KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Celldömlök városháza zárójelentés (2006)

ZÁRÓJELENTÉS „VÁROSHÁZA CELLDÖMÖLK” CÍMŰ EGYSZERŰ, MEGHÍVÁSOS, TITKOS TERVPÁLYÁZATI ELJÁRÁSHOZ

Zárójelentés készült 2006. október 31-én a celldömölki Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében.

Jelen vannak:    Fehér László elnök
            Czeiner Gábor társelnök
            Dr. Németh Adrienn szakmai titkár
Kalmár László tag
            Kosdi Attila tag
            Schőmer András tag

a./
A tervpályázat célja:
Az új Városháza épület magas színvonalú terveinek elkészítése, a legmegfelelőbb megoldás építési engedélyezési terveit kidolgozó építész tervezők kiválasztása a tervpályázati dokumentáció szerint.

A tervpályázat tárgya:
Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, illetve az ÁNTSZ és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szervei által jelenleg használt épület (Celldömölk, Szentháromság tér 1.) az egyházi kártalanítás során ténylegesen visszakerül egyházi tulajdonba és használatba. Az említett intézmények elhelyezésére ezért egy új Városháza épülete épül.

A tervpályázat jellege:
Meghívásos, egyszerű, titkos eljárás.

b./
Lebonyolítás rövid ismertetése:
A tervpályázat lebonyolítása:
-Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény,
-137/2004.(IV.29.) Korm.rendelet,
-a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata
-valamint a tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

A tervpályázaton történő részvételre az alábbi tervezőket kérte fel a kiíró, akik a felkérést elfogadták:

Név                                    Névjegyzéki szám

Bajkai Gábor                                É2 18-0003/99
Egri Balázs és Mátis Barna                        É2 18-0014/99
                                                                É2 18-0036/99

Katona István                                É1 08-0042/2005
Lenzsér Péter                                É1 01-1440/2001
Portschy Tamás                            É2 18-0043/99
Sólyom Miklós                             É1 18-0123/99
Szabó Tamás János                            É1 07-0054/05
U. Nagy Gábor                            É1 18-0065/99

A pályázó azzal, hogy a felkérést elfogadta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

A dokumentációt a felkért pályázóknak a kiíró 2006. szeptember 12. napjáig térítésmentesen átadta.

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata
a./ Tervpályázat meghirdetése                2006. szeptember 12.
b./ Helyszíni szemle időpontja                2006. szeptember 18.
c./ Kérdés feltevések határideje                2006. szeptember 25.
d./ Kérdésekre adott választok határideje            2006. október 3.
e./ Pályaművek postára adásának határideje            2006. október 24.
f./ Pályázat eredményének kihirdetése, költség-
     térítések és a díjak átadása                2006. november 8.
g./ Tervpályázat nyilvános bemutatása            2006. december 8-ig
h./ Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása    2006. december 8.

Beérkezett pályaművek száma:
Összesen 7 db pályamű érkezett, egy meghívott nem nyújtott be pályázatot.

A beérkezett pályaművek sor és ragszámai:

Sorszám:    Ragszám:
I.    RL 97660000192011
II.    CO 9221403981
III.    CO 9237280084
IV.    CO 9233613084
V.    CO9233613097
VI.    CO 9221403721
VII.    CO 9227207097

A benyújtott 7 db pályamű mindegyike sértetlen csomagolásban, az előírásoknak megfelelően került feladásra és a pályaművek az előírt összes formai követelménynek megfeleltek, továbbá bírálatban részesíthetőek.

c./
A tervpályázat bírálata 2006. október 30-31-én folyamatosan zajlott. A Bíráló Bizottság munkáját a kialakított munkarendnek megfelelően a szakértő elemzések és véleményezések meghallgatásával, valamint figyelembevételével, kiírásban megfogalmazott célkitűzések és bírálati szempontok szerint végezte.
d./
A pályaművek értékelésének szempontjai:
1./ Az építészeti megoldás eredetisége, színvonala.
2./ Az épület funkcionális megfelelősége, a tervezési program szerinti funkcionális elhelyezés betartása és használhatósága.
3./ A gazdaságos megvalósíthatóság (a kivitelezés, az épület fenntarthatósága és üzemeltetése).
4./ Az épület és tágabb környezete kapcsolatának minősége.
5./ A városrendezési előírásoknak való megfelelés.

e./
A tervpályázat eredményeinek összefoglaló értékelése:

A Bíráló Bizottság a 7 db pályamű részletes értékelése alapján egyhangúlag (5 igen szavazással) megállapította, hogy a tervpályázati eljárás eredményes volt.
A tervpályázat bírálata a tervpályázati kiírás bírálati szempontok alapján készült az alábbiak szerint.
Az épület és tágabb környezete kapcsolatának minősége:
-Városi szövetbe illeszkedés:
A térség meghatározó eleme a római katolikus templom és a mögötte lévő tengelyesen elhelyezkedő Kálvária épülete. A pályázatok
  -egy része meghosszabbította a tervezési terület és erre szervezetten újabb szimmetrikus  városháza épületet (IV. és VII. pályamű), vagy hangsúlyos épületrészt (III., V. pályamű) telepített
  –vagy a tengelyre semleges, de karakteres térfalat hozott létre (I. pályamű),
  -vagy kifejezetten aszimmetrikus elrendezést javasolt (II., VI. pályamű).
A Bíráló Bizottság véleménye szerint a tengelyes épületsor mechanikus erőltetése nem vezet eredményre és kedvezőbb a karakteres térfalat képző megoldás.
-Megközelítés:
Az egyházi építészeti együttes mögött megjelenő városháza megkívánja nemcsak az illeszkedést a környezetéhez, hanem megilleti méltó megközelítés és feltárulkozás is. Természetes ezért a Gayer Gyula tér felőli fő gyalogosok előtt feltárulkozó látvány fontossága, de hasonlóan fontos a dr. Szomraky Zoltán utca felől kialakítandó gyalogos- és (egyetlen lehetséges) gépkocsi megközelítés és az innen jelentkező feltárulkozás is. E tekintetben jó megoldást hozott az I. sz. pályamű.
-Telepítés:
A szabályozási terv szerint jelelölt telekterület megfelelő és a pályázók azon túli területek igénybevételét nem javasolták. A Bíráló Bizottság nem értett egyet sem a dr. Szomraky út felé elhúzott telepítéssel sem, a tengelyesen kialakított tömör épület telepítésével sem, mert a városháza igényli, hogy önálló városias előtere legyen. (I., II, III. sz. pályamű) Nem értett egyet a bizottság azon megoldásokkal, amelyeknél a városháza előtere a 896. hrsz-ú gyűjtő út területének igénybevételével történik (II. sz. pályamű), vagy a városháza tényleges használata bejárata szűk előtere szükségessé teszi e közterület gyalogos felhasználását (V., VII. sz. pályamű).
A Bíráló Bizottság szükségesnek tartja azonban, hogy ezen út kialakítandó gyűjtő funkciója esetén is megfelelő gyalogos átvezetés (biztonsági sáv kiemelt járdafelület, stb) létesüljön annak érdekében, hogy az egyházi és a városházi területek összeköttetése szerves legyen.


-Megközelítés, parkolók:
A pályázatok egyértelműen bizonyították, hogy a városháza közúti megközelítése a szabályozási terv szerinti megoldással helyes, a 901. hrsz. meglévő közút kiszélesítésével. Ennek megfelelően a parkolást különösen az ügyfélparkolást a legrövidebb úton a dr. Szomraky utca felőli oldalon célszerű megoldani (I., V. sz. pályamű). Nem fogadható el azonban, hogy a parkoló az északi oldalon is megismétlődjék (V. sz. pályamű) vagy kétirányú behajtás létesüljön (IV. sz. pályamű), amelyek a park használatát tönkreteszik. A pályázatok jelentős része a parkolást – általában a dolgozói parkolókat - a keleti oldalra telepítette, a városháza épülete mellé, ami elfogadható szükségmegoldás, de nem jó megoldás a szomszédos lakóépületek esetleges zavarása miatt.
A Bíráló Bizottság szükségesnek tartja a városközpont területén, így a városháza esetén is, hogy legalább a munkahelyi forgalom részére parkolók épületben, szint alatt létesüljenek. A rövid idejű ügyfélparkolásra azonban tudomásul lehet venni a felszíni parkolást.
A Bíráló Bizottság határozott álláspontja, hogy a gazdagon telepített növényzet nem mutat fel olyan különleges értéket, amely meghatározó lenne a városháza telepítésére. Felhívja a figyelmet azonban arra, hogy a városháza létesítésével egyidőben a teljes parkterület (városháza és a megmaradó közpark) zöldfelülete egységes terv alapján itt honos növényzettel, fákkal legyenek kialakítva az új park funkciójához igazodóan.

Az építészeti megoldás eredetisége, színvonala:
A pályaművek építészeit megjelenése, karaktere széles skálát mutat fel. Archaizáló (IV., V. sz. pályamű) magas tetős elrendezéstől a modern (I., VII. sz. pályamű) funkcionális építészetig. Néhány terv jellemző, karakteres megjelenése a hivalkodás irányába mozdul el. Ilyennek ítéli a Bíráló Bizottság a III., VI. sz. pályaművek egyes formai elemeit. Figyelemre méltó azonban a III. sz. pályamű, szakrális jellegű tanácsterme, de a Bíráló Bizottság nem ismerte fel mögötte az igazi tartalmat, emiatt a Bíráló Bizottság  nem tartja követendőnek.
A Bíráló Bizottság a barokk környezetben megfelelőnek tartotta a vakolt homlokzatképzést is (I.sz. pályamű) és azon egyedi, nemesebb anyagok megjelenését. Nem értett azonban egyet a téglaarchitektúrával (III. sz. pályamű). A bizottság a kompakt tömegképzés ellenében (IV., V.sz. pályamű) megfelelőbbnek tartotta az iroda funkciókat tartalmazó épülettömegek és a domináns tanácsterem építészeit szétválasztását, amely nemcsak funkcionális előnyöket származtat, hanem a látványban is kedvezőbb megoldásokhoz vezet. (I., II. sz. pályamű)
A két tömeg kapcsolatát az I. és III. sz. pályamű kedvezően, a II. és VI. sz. pályamű kevésbé sikeresen oldja meg.

Az épület funkcionális megfelelőssége:
A Bíráló Bizottság javasolja az önkormányzat működésétől idegen, funkcionális egységek    (3 garázs, ÁNTSZ, TV stúdió) újragondolását, esetleg jelen tervezési programból való kiiktatását. A Bíráló Bizottság követendő példának ítélte meg a szintek számának vonatkozásában azt az alapállást, mely szerint a nagy forgalmú ügyfélterek kerültek az alsóbb szintekre és a kisebb ügyfélforgalmat bonyolító funkciók kerültek a felsőbb szintekre. Jó megoldás, ha az okmányiroda és az ügyfélváró két külön helyiség (I., II., VII. sz. pályamű), elhibázott, ha e két helyiség egy légtérbe kerül (III., IV. V., VI. sz. pályamű).  A funkcionális elrendezés fontos eleme, hogy az előcsarnok, aula, nagyterem szervesen kapcsolódjék (I., II. sz. pályamű), hibás az olyan elrendezés, ahol szűk közlekedőkön keresztül érhető el a tanácsterem (V., VI. sz. pályamű). A város jelentős középülete esetében elhibázott megoldásnak tartja a Bíráló Bizottság szűk közlekedőterek és nem megfelelő reprezentatív megjelenésű lépcsőházak kialakítását. Kerülendő a szintenként áttört galéria rendszerrel kapcsolódó légterek túlzott alkalmazása.

A gazdaságos megvalósíthatóság (a kivitelezés, az épület fenntarthatósága és üzemeltetése):
A Bíráló Bizottság úgy ítélte meg, hogy a részletes gazdasági vizsgálat ezen a kidolgozottsági szinten nem végezhető, a Bíráló Bizottság lehetőségei arra szorítkoztak, hogy a funkcionális elrendezések, a szükséges területek és azok kapcsolatait vizsgálja, amely a gazdaságosság és a hatékonyság legfőbb ismérve. A pályamunkák szinte valamennyi résztvevője hagyományos építési technológiát alkalmazott és megfelelt a gazdaságosság általános követelményeinek.

A városrendezési előírásoknak való megfelelés:
Az országos építésügyi előírásoknak (Étv. és OTÉK) alapvetően megfelelnek a pályaművek, de természetesen valamennyi ágazati előírás e pályázati szinten nem vizsgálható (ÁNTSZ, tűzvédelem, stb.). A korábban hatályos HÉSZ és a jelenleg jóváhagyás előtt álló módosított HÉSZ előírásainak a gépkocsik egy részének zárt elhelyezésre vonatkozó előírásai egyik pályaműnél sem teljesülnek. A HÉSZ előírásokkal való összhang e tekintetben is megvalósítandó a továbbtervezés során.

f./
A pályaművek részletes szakmai bírálata:
I. sorszámú pályázat:                        ragszám: RL 97660000192011

Az épület telepítése átgondolt, az épület egy nyugodt, hosszú tömegben kerül elhelyezésre a park hátsó részében, a templom tengelyében lévő előreugró épületrész a teret két részre osztja, értelmezi. A déli oldalon kialakított dísztér jól megközelíthető, és mind a templom, mind a dr. Szomraky utca felől rangos városházi előteret képez. Az északi oldalon kialakított park csatlakozhat a megmaradó közparkhoz, amely szintén jó megoldás. A dr. Szomraky út melletti parkoló jól kapcsolódik a főtérhez és onnan az épület bejárata méltó módon közelíthető meg. A bejárat a déli oldalon kialakított dísztérről nyílik, a barokk főtérre egy széles kapuzattal válaszol, kiemelve a tér egyik gyalogos tengelyét. Megőrzi a terv a park nagyobb részét, ezzel a terület zöldterület jellegét.
A tömegformálása kiegyensúlyozott, tiszta, logikus, a tömeg követi az alaprajz, a funkció rendjét, közlekedői tágasak, világosak, kedvező az irodák keleti tájolása. A városházi belső funkcionális rend példamutatóan logikus és egyszerű.
A terv építészeti formarendje, megjelenése sajátos, eltávolodik a környezet változatos építészeti stílusaitól, zárt, elvont, anyaghasználatában érzékeny. A keleti oldalon kialakított, dolgozói parkoló sor és annak pinceszintre történő rámpája nem jó megoldás, amelyben az általános leírásban javasolt program módosítással lehet változtatni, illetve el lehet elkerülni.
A fentiek alapján a zsűri második díjban részesítette a pályaművet.

II. sorszámú pályázat:                        ragszám: CO 9221403981
Egyéni az épület telepítése. Az „L” alakú épületet a park jobb oldalán helyezi el egy hosszú hátsó szárnyban és egy előrehúzódó, a parkot lehatároló szárnyban, amely északi homlokzat nem lesz jellegzetes, kellemes térfal. A barokk tér gyalogos tengelye az épület bejáratára vezet rá. A bejárat előtti dísztér a közútra ráhúzódik és lehetetlenné teszi vagy a forgalom elvezetését vagy a dísztérként való használatát. Szép térsor keletkezik az előcsarnokon és az aulán át a díszteremig, sajnálatos, hogy a díszterem tömege a városközpont felől nem látható és a lakóházak felé elbújik. Az itt javasolt rendezvénykert kialakítása feltehetően nem megfelelő, hiszen vagy zöldfelület és akkor rendszeres használata nem lehetséges, vagy burkolt, amely esetben azonban nem kert. Az északi oldalon kedvezően megőrzi a parkot, ezzel a terület zöld jellegét.
Az épület tömegformálása kiegyensúlyozott, megfelelő.
A terv alaprajzi kialakítása néhány átgondolandó részlettől eltekintve elfogadható.
Az épület építészeti megjelenése egyéni, a feszes, modern homlokzatokkal elzárkózik, elfordul a környezetétől.
A zsűri a fentiek alapján megvételben részesítette a pályaművet.

III. sorszámú pályázat:                    ragszám: CO 9237280084
Az épület telepítése elfogadható, a bejárat a barokk tér gyalogos tengelyben van, a nagyterem és az előre ugró épületszárny között.
Az épület tömegformálása lendületes és nagyvonalú, de ezzel egyúttal öntörvényűvé és a környezetétől idegenné válik.
Építészeti formavilága egyéni, sajátos, ezzel elkülönül környezetétől. Az illeszkedési szándéka éppen az egyéni formavilágával nem érvényesül, különösen zavaró a Celldömölkre nem jellemző tégla architektúrája.
Az épület alaprajzi kialakítása egy kissé erőletett, kapcsolatai helyenként vitathatóak.
Az épület építészeti világa sajátos. Nem a környezet, a település építészeti formanyelvéhez fordul, az elfogadott nemzetközi  építészeti stílusokból veszi szókincsét.
A hivatali szárny zárófödémének, illetve párkányzatának egyirányú lejtése – túl a csapadékgyűjtési funkción - vitatható, ha „lecsengés” úgy nem elég intenzív. Üzemeltetés: megújuló energiaforrások nagymérvű alkalmazása, pozitívumként értékelendő, a nagy felületű terasz képzése nem növeli a gazdaságosságot. Az okmányiroda és a polgármesteri iroda elrendezése kedvezőtlen.
A fentiek alapján a zsűri rangsorolás nélküli megosztott harmadik díjban részesítette a pályaművet.

IV. sorszámú pályázat:                    ragszám: CO 9233613084
Az épület telepítése a barokk tér kapcsolódásaira a befogadást szimbolizálva „V” betűt alakú. Az ötlet eredeti, de ezzel a formával teljesen idegenné válik a tér térbeli rendjétől, túl zárt, idegen formákkal. A derékszögből való kilépés öncélú és a barokk miliőtől is távol áll.
Az épület tömegformálása ráerősít a „V” alakú alaprajzi formára, és a „V” alak csúcsát a tervezők térben is kiemelik. Ezzel a történelmi környezetben egy sajátos, idegen hangsúlyt hoznak létre, amely inkább taszít.
Az épület alaprajzi elrendezése – az önként vállalt szimmetria miatt is - nehezen használható, vitatható kapcsolatrendszerű.
Az épület építészeti megfogalmazása az alaprajzzal összhangban áll, de a környező kisváros építészetétől öntörvényűen elfordul, hiszen a lapos és magashajlású tető, valamint tetőterasz nem sajátja a környezetnek.

V. sorszámú pályázat:                    ragszám: CO9233613097
Az épület telepítése sajátos, magastetős tömegek halmaza, lapostetős, illetve tetőteraszos összekötő elemekkel. A magastetős épülettömegek közül az egyik, a nagyterem tömege a barokk tengelyre kerül. Összességében a tömegalakítás feltehetően tévedés, nem fejezi ki a városháza jellegét, karakterét, méltóságát. A tervezett épület és a mindkét oldali (észak és déli) parkolók a növényzetben nagy és helyrehozhatatlan károkat okoznak, melyet növénytelepítéssel csökkenteni lehetne, de a terv ezt nem javasolta. Jelentősen csökkentik a tér növényzetét, illetve a későbbi növénytelepítés lehetőségét.
Az épület tömegformálásához igazodik a belső térformálás jellegében zárt folyosós elrendezéssel, zegzugos térsorokkal.
Az épület alaprajza zavaros és hiányzik belőle egy vezető közintézménytől elvárható alaprajzi koncepció dinamika, nagyvonalúság.
A terv építészeti formavilága visszafogott, de ez inkább a tervezők útkeresését jelzi, amit a homlokzat előtt elhelyezett – saját tömegformálásától is idegen - dekoratív elemek is jeleznek.

VI. sorszámú pályázat:                     ragszám: CO 9221403721
A tervezők az épületet egy modern, mozgalmas szoborként kívánják elhelyezni a tér középső kijelölt részén, és a terv minden részletét alárendelik e gondolatnak. Igen színvonalas és hatásos szobrot készítenek. A telepítés és épület kialakítása lehetőséget adna a dr. Szomraky u. felőli igényes megközelítésre, de ezzel a tervező nem élt és a bejáratot csak nyugat felől adta meg nagyvonalú előtető alatt keskeny bejárattal. A keleti oldalon lévő parkoló a lakóházak miatt sem kedvező, és azért is kedvezőtlen, mert onnan hátsó bejáraton lehet bejutni a városháza épületébe. A belső közlekedő és aula nagyvonalú, igényes elrendezésre törekszik, de – feltehetően a terület túllépés elkerülése miatt - a folyosói zónákba irodát telepít amely által a közlekedő belső közép folyosóvá degradálódik és az átjáró irodákkal (titkárság, adminisztráció) kedvezőtlen  funkcionális elrendezésüvé válik. Egyetlen pályamű, amely a fenti kompromisszumok mellett kedvező kétszintes városházát javasol.
Az épület tömegformálása hatásos. Az oldott, lágy vonalak alkalmazása előnyös a megmaradó park természeti környezetében.
Az épület alaprajza egyszerű és dinamikus. Sajnos az alaprajz alárendelése a tömegformának néhány elgondolkodtató megoldást eredményezett: a bejárat kialakítása, az alaprajz funkcionális tagolása, a funkcionális egységek elhelyezése.
Az épület építészeti formavilága egyensúlyban van a tervezett tömegformálással. Anyaghasználata, homlokzat-alakítása kiegyensúlyozott nagyvonalú, modern.
A keleti oldalon lévő főbejárat fölé épített előtető élére helyezett feliratozás túlzottan hangsúlyos, a „Celldömölk” felirat elhagyható.
A fentiek alapján a zsűri rangsorolás nélküli megosztott harmadik díjban részesítette a pályaművet.

VII. sorszámú pályázat:                    ragszám: CO 9227207097
Az épület telepítése semleges, a tervezett zárt forma a tér, a város bármely részén elhelyezhető lenne. Rendkívül puritán nem tükrözi a funkció kívánta megjelenést.Az épület kapcsolata a környezetével jelképes (pl. a barokk tér gyalogos tengelye a tanácskozó terem tengelyét jelöli ki). A tervezők egy markánsan befelé forduló városházát képzeltek el.
Az épület tömege nem több, mint egy zárt téglatest és vélhetően ez a tervezők szándéka is.
Az épület alaprajza fegyelmezett, a belső terek, átriumok, galériák térrendje változatos. Valójában az épület egy középfolyosós alaprajzi modellhez nyúl vissza annak  közlekedési rendjével.
A tervezett épület építészeti formavilága semleges, hideg, zárkózott.
A terv városszerkezeti előkészítése alapos, gondos, de a végkövetkeztetéssel a bizottság nem ért egyet.

g-h./
A díjazott pályaművek rangsorolása, díjak és megvételek elosztása:

A részletes bírálat során kiválasztásra kerültek azok a pályaművek, amelyekben a jelen állapotban és a továbbfejlesztés során is jól hasznosítható ötleteket talált fel a Bíráló Bizottság. Ezeket a műveket a Bizottság díjazásban vagy megvételben részesítette.

A Bizottság a pályaművek egymáshoz viszonyított értékei alapján az alábbi sorrendet állapította meg (egyhangú szavazással, 6 igen szavazattal):

Első díjat a zsűri nem ad ki, tekintettel arra, hogy egyik pályamű sem teljesítette maradéktalanul a kiíró által támasztott igényeket.

II. díjban részesül    I. sz. pályamű        RL 97660000192011      díja: bruttó 1.000.000 Ft
III. díjban részesül megosztottan, rangsorolás nélkül
            III sz. pályamű    CO 9237280084      díja: bruttó    700.000 Ft
            VI.sz. pályamű    CO 9221403721           díja: bruttó    700.000 Ft


Megvételben részesül (4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással):
 II. sz. pályamű    CO 9221403981      bruttó 600.000 Ft összeggel.

A zsűri a díjazásra szánt összesen bruttó 3 millió Ft összeget teljes egészében a pályaművek díjazására, illetőleg megvételére felhasznált. Ezen túlmenően valamennyi pályázót bruttó 300.000,-Ft költségtérítés illeti meg.

i-j./
Ajánlások a tervpályázatok hasznosításának módjára és lehetőségeire, valamint a továbbtervezésre:

Az értékelésnek megfelelően első díjat a bizottság nem adott ki. A második díjas tervet javasolja megvalósításra, mert ez a terv tartalmazza azokat az alapvető tér-tömeg kialakításokat és funkcionális kapcsolatokat amelyek szerint a pályázat eredményeképpen a legjobb városházát lehet megépíteni.
Ez a terv azonban jelentős további átgondolásokat kíván:

    - Programok átgondolása szükséges és az idegen funkciók kihelyezése javasolt (stúdió,
esetleg ÁNTSZ), mindenképpen megoldandó, illetve a HÉSZ-szel összehangolandó  
a zárt (épületben vagy szint alatti) gépkocsitárolás és felszíni parkolók kialakítása,
 vagy esetleg ütemezett megvalósítása.

    - Az alapelrendezés meghagyása mellett javasoljuk a helyiségek területeinek
               pontosítását.
 
A bíráló bizottság nyomatékosan javasolja a második díjas I. sz. pályamű szerzőjével a továbbtervezésre vonatkozó szerződés megkötését az Építész Kamarai előírásoknak megfelelően a díjszámítási szabályzat és mellékletei szerint, az etikai és fegyelmi szabályzat betartása mellett.

A második díjban részesített pályázó visszalépése esetén javasoljuk a megosztott harmadik helyezésben részesített III. és VI. sz. pályaművek szerzőivel a tervezésre vonatkozó tárgyalás lefolytatását. Ebben az esetben is a Biráló Bizottság szükségesnek tartja e bírálatban megfogalmazottak érvényre juttatását az I. sz. pályamű szerzői jogának tiszteletben tartása mellett.
           


Létrehozás időpontja: 2008-11-25 09:35:26
Utolsó módosítás időpontja: 2008-11-25 09:54:33
Cimkék: archív, tervpályázat, pályázat; Beküldő: archív weboldal
Megtekintések száma: 14440
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45701