KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Gyál, idősotthon tervezés

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Ajánlatkérő ezúton kér Önöktől ajánlatot a tárgyi tervezési feladat megvalósítására.

 1. A tervezés tárgya:
  Megrendelő Képviselő-testülete döntött arról, hogy idősotthont építtet. A beruházásra tanulmánytervet készíttetett. A tanulmánytervet a Megrendelő Képviselő-testülete elfogadta azzal, hogy az idősotthon nem az eredeti helyszínre épül, hanem – az intézmény területigényére tekintettel – az Erdősor utcai (Toldi Miklós-Kisfaludy utca közötti) 4856/6 hrsz.-ú ingatlanra.

A beruházás előzetesen becsült adatai:
-      Összes hasznos szintterület: ~7.500 m2
-      gépkocsi parkoló: ~2615 m2 és ~100 db

A helyszín kijelölésre került, de a telek kialakítása még folyamatban van.

1.1. A Tervező feladatai:

 1. engedélyezési terv elkészítése és egyeztetések szerinti véglegesítése; 1. változat 1 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban, végleges változat 5 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban
 2. Megrendelő képviselete a tervek egyeztetéséhez és engedélyezéséhez kapcsolódó eljárásokban, így különösen településképi, tervtanácsi, közmű és hatósági egyeztetéseken, ezekről írásos emlékeztető készítése 
 3. kiviteli terv elkészítése és egyeztetések szerinti véglegesítése 1. változat 1 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban, végleges változat 5 példányban papír alapon és 1-1 példányban elektronikus adathordozón pdf és dwg formátumban

[az a), c) pontoknál az elektronikus dokumentumok file nevei legfeljebb 20 karaktert tartalmazhatnak, melynek magában kell foglalnia a rajz számot]

 1. közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértő delegálása az építés kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás(ok)ban a Megrendelő bíráló bizottsági feladatokat is ellátó közbeszerzési munkacsoportjába a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (3)-(4) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, akinek feladatait az 1.3. pont tartalmazza.
 2. tervezői művezetés, ennek keretében a heti, vagy kétheti kivitelezési kooperációs megbeszéléseken és Megrendelő igényei szerinti egyéb, előre egyeztetett alkalommal közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan építés-kivitelezés érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.

1.2. A Tervező legalább az alábbi szakembereket köteles bevonni a teljesítésbe:

a) legalább 1 fő, vezető építész-tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti, építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „É/1”(vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik

b) legalább 1 fő, építményvillamossági tervező, aki a Rendelet szerinti, építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „V” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik

c) legalább 1 fő, építmény gépészeti tervező, aki a Rendelet szerinti, építmények gépészeti tervezése szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „G” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik

d) legalább 1 fő, tartószerkezeti tervező, aki a Rendelet szerinti, tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik

e) legalább 1 fő okleveles egészségügyi menedzser

1.3. Az építés kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértő az alábbi munkarészek szakmai tartalmáért felelős:

 1. az eljárást megelőző piacfelmérés
 2. a közbeszerzés becsült értékének meghatározása
 3. közbeszerzés tárgya és mennyisége meghatározása
 4. műszaki-szakmai alkalmassági követelmények meghatározása
 5. értékelési szempontok meghatározása
 6. közbeszerzési műszaki leírás meghatározása
 7. részekre bontás megfelelősége
 8. szerződési feltételek szakmai szempontból
 9. műszaki tartalmat / kérdést érintő kiegészítő tájékoztatás megadása
 10. az ajánlatok szakmai (műszaki tartalmú) értékelése, bírálata, az ajánlatok szakmai megfelelőségének, a közbeszerzési dokumentumokban, kiegészítő tájékoztatásban foglalt műszaki előírásoknak történő megfelelés megállapítása
 11. aránytalanul alacsony ár és egyéb, műszaki szempontból aránytalan vállalás meghatározása, indokolás kérés megfogalmazása és az Ajánlattevő által benyújtott indokolás bírálata.

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértő felel az eljárási dokumentumok és eljárási cselekmények műszaki megfeleléséért.

 1. A teljesítés ütemezése:

teljesítési szakasz

Munkafolyamat

Határidő

Teljesítés elszámolása

Számlaérték %

Össz. érték %

1. fázis:

Engedélyezési terv szállítás

szerződés hatálybalépés +
90. naptári nap

Teljesítésigazolás alapján 

Átalány ár 50,00%

Átalány ár 50,00%

2. fázis:

Kiviteli Terv, árazott és árazatlan költségvetés, kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési műszaki dokumentáció szállítás

 

építési engedély véglegessé válásától 90. naptári nap

Teljesítésigazolás alapján 

Átalány ár 45,00%

Átalány ár 95,00%

3. fázis:

Közbeszerzés tárgya szerinti műszaki szakértői feladatok a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok)ban

Egyeztetés szerint a közbeszerzési eljárás(ok)hoz igazodó ésszerű határidőben

Teljesítésigazolás alapján 

Átalány ár

5,00%

Átalány ár 100,00%

4. fázis

Tervezői művezetés

Egyeztetés szerint a kivitelezéshez igazodó ésszerű határidőben

Teljesítésigazolás alapján 

Tételes elszámolású egységár

Tételes elszámolású egységár és a Megrendelő által írásban kért és utólag írásban leigazolt mérnöknapok szorzata

 

 1. Díjazás:

Tervezőt az 1. pontban rögzített feladatai közül

 1. az 1-3. fázis feladatainak szerződésszerű ellátásának ellenértékeként mindösszesen nettó ... Ft + Áfa összegű tervezői átalánydíj illeti meg, mely magában foglalja a Tervezőt a szerződés tervezet (a továbbiakban: Szerződés) II. fejezetben rögzített szerzői vagyoni jogokért illető díjazást is;
 2. a 4. fázis feladatainak szerződésszerű ellátásának ellenértékeként … Ft/mérnöknap + ÁFA összegű díj illeti meg utólag, tételes elszámolás alapján, mely magában foglalja a Tervezőt a Szerződés II. fejezetben rögzített szerzői vagyoni jogokért illető díjazást is, amennyiben az adott feladatnál ez felmerül. A mérnök napidíj egy fő mérnök napi 8 munkaóra időtartamú munkavégzésének ellenszolgáltatása.

 

 1. A szerződéses feltételeket a csatolt szerződés tervezet tartalmazza.
 2. A jelen beszerzés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § r) pontja alapján nem közbeszerzés.
 3. Ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 20. napja, 15:00 óra.
 4. Az ajánlat benyújtható személyesen, vagy postán az alábbi elérhetőségekre: Gyál Város Önkormányzata 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. kapcsolattartó: Donhauzer Ádám, telefonszám: +36704540580
 5. Az ajánlat benyújtandó: írásban és zártan, 1 pld-ban papír alapon fenti postacímen.
 6. Az ajánlat érvénytelen, ha Ajánlattevő csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, vagy nem rendelkezik érvényes adószámmal, továbbá, ha Gyál Város Önkormányzatával, vagy a Gyáli Polgármesteri Hivatallal szemben lejárt esedékességű, ki nem fizetett tartozása áll fenn, kivéve, ha a megfizetésre halasztást kapott.
 7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
  1. Ajánlatevő, vagy közös Ajánlattevők (a továbbiakban együttesen: Ajánlattevő) név, cím, adószám, telefon, e-mail elérhetőségeit, a kapcsolattartó nevét
  2. Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az ajánlatkérő által kiadott szerződés tervezet feltételeit elfogadja, annak megkötésére és teljesítésére az ajánlati ára ellenében kész és képes
  3. az 1-3. fázis átalány díját fázisonként és összesen nettó Ft + ÁFA bontásban
  4. a 4. fázis tételes elszámolású egységárát nettó Ft + ÁFA bontásban
  5. Ajánlattevőnek a beszerzés tárgyával egyező, vagy ahhoz volumenében és jellegében hasonló kiviteli tervezési referenciái ismertetését, megjelölve legalább a feladat tárgyát, mennyiségét, a teljesítés helyét, időpontját (év, hó, nap) a megrendelő nevét, címét, képviselőjének nevét, címét, telefon, e-mail elérhetőségeit és Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt
  6. Ajánlattevő képviselőjének aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, illetőleg kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját
  7. Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül-e
  8. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban; nemleges tartalmú változás bejegyzési nyilatkozatot is kell csatolni
  9. annak megjelölését, hogy a beszerzés mely részére vesz igénybe alvállalkozót és nevezze meg - név, cím, adószám megadásával - az alvállalkozókat
  10. legalább az alábbi szakemberek önéletrajzának és nyertesség esetén tárgyi munkára rendelkezésre állási nyilatkozatának becsatolása a szakember által aláírva:

a) legalább 1 fő, vezető építész-tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti, építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „É/1”(vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik

b) legalább 1 fő, építményvillamossági tervező, aki a Rendelet szerinti, építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „V” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik

c) legalább 1 fő, építmény gépészeti tervező, aki a Rendelet szerinti, építmények gépészeti tervezése szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „G” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik

d) legalább 1 fő, tartószerkezeti tervező, aki a Rendelet szerinti, tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik

f) legalább 1 fő okleveles egészségügyi menedzser

 1. Ajánlattevők esetleges kérdéseiket az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 5 munkanappal küldhetik meg az alábbi e-mail címre: drdokazsolt@drdoka.hu Ajánlatkérő a választ az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 2 munkanappal adja meg. Kérjük a tisztelt Ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel során felmerülő kérdéseiket a felmerülést követően haladéktalanul küldjék el Ajánlatkérőnek - mert azok megválaszolásán Ajánlatkérő folyamatosan dolgozik - annak érdekében, hogy a kérdések és a válaszok ne torlódjanak az ajánlattételi határidőhöz közeledve.
 2. Ajánlatkérő az ajánlatokat
  1. Ajánlattevőnek, vagy közös Ajánlattevőknek a beszerzés tárgyával egyező, vagy ahhoz volumenében és jellegében hasonló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kiviteli tervezési referenciák darabszáma
  2. az ajánlati átalány ár
  3. és a tételes elszámolású egységár

alapján értékeli olyan módon, hogy a különböző ajánlatok azonos tartalmi elemeit fenti szempontok szerint külön, a referenciák tekintetében az egyenes arányosítás, az árak tekintetében a fordított arányosítás módszerével 0-100 pont között pontozza, a referenciák darabszámát 2-es az átalány árat 7-es, a tételes elszámolású egységárat 1-es súllyal veszi figyelembe. A pontszámok és a hozzájuk tartozó súlyszámok szorzatait ajánlatonként összeadja és a nyertes ajánlat az, amelyik ezzel a módszerrel a legmagasabb pontszámot kapja. Figyelem, kizárólag Ajánlattevő, vagy a teljesítésért egyetemleges felelősséget vállaló közös Ajánlattevők saját referenciái vehetők figyelembe az értékelés során! Ha Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a referencia kapcsán, akkor azt a referencia munka megrendelőjének megkeresése útján ellenőrizheti, és amennyiben a megrendelő nem erősíti meg az adott referenciával kapcsolatos információkat (a szabályszerű és szerződésszerű teljesítést is beleértve) akkor az adott referencia az értékelésnél figyelmen kívül marad.

 1. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők nevét, címét és adószámát. A közös Ajánlattevők az ajánlat benyújtásakor azt ne konzorciumként (vagy más polgári jogi társaságként) tegyék meg, hanem a közös Ajánlattevők nevének, címének, adószámának megjelölésével közös Ajánlattevők elnevezés alatt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az Ajánlattevők közös ajánlattételi megállapodását, amely tartalmazza a közös Ajánlattevők nevét, címét és adószámát, egyetemleges felelősségvállalásukat a szerződés megkötéséért és teljesítéséért, az Ajánlattevők között a feladatkörök, tevékenységek megosztását és ehhez kapcsolódóan az ellenszolgáltatásból részesedés arányát és a számlázás rendjét, valamint ki kell jelölni azt az Ajánlattevőt, akinek a képviselője a beszerzési eljárásban, illetve a szerződés teljesítése során közös Ajánlattevők képviseletében hatályos jognyilatkozatokat tehet.
 2. Ajánlatkérő a hiánypótlást - azonos hiányosság tekintetében egy alkalommal - biztosítja. Hiánypótlás keretében az Ajánlattevők személye nem változhat, azaz számuk nem csökkenhet és nem bővülhet, továbbá a referenciák és adataik megjelölése, az átalány ár és a tételes elszámolású egységár nem változhat.
 3. Az árakat nettó Ft összeg + ÁFA bontásban, magyar forintban kell megadni, oly módon, hogy az árba be kell építeni a teljesítéssel kapcsolatban felmerült valamennyi díjat és költséget. Az az ajánlat, mely a járulékos költségeket külön árazza be, nem lesz összehasonlítható a többi ajánlattal, így azt ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja! Az ár sem nyersanyag, energia, üzemanyag, vagy egyéb ár-, vagy árfolyamváltozással, sem egyéb indokkal egyoldalúan nem módosítható. A megajánlott árat egyértelmű formában úgy kell megadni, hogy annak megállapításához további matematikai számítás elvégzésére már ne legyen szükség. Ajánlattevő részéről semmilyen árhoz kapcsolódó egyoldalú feltétel nem kerül elfogadásra. Ajánlati árként feltételhez nem kötött ár adható meg. Több változatú ár nem adható, különösképpen nem adható olyan többváltozatú ár, amely egyéb szempontok függvényében képzett.
 4. Az eljárás további eseményeiről írásban kapnak tájékoztatást az Ajánlattevők.
 5. Az ajánlattétel költségei a versenyeztetés eredményétől függetlenül az Ajánlattevőt terhelik.
 6. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a jelen felhívással indult versenyeztetést annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. Ajánlattevők ezzel kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthatnak Ajánlatkérővel szemben.
 7. A jelen ajánlattételi felhívás nem eredményez Ajánlatkérő részéről ajánlati kötöttséget.
 8. Adatkezelési tájékoztató a beszerzési eljárás során kezelt adatokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az ajánlatkérő mint adatkezelő a beszerzési eljárás során a személyes adatok kezelése körében az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 1. Adatkezelő (ajánlatkérő) adatai

Név: Gyál Város Önkormányzata

Képviseli: Pápai Mihály polgármester

Székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Telefon: +36 29540932

Levelezési cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Adatvédelmi tisztviselő neve: Szlifka-Ágoston Zita

Cím: 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.

Email: gyalph@gyal.hu

 1. Az adatfeldolgozó, mint a beszerzési eljárásban a beszerzési és jogi szakértelmet biztosító személy adatai:

dr. Dóka Zsolt

ügyvéd (KASZ: 36075110)

cím: 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 35. I. emelet 6.

tel: +36 302010302 és +36 209809071

e-mail: drdokazsolt@drdoka.hu

 1. Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 2. Adatkezelés elvei: A GDPR 5. cikk szerint.
 3. Az adatkezelés célja: Adatkezelő és adatfeldolgozó a beszerzési eljárással kapcsolatban természetes személyek és egyéni vállalkozók tekintetében (a továbbiakban: Érintett) az 1. sz. mellékletében meghatározott személyes adatokat, az ott meghatározott időtartamban a beszerzési eljárás előkészítése, lebonyolítása, az értékelés, valamint a szerződés megkötése és teljesítése érdekében kezeli.
 4. Az adatkezeléshez használt számítógépek vírusvédelemmel és jelszavas belépési védelemmel vannak ellátva, továbbá a képernyők lezárásra kerülnek, amikor a jogosult felhasználó nem tartózkodik a számítógépnél. Az eljárás iratanyagáról papír alapú ügyirat is készül, mely zárt szekrényben kerül megőrzésre ajánlatkérőnél a Kbt. 46. § (2) bekezdés szerint és az eljárás időtartama alatt a FAKSZ-nál.
 5.  Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.
 6. A személyes adatok forrása: a jelentkezés, az ajánlat és a jelentkező/Ajánlattevő által nyújtott egyéb adatok, dokumentumok, valamint ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján lekért adatok.
 7. Az adatok megismerésére jogosult személyek: a személyes adatokat kizárólag az ajánlatkérő képviseletében eljáró bírálóbizottsági tagok, döntéshozók és belső ellenőrzést végző személyek, továbbá támogatásból finanszírozott beszerzés esetén a támogató képviselői és jogszabály alapján az ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező szervezetek, így különösen Miniszterelnökség, Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék képviselői és munkatársai ismerhetik meg.
 8. Az adatkezelés időtartama: A melléklet szerint.
 9. Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, az érintett továbbá adathordozhatósághoz való joggal rendelkezik a GDPR 20. cikk szerint. Az Érintett az Adatkezelőtől írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő milyen személyes adatát, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, előre láthatóan meddig kezeli, illetve ha ez az adott időpontban nem prognosztizálható, akkor melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az Érintett tájékoztatást kérhet továbbá arra vonatkozóan is, hogy az Adatkezelő mely címzettekkel, címzetti kategóriákkal közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, továbbá, hogy történik-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.
 10. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, mert az adatkezelés a Kbt. 69. § (14) bekezdése szerinti adatok tekintetében a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós és tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, a többi adat tekintetében közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 11. Az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Érintett az Adatkezelőtől írásban kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésben meghatározott valamely körülmény fennáll.
 12. Adatbiztonság: Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét, így különösen informatikai rendszereit a megfelelő jelszavas belépési védelemmel és vírusvédelemmel látta el, biztosítja az elektronikus- és a papír alapú dokumentumok, iratok, adatok zárt szekrényben és irodában történő tárolását és a jogosultak általi visszakereshetőséget, továbbá sérülés, adatvesztés esetén a reprodukálhatóságot. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi feltételek biztosításával gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatot védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Ennek érdekében Adatkezelő és Adatfeldolgozó tevékenységében közreműködő személyek kizárólag a feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben és módon kezelhetnek személyes adatot, valamint titoktartási nyilatkozatot tesznek, amennyiben jogszabály erejénél fogva titoktartási kötelezettségük nem áll fenn.
 13. Az adatok továbbításáról adatkezelő dönt, mely csak az adatkezelés céljával összhangban, az adatkezelésre jogosult személyeknek az adatkezelésre meghatározott eszközökkel és módon történhet.
 14. Jogorvoslat: Érintett a személyes adat kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjéhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, webcím: https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni webcím: https://birosag.hu/torvenyszekek.

 

Melléklet: A kezelt személyes adatok köre.

Adatkezelés megnevezése

Személyes adatok köre

Adatkezelés időtartama

Ajánlat értékelése, bírálata, őrzése

 1. Jelentkező/Ajánlattevő kapcsolattartójának neve, címe, telefonszáma, fax száma, e-mail címe,
 2. amennyiben aktuális: a teljesítésbe bevont, alkalmasságot igazoló szakember, olyan személy, aki az értékelés körében bemutatásra kerül, az önéletrajzában megadott személyazonosító adatok, életrajzi adatok,  tanulmányi adatok (képzettség/végzettség),

szakmai tapasztalattal kapcsolatos adatok: elvégzett releváns munkák/feladatok, a munkavégzés időtartama (kezdő-befejező időpont), az egyes munkák során betöltött pozíció/beosztás, ellátott szakmai feladatok,

fennálló jogviszony,

 •  

szakmagyakorlási jogosultságok,

szakmai tisztségek, szervezeti tagságok

 1. tulajdonos név, cím adatok,
 2. képviselő személyes azonosító adatai, aláírásmintája
 3. referenciát igazoló személy neve, elérhetőségi adatai, aláírás mintája
 4. egyéb, az Ajánlattevő által megadott személyes adatok

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdés szerint 8 év, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés szerint 5 év, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 53. § (3) bekezdés alapján 5, illetőleg 10 év.

Szerződés és esetleges módosítása

A szerződő felek képviselőinek neve, beosztása, aláírás mintája; kapcsolattartók neve, beosztása; teljesítést igazoló neve, beosztása; fenti személyek elérhetőségei; pénzügyi ellenjegyző neve, beosztása

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdés szerint 8 év, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés szerint 5 év, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 53. § (3) bekezdés alapján 5, illetőleg 10 év.

 

Várjuk ajánlatukat!

Letölthető tartalmak:

1.) Ajánlattételi felhívás
2.) Ajánlattétel mellékletei
    - Ajánlati nyilatkozta minta
    - Szerződés tervezet
3.)  Előkészítő tanulmányok
    - Megvalósítási tanulmány döntés
    - Megvalósítási tanulmány építészet
    - Megvalósítási tanulmány_FIN
    - Megvalósítási tanulmány A verzió


Létrehozás időpontja: 2021-09-01 11:38:45
Utolsó módosítás időpontja: 2021-09-01 11:46:21
Cimkék: pályázat, gyál, idősek, otthona; Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 8168
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=46644