KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Paks, Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület városrendezési és építészeti ötletpályázat

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA

A város az atomerőmű tervezett bővítése és az ehhez kapcsolódó hatások eredményeképpen nagy városfejlesztési kihívások előtt áll. A fejlesztések eddig kihasználatlan területek bevonását is szükségessé teszik, de annak potenciálját kihasználva a város több alulhasznosított területének fejlesztését is meg kell oldani. Az egyik legfontosabb ilyen terület Paks nyugati oldalán, a Pollack Mihály utca vonalától északra található jelenleg még beépítetlen terület. Ez a terület a város egyik legfontosabb lakó célú tartalékterülete, melynek korszerű újraértékelése és városszerkezetben betöltött szerepének újradefiniálása az egyik legfontosabb város előtt álló feladat.

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA

A legjobb javaslat(ok) felhasználásával kell megalapozni a terület egészére készítendő fejlesztési koncepciót és beépítési tervet, illetve a településképi követelményeket és arculati elemeket. Az ennek figyelembevételével megalkotott helyi építési szabályzat és szabályozási terv nyújtson biztos alapot az egyedi építkezések tervezéséhez.

A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA

PAKS Város Önkormányzata
7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA

MÉK Koordinációs és Logisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

A TERVPÁLYÁZAT FAJTÁJA, FORMÁJA

a) A tervpályázat fajtája: NYÍLT
b) A tervpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
c) A tervpályázat lebonyolítása
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
- valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

PÁLYÁZÓ SZEMÉLYE
A tervpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet lehet, aki, illetve amely:
a) jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
b) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c) akivel, amellyel szemben a Kbt.25.§.-a ill. a Korm. rendelet 17. § (3) és 18.§(3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,
d) személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázat eredményhirdetésének időpontjában.
e) a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint megnevezte, és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására az 1.4.1.d) szerint jogosultak.

A tervpályázaton azon tervezők vehetnek részt, akik a Magyar Építész Kamara honlapján lévő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu) szerepelnek, vagy – külföldi illetőségű tervezők esetén – a székhelyük szerinti európai uniós tagállamban, vagy olyan harmadik tagállamban, amely számára nemzeti elbánást kell nyújtani, tervezői jogosultsággal rendelkeznek.

PÁLYÁZÓ TÁRSSZERZŐJE
A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18.§(3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

PÁLYÁZÓ ÁLTAL BENYÚJTHATÓ PÁLYAMŰVEK SZÁMA
A tervpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

 

 

  1. Tervpályázat meghirdetése

 

 

2017. január 23. hétfő

 

  1. Helyszíni szemle időpontja

 

 

2017. február 8. szerda

14.00 óra

 

  1. Kérdések feltevésének határideje

 

 

2017. február 13. hétfő

 

 

  1. Kérdésekre adott válaszok határideje

 

2017. február 20. hétfő

 

 

  1. Pályaművek beérkezésének határideje

 

2017. április 10. hétfő

16.00 óra

 

  1. A tervpályázat eredményének kihirdetése,

a díjak átadása

 

 

2017. április 28. péntek 14.00 óra

 

  1. Tervpályázat nyilvános bemutatása

 

 

2017. május 31.

 

  1. Díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása

 

 

2017. június 30-ig


A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁTVÉTELE
A tervpályázati dokumentáció ingyenesen letölthető a Magyar Építész Kamara honlapjáról
A letöltött dokumentumok kizárólag a jelen tervpályázati eljárás során beadandó pályamű készítésére, és kizárólag az eljárás során használhatók fel. Ajánlatkérő a dokumentáció egyéb célra történő felhasználását kifejezetten megtiltja.
A tervpályázaton való részvétel feltétele a Magyar Építész Kamara honlapján történő regisztráció:

Regisztrálok a pályázatra!

A regisztráció ingyenes, határideje legkésőbb 2017. április 10.

Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban 2017. február 13. hétfőig  az alábbi e-mail címen tehetnek fel kérdéseket.
palyazatok@mek.hu

Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a kiíró, illetve a nevében eljáró bírálóbizottság 2017. február 20. hétfőig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott e-mail címekre megküldi. A kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények (bírálóbizottság összetétele) kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.

A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA

A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3.1. sz. melléklet) felhasználásával, kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be, vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a megadott címre.

Benyújtási cím: MÉK Nonprofit Kft., 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. fszt.

A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.

A pályaművek feladásának, illetve benyújtásának határideje:  2017. április 10. hétfő 16.00 óra

A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni.
A késve benyújtott pályaműveket a bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

A tervpályázat titkossága okán a pályaművet tartalmazó küldeményen, nyomtatott dokumentációban semmilyen titkosságot sértő felirat, jel, név, cégnév, beazonosíthatóságot elősegítő elem nem lehet. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni, vagy egyéb, a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok munkahelyére vonatkozó utalást nem tartalmazhat.

A titkossági szabályokat megszegő pályaművet a Bírálóbizottság az értékelésből kizárja.


Letölthető dokumentumok:


Regisztráció


Létrehozás időpontja: 2017-01-16 05:14:32
Utolsó módosítás időpontja: 2017-05-09 00:01:46
Beküldő: Fáy Piros
Megtekintések száma: 15648
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=43885