fontos, a Váci út felé „kikötő” gyűjtőút. A tér déli térfala mentén húzódó (szintén – és azonos irányba – egyirányú) közút az István út és a tér nyugati térfala, illetve az azt a Liszt Ferenc utcai kislakótelep felé átmetsző Gábor László gyalogos utca felé vezet és egyik fő megközelítési útvonala a tervezési területet jelenleg domináló „keramitos” parkolónak. Az említett két út között a teret K-Ny-i irányban kettémetszi az un. „Duna-tengely”, mely kelet felé (igaz, kisebb jelentőségű forgalommal) a Jókai u. vonalában szintén a lakótelep felé vezet, nyugati irányban pedig a Liszt Ferenc utcában folytatódik. Ez utóbbi – a tervek szerint gyalogos dominanciájú, vegyes forgalmú utca – közvetlen összeköttetést biztosít a fejlesztés alatt álló Károlyi István városközpont épület-együttese, illetve azon keresztül egészen a Duna-öböl téli kikötője felé. Az említett keramitos parkolót a Duna-tengely északi irányból határolja.
További „történelmi” nyomvonal az un. „grófi-tengely”, mely Újpest városkapu térségétől az Aradi u. – Kemény Gusztáv u. vonalon érkezik a főtérre és északkeleti irányban a Mády Lajos u. – Bercsényi u. – Kiss Ernő u. – Leiningen u vonalába, majd egészen Káposztásmegyer felé vezet. Az említett tengelyek által tagoltan a Főtér voltaképpen egy olyan tér-halmaz, melynek egyes elemei ugyan hordoznak egyfajta önálló identitást, mégis tény, hogy a tér jelenlegi használata széteső, a területet több irányból ide futó utak úgy osztják elemeire, hogy az egységes használat nem biztosított, túlzott mértékben – a gyalogos-forgalom rovására – dominánssá vált az átmenő forgalom és a spontán P+R parkoló-használat.  Az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével elfogadott, a Főteret is magába foglaló „3. számú városszerkezeti egység” szabályozási terve a térfalak megújítását, illetve a déli térfal jelentős fejlesztését irányozza elő, miközben megtartja a hagyományos városi tengelyeket, mintegy utat engedve a tér rekonstrukciójának. A KSZT a déli térfallal párhuzamos felületet elfoglaló keramitos parkoló, valamint a tér D-Ny-i sarkánál álló virágpiac területe alatt jelöli ki a parkolási gondok megoldását célzó mélygarázs építésére szánt területet. Ez egyben azt is jelenti, hogy a virágpiac jelenlegi épületének elbontását és környezetének felszabadítását követően a KSZT által kijelölt helyen új Virágpiac létesíthető.

A szabályozási terv tartalmával összhangban elkészült a tér-rekonstrukció I. üte-mének engedélyezési terve és a kivitelezési tenderterv, melynek kivonata a pályázat mellékletei között szerepel. A pályaművek kidolgozása során ezt a tervet adottságnak kell tekinteni.

Az Önkormányzat által megfogalmazott (és a városfejlesztési koncepció ezen akcióterületére vonatkozó fejezetében rögzített) cél mindazonáltal – bár fontosnak tekinti a tér fizikai megújítását, de – azon túlmutatva azt kívánja elérni, hogy a Főtér minden tekintetben váljon a városi(as) élet egyfajta fókuszává. Ez a térfalak megújítását, a tér igényes „berendezését” és kulturális, közösségi rendezvényekkel történő gazdagítását is jelenti, vagyis a cél egy barátságos, biztonságos, rendezett, élettel teli valódi városi Főtér létrehozása és igényes használata feltételeinek megteremtése.

2.3.     Tervezési program:

A pályázat keretében gondoskodni kell a tervezési területen belül egy összességében 550-650 férőhelyes, legfeljebb 3 szintes mélygarázs elhelyezéséről és korrekt működési feltételinek megteremtéséről. A Kiíró gépesített garázs létesítését kizárja. A pályázónak javaslatot kell adni a parkoló – forgalmilag méretezett – közlekedési kapcsolatának (kapcsolatainak) helyére és kialakítására, valamint a korszerű technikai feltételek – rendszámfelismerő szoftverrel kiegészített automatikus ki- és beengedő, valamint szabad-férőhely kijelző rendszer és térfigyelő kamera – biztosítására. A mélygarázsból (legalább) két helyen személy-lejáratot és a mozgáskorlátozottak számára liftet kell létesíteni úgy, hogy az egyik lejárat lehetőleg a meglévő piac közvetlen szomszédságába kerüljön.

A mélygarázs -1 szintjén kézi és/vagy gépi autómosó és legfeljebb 200 m2 területű (a közlekedési funkcióhoz, gépjárművekhez kapcsolódó) többfunkciós kereskedelmi, szolgáltatási létesítmény helyezendő el. Ugyancsak a -1 szinten kell kialakítani egy elkülönített kerékpár-tárolót is. A mélygarázst úgy kell megtervezni, hogy a Piac főépületével való kapcsolat (a mélyparkolóval történő összeköttetés) mind a gépjárművek, mind a gyalogosok számára közvetlenül is biztosított legyen.

A mélygarázs-építményhez kapcsolódóan a felszínen javaslatot kell tenni az új – a jelenlegihez hasonló méretű – virágpiac elhelyezésére és kialakítására, vala-mint közvetlen környezete megformálására. A Virágpiac épületének tervezése során figyelembe kell venni a tér nyugati térfala mentén megvalósult épületeket és olyan megoldást kell adni, mely egyidejűleg biztosítja a tér nyugati oldalának transzparenciáját és a gyalogos tér funkcionális és vizuális lezárását. A tér egy erre alkalmas felületén egy kisebb vendéglátó egység elhelyezésére is javaslatot kell tenni úgy, hogy maga a létesítmény és annak idény-jellegű „kitelepülése” szervesen illeszkedjen a tér gyalogos forgalmához és hogy az építmény a nyitvatartási időn kívül is méltó megjelenést mutasson.

A mélyparkoló feletti téren a Virágpiacon és a vendéglátó, valamint a mélyga-rázs működéséhez szükséges (esetlegesen önálló) létesítményeken túl további építmény nem helyezhető el és felszíni parkoló sem létesíthető. A teret színvonalas (az I. ütemben megvalósuló felülethez igazodó) térburkolattal kell tervezni és a lehető legnagyobb arányban – szabadtérépítészeti terv alapján – zöldfelületet kell kialakítani úgy, hogy a tér érintett része alkalmas legyen rendezvénytérként való használatra is. A pályaművekben javaslatot kell adni a térvilágítás megoldására és a közterületi „utcabútorok” elhelyezésére is.

2.4.     A pályaművek benyújtandó munkarészei, tartalmi és formai követelmények:   

2.4.1.    Benyújtandó munkarészek:

•    környezetalakítási helyszínrajz (M=1: 500) az építmények (te-tő)felülnézeti ábrázolásával, valamint a gyalogos- és a gépjármű-közlekedésre szánt közterületek, illetve az utóbbi közlekedési felületek forgalomtechnikai megoldásainak feltűntetésével,
•    vezérszinti (földszinti) alaprajz és szabadtérépítészeti terv (M=1:250) az építmények – az adott léptéknek megfelelő részletességű – ábrázolásával, továbbá a közterületek burkolatainak, „berendezéseinek” és a zöldfelületek feltűntetésével, növényalkalmazási tervvel,
•    a mélygarázs valamennyi eltérő szintjének alaprajza (M=1:250) a parkolóhelyek elrendezésének és belső forgalmi rendjének és parkolás-technikai berendezéseinek ábrázolásával,
•    metszetek (M=1:250) – legalább egy hossz- és egy keresztmetszet,
•    homlokzatok (M=1:250) értelemszerűen
•    látványtervek  tetszőlegesen (egy tabló kitöltésével), de legalább egy madártávlati, valamint egy szemmagasságból felvett nézetből,
•    építészeti és teljes körű szakági műleírások (statika, gépészet, elektro-mos, szabadtérépítészet, közlekedés, tűzvédelem…) legfeljebb 6 oldal terjedelemben.
•    A kötelező elemeken túlmenően a műleíráshoz (legfeljebb további 4 oldalon) fűzve és a tablókon egyéb – a pályamű megértését segítő, il-letve a pályázó által fontosnak ítélt – magyarázó, kiegészítő anyag szerepeltethető a pályázó által szükségesnek tartott léptékben ábrázolva.

2.4.2.    Formai követelmények:

•    A pályaműveket magyar nyelven, 1 példányban kell benyújtani.
•    A legfeljebb 6 tervlapot (tablót) 70x100 cm-es (hab)kartonra kasírozott formában kell elkészíteni. A tablókon több munkarész is elhelyezhető.
•    A műleírást (és esetleges mellékleteit) egy példányban, A4 formátum-ban oldalszámozással ellátva és tartalomjegyzékkel (rajzjegyzékkel) ki-egészítve kell benyújtani úgy, hogy a szöveges munkarészben sérülés-mentesen ne lehessen lapot cserélni.
•    Valamennyi munkarészen fel kell tüntetni a tervpályázat tárgyát, a tervlap megnevezését és méretarányát, valamint tartalomjegyzéki sorszámát.
•    Az ábrázolás módja, technikája kötetlen, azonban ez nem sértheti az áttekinthetőséget, az olvashatóságot és a közérthetőséget.
•    Ahol a felsorolás eltérést nem említ, ott a beadandó tervanyag meg kell feleljen a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. számú mellékletében foglalt általános, valamint az elvi engedélyezési dokumentációra vo-natkozó 1. és 2. pontok szerinti tartalmi követelményeinek.

Egyéb formai követelmények:

•    Ha a beadott pályaterv a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt álló műszaki megoldását tartalmazza, úgy erről – a megoldás tartalmának megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a szerzőnek nyilatkoznia.
•    Ha a pályázó a díjazásban, vagy megvételben nem részesült tervének nyilvános bemutatását nem engedélyezi, úgy erről a műleírás végén, külön oldalon kell nyilatkozatot tennie.
•    lezárt boríték (A4 méretű, szabvány, fehér postai boríték), benne:
    kitöltött adatlap a pályamű szerzőjének  (szerzőinek) adataival,
    munkatársak felsorolása a 3.2. sz. mellékletként kiadott adatlapon,
    kitöltött tervezői nyilatkozat a továbbtervezésre  vonatkozóan,
    a teljes pályázati anyag kép (doc, jpg, tiff, pdf) formátumban digitális adathordozón (CD),
    az (esetleges) szabadalmi oltalom megnevezése,
    a pályázók nyilatkozata arról, hogy a feladat megtervezésére jogo-sultsággal rendelkeznek.

A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzőkre, vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a Bíráló Bizottság az értékelésből kizárja.

2.5.     Bírálati szempontok:

A Bíráló Bizottság – a Kiíró céljának megfelelően – olyan javaslatokat vár, melyek komplex módon oldják meg a mélygarázs magas technikai színvonalon történő kialakítását, a felszín igényes rendezését, valamint a felszínen megjelenő építmények színvonalas építészeti kialakítását. A bírálat szempontjából különösen fontos, hogy egyrészt a mélygarázs megközelítése (kiszolgálása) a kialakult, illetve tervezett forgalmi rendbe korrekt eszközökkel, a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát, de különösen a gyalogosok elsőbbségét megteremtve illeszkedjen, másrészt hogy a tervezett felszín-rendezés a lehető legszélesebb körben tegye lehetővé a tér flexibilis használatát, a különböző események és rendezvények befogadását. A Bíráló Bizottság szükségesnek tartja, hogy a pályázók fordítsanak figyelmet a biztonság, az egyenlő esélyű használat és a városi mikroklíma javításának lehetséges megoldásaira. A bírálat során további fontos szempont a meg-valósítás és az üzemeltetés gazdaságossága.


a Kiíró és a Bíráló Bizottság nevében
a Bíráló Bizottság elnöke
 

REGISZTRÁCIÓ

Megnevezés: (saját vagy cégnév)
Bankszámlaszám: (A számlaszám amelyről a befizetés történik)
E-mail cím: (Fontos: a regisztrációt követően ide érkezik a visszaigazolás valamint a befizetés után a letöltési link és a pályázattal kapcsolatos további információk!)

Megjegyzés :


Létrehozás időpontja: 2009-04-03 21:40:44
Utolsó módosítás időpontja: 2009-05-07 10:45:09
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 15140
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45668