KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshirdetés - települési főépítész Budakalász

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Önkormányzata nevében eljáró Polgármester pályázatot hirdet települési főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében történő ellátására. A települési főépítész által ellátandó feladatok: a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján többek között

 • az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére,
 • közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában, szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
 • közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében, részt vesz – szükség szerint adatok szolgáltatásával – az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,
 • vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot, gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek.
 • Ellátja a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő feladatokat.
 • A települési, a térségi főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében.
 • Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását, közreműködik az Önkormányzati fejlesztésekben, projektekben, részt vesz a lakossági fórumokon, a Képviselő-testületi üléseken, közreműködik a településképi eszközök kidolgozásában és a város arculati kialakításában.
 • megbízóval történő folyamatos kapcsolattartás telefonon, illetve egyéb elektronikus adatátviteli eszköz útján, • személyes kapcsolattartás ügyfélfogadási időben a megbízó központi ügyintézési helyén továbbá, • részvétel a feladatkörét érintő ügyek tárgyalásánál a képviselő-testületi és bizottsági üléseken.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • szakirányú felsőfokú végzettség:
 • építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
 • településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség
 • főépítészi vizsga vagy az alóli mentesülés, illetve ennek hiányában kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a főépítészi vizsgát a jogszabályban meghatározott határidőn belül megszerzi,
 • legalább öt év szakmai gyakorlat,
 • 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, szükség esetén az egyenértékűség megállapíthatóságára vonatkozó igazolás,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló dokumentum,
 • főépítészi vizsga vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, vagy a vizsga letételére irányuló kötelezettségvállalás,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • a pályázó alábbiakról szóló nyilatkozatai:
  • az álláshely betöltésénél a 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 6. §-ában szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azokat a pályázó a megbízás időpontjáig megszünteti,
  • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát az eljárásban résztvevők megismerjék,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyílt vagy zárt ülés keretében kéri pályázatának testület által történő elbírálását
 • a pályázó feladat ellátására irányuló megbízási díj igénye.

A főépítészi megbízás időtartama: 2020. június 1. napjától határozatlan időre szóló megbízás alapján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • elektronikus úton az info@budakalasz.hu e-mail címen keresztül;
 • postai úton a Budakalászi Polgármesteri Hivatal címére (2011 Budakalász, Petőfi tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: „települési főépítész”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül érvényes pályázatot benyújtó pályázókat az alpolgármester, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a jegyző és az irodavezető hallgatja meg.
A pályázók meghallgatását követően a Képviselő-testület vagy a testület jogkörében eljáró polgármester dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról és megbízásáról.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleczky Szilvia irodavezető nyújt a (+36/70-455-6937) telefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye: - a helyben szokásos módon (Budakalász Város Önkormányzatának hivatalos honlapja: www.budakalasz.hu és Facebook oldala), - Magyar Építész Kamara honlapja.


Létrehozás időpontja: 2020-04-27 11:14:27
Utolsó módosítás időpontja: 2020-04-27 11:20:50
Cimkék: állás, települési, főépítész; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 4826
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46006