trinkbet trinkbet trinkbet lirabet lirabet lirabet betrupi betrupi betrupi venüsbet fenomenbet aresbet mrcasino betlio betlio betlio
1xbet 1xbet bahisno bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa bülteni restbet canlı skor süper lig superbahis mobilbahis marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş marsbahis giriş
venusbet
Magyar Építész Kamara weboldala - Az egri vár új, attraktív emelő-berendezéssel történő megközelítése tervpályázat
KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Az egri vár új, attraktív emelő-berendezéssel történő megközelítése tervpályázat

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlatkérő
„Az egri vár új, attraktív emelő-berendezéssel történő megközelítése”
című országos nyílt, titkos építészeti tervpályázata

A tervpályázati eljárás tárgya
Eger egyik leglátogatottabb turisztikai célpontjának, a Várnak új, attraktív emelőberendezéssel megvalósítandó (akadálymentes) közlekedési javaslatának kidolgo-zása, amely megkönnyíti a Vár területének gyalogos megközelítését.

A tervpályázati eljárás célja
Jelen tervpályázati eljárás célja, a XXI. századi követelményeknek mindenben megfelelő, ugyanakkor a műemléki környezetbe és a városképbe illeszkedő építmény tervkoncep-ciójának és tervezőjének kiválasztása, a részletes tervezési feladat szakmai koncepciójá-nak megalapozása
- a kialakítás műszaki feltételeinek- és igényeinek tisztázása;
- továbbtervezésre alkalmas tervdokumentáció készítése.
A tervpályázati eljárás fajtája
Jelen eljárás az uniós értékhatárt el nem érő, országos, nyílt titkos tervpályázati eljárás.

A tervpályázat lebonyolítására irányadó jogszabályok

 • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.)
 • a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet (a Továbbiakban: Korm. rendelet)
 • az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet)
 • a tervpályázati felhívás és dokumentáció


Az eljárásban pályaművet benyújtó tervezőknek figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásokra, így különösen de nem kizárólagosan az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvényben és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Korm. rendeletben meghatározott követelményekre.

A pályázaton való részvétel feltételei

A tervpályázaton az a természetes, vagy jogi személy indulhat, aki az irányadó jogszabá-lyi előírásoknak megfelel és jelen pályázati dokumentáció feltételeit elfogadja, a terve-zési feladat elkészítésére vállalkozik. A tervpályázaton nem indulhat az a természetes, vagy jogi személy aki, vagy amely szakmai tevékenysége körében három évnél nem ré-gebben meghozott jogerős ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el.

Összeférhetetlenség

A Kbt. 25. § értelmében a tervpályázati eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába be-vont személlyel vagy szervezettel szemben a Kbt. kizáró feltételeket határoz meg (ösz-szeférhetetlenség). Az eljárásba bevont személyek illetve szervezetek vonatkozásában az összeférhetetlenséget az ajánlatkérő az eljárás előkészítése, és lefolytatása során folya-matosan vizsgálja. A bírálóbizottság résztvevői a Kbt. 25.§-a alkalmazásában az ajánlat-kérő nevében eljáró személyek.
A Kbt. 25.§ (3) bekezdése alapján nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként (pályá-zóként) részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként, vagy az alkalmasság igazolásába bevont szervezetként:

 • a kiíró által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy, vagy szervezet,
 • az a szervezet, amelynek vezető tisztségviselőjét, felügyelőbizottságának tagját, vagy tulajdonosát, illetőleg a felsorolt személyekkel közös háztartásban élő hoz-zátartozóját a kiíró az eljárással, vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevé-kenységbe bevonta,
 • ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságát sértené.

A Korm. rendelet 18.§ (4) bekezdése alapján nem indulhat pályázóként, aki a bírálóbi-zottság:

 • résztvevőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,
 • résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, vagy
 • résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nyújtott be.

A Kbt. 25.§ (3) bekezdésben foglaltakon túl nem vehet részt a tervpályázati eljárásban pályázóként:

 • az a gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a bírálóbizottság résztvevője, vagy
 • az a gazdálkodó szervezet, amellyel a bírálóbizottság bármely résztvevője mun-kaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A tervpályázati eljárás és nyelve

A pályázó által kidolgozott tervdokumentáció, az ajánlatkérő és a pályázó között folyta-tott mindennemű levelezés, valamint az ajánlattal kapcsolatos dokumentumok nyelve a magyar nyelv.

Alkalmassági feltételek

Pályázónak a tervpályázat tervezési feladatainak ellátására a hatályos jogszabályok – kü-lönösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagya-korlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész 2. – szerinti jogosultsággal kell rendelkeznie a pályázat eredményhirdetésének időpontjá-ban. A feladat ellátáshoz megfelelő „É” jogosultság és a Magyar Építész Kamara honlap-ján (www.mek.hu) található hivatalos névjegyzékben (MEKON) szereplés szintén pályá-zati feltétel.
Az Európai Unió bármely tagállamában letelepedett külföldi állampolgár pályázatának alkalmassági feltétele, hogy az eredményhirdetés időpontjáig a letelepedése szerinti or-szágban tervezői jogosultsággal rendelkezzen és e tervezési jogosultsága a Magyar Épí-tész Kamaránál akkreditálásra kerüljön, vagy a tervezésbe olyan Magyarországon bejegy-zett tervezőirodát, vagy tervezőt von be partnerként, amely/aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.

Kizárás a tervpályázati eljárásból

Kiíró nevében eljáró bírálóbizottság az eljárásból kizárja azt a pályázót:

 • akinek pályaműve az eljárást megindító felhívásban megjelölt ajánlattételi ha-táridő után kerül benyújtásra az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a to-vábbiakban úgyis mint EKR), vagy a papír alapú példány ezen határidő után ér-kezik be;
 • akinek pályaműve nem tartalmazza a pályázati dokumentációban meghatáro-zott kötelező tartalmi elemeket;
 • akivel szemben a Kbt-ben, vagy a Korm. rendeletben meghatározott kizáró (ösz-szeférhetetlenségi) ok fennáll;
 • akinek pályázata a titkosságra vonatkozó követelményeket megsérti;
 • aki a jelen dokumentációban meghatározott alkalmassági követelményeknek nem felel meg.

A bírálóbizottság a pályázatok bontását követően kizárhatja az eljárásból azt a pályázót, akinek pályaműve a formai követelményeket nem teljesíti, feltéve, hogy a formai hiba a pályamű bírálatát ellehetetleníti.

Kiíró nevében eljáró bírálóbizottság a kizáró okokra vonatkozó rendelkezések megsér-tését az eljárás teljes időtartama alatt ellenőrzi. Amennyiben fenti rendelkezések meg-sértését a pályázatok felbontását követően észleli a bizottság, a pályázót kizárja az eljá-rásból, a pályázat rangsorolására díjazására (megvételére) nem kerül sor.

A tervpályázat időrendje

 • Tervpályázat meghirdetése (hirdetmény fel-adása): 2019.07. 26.
 • Helyszíni szemle: 2019.08.08 10: 00 óra
 • Kérdések feltételének határideje: 2019.08.12. 16: 00 óra
 • Kérdések megválaszolásának határideje: 2019.08.15.
 • Pályázatok benyújtásának határideje: 2019.09.23. 16:00 óra
 • Pályázati eredmények kihirdetése, díjak át-adása: 2019.10.04. 10:00 óra
 • A tervpályázat nyilvános bemutatása: 2019.10.04. 10:00 óra
 • Díjazásban nem részesült pályaművek vissza-adása: 2019.10.14.-ig

Letölthető dokumentumok:


Létrehozás időpontja: 2019-07-25 16:53:21
Utolsó módosítás időpontja: 2019-07-25 17:52:07
Cimkék: eger, vár, tervpályázat, 2019; Beküldő: Eltér István
Megtekintések száma: 9229
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=45416