Aktuális

A MÉK 2014.03.28-i Küldöttgyűlésének határozatai

1/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Elnökségének 2013. évi munkájáról szóló beszámolót 154 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

2/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2013. évi költségvetéséről szóló beszámolót 153 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

BESZÁMOLÓ A MÉK 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

3/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-Fegyelmi Bizottsága 2013. évi beszámolóját 152 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.

4/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2013. évi beszámolóját 151 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

5/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a 148 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Kft mérlegét és közhasznúsági jelentését jóváhagyja.

6/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 130 igen, 9 nem, 8 tartózkodás mellett a 2014. évi tagdíjat 48 ezer forintban állapítja meg.

7/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 125 igen, 16 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a területi kamarák az e-ügyintézési rendszer bevezetésének költségéhez „mértékadó” taglétszámuk után ezer forint/fő hozzájárulást biztosítsanak 2014. július 1-jéig a MÉK felé.

8/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2014. évi költségvetés tervezetét és 2014. évi programját 131 igen, 0 nem szavazattal, 16 tartózkodás mellett elfogadja.

Az Országos Jelölő Bizottság választás eredménye:
Bodonyi Csaba 147 szavazat, Dévényi Tamás 139 szavazat, Zábránszkyné Pap Klára 134 szavazat, Kováts András 129 szavazat, Palánkai Tibor 123 szavazat, Vesmás Péter 118 szavazat, Denkinger József 104 szavazat.

9/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 76 igen, 36 nem szavazattal, 18 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az Alapszabály 3.8.3. ce pontját: „ce) az alakuló ülés akkor határozatképes, ha azon a szervező csoport által összeállított tagjegyzéken szereplők legalább 50 százaléka jelen van, határozatképtelenség miatt megismételt alakuló ülés akkor határozatképes, ha azon a szervező csoport által összeállított tagjegyzéken szereplők legalább 10 százaléka jelen van” szövegre nem módosítja.

10/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 129 igen szavazattal egyhangúlag az alapszabály 3.3.5.a) pontjában és 4.1.2.a) pontjában a május 31-ét április 15-re változtatja.

11/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 127 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja az Alapszabály 3.1.4.c) pontjához az alábbi csatlakozó módosító indítványt: „a MÉK elnökségi és küldöttgyűlési határozatait a meghozatalukat követő 15 napon belül a MÉK honlapján közzé kell tenni, és erről értesítést kell küldeni a területi kamaráknak”.

12/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése az Alapszabály 3.4.1. c) pontjához csatlakozó módosító indítványt, amely szerint a „kamara mérlegét és eredmény-levezetését” szövegrész ne törlődjön 5 igen szavazattal nem fogadja el.

13/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése az Alapszabály módosítását a megszavazott csatlakozó módosító indítványokkal 127 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja, és felhatalmazza a MÉK elnökségét, hogy az egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabály pontjait folyamatosra átszámozza. A MÉK egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapszabálya a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.

14/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 129 igen szavazattal egyhangúlag a Pénzügyi Szabályzat 5.1. pontjának (2) és (3) bekezdésében, és az 5.2. pont (1) bekezdésében az „aktív” szót „mértékadóra”, az 5.1. pont (3) bekezdés szövegét pedig az alábbira módosítja: „A mértékadó taglétszám alatt értjük a területi kamara tagdíjfizetésre kötelezett tagjainak számát azzal, hogy az önkéntes éves szolgáltatási díjat fizetők, továbbá jelen szabályzat alapján tagdíjkedvezményben részesülők felét, a kettős kamarai tagság alapján tagdíjkedvezményben részesülők egyharmadát nem kell figyelembe venni.”

15/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a Pénzügyi Szabályzat 4.8.1. (4) bekezdésének szövegét 111 igen, 9 nem szavazattal, 9 tartózkodás mellett az alábbira módosítja: „Amennyiben az elsőfokú eljárás során hozott határozatban büntetésként kiszabott pénzbírság összegét a fellebbezés miatt lefolytatott másodfokú eljárás során változatlanul helyben hagyják, akkor a pénzbírság összege az első fokon eljáró területi kamarát illeti meg.
Amennyiben az elsőfokú eljárás során hozott határozatban büntetésként kiszabott pénzbírság összegét a fellebbezés miatt lefolytatott másodfokú eljárás során úgy módosítják, hogy annak összege növekszik, akkor az eredeti pénzbírság összege az első fokon eljáró területi kamarát, a növekmény összege a MÉK-et illeti meg.” A 4.1. pont (2) bekezdése a fentiek miatt törlődik.

16/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 128 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett felhatalmazza a MÉK elnökségét, hogy a Pénzügyi Szabályzat módosítás, illetve a mai napon jóváhagyott egyéb szabályzatok szerint az éves díjtáblázatot módosítsa. A Pénzügyi Szabályzat módosítása a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.”

17/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 126 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a MÉK Etikai-fegyelmi szabályzata II.19. § (2) bekezdése az alábbival egészüljön ki: „Amennyiben a szakmagyakorló a továbbképzéssel kapcsolatos önbevallásában a kamara vagy annak szervei felé számára előnyös, és a névjegyzéken maradást így biztosító, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, az etikai vétségnek minősül.

18/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 129 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a MÉK Etikai-Fegyelmi Szabályzat módosítását a megszavazott csatlakozó módosító indítvánnyal. A MÉK Etikai-Fegyelmi Szabályzat módosítása a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.

19/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 17 igen szavazattal nem fogadja el, hogy a Címadományozási szabályzat tervezetében szereplők helyébe az alábbi kerüljön: „Az illetékes területi kamara elnöksége szakmai címet adományozhat a kamarai tagsággal rendelkező kérelmezőknek. A területi kamara elnöksége a szakértői véleményben foglalt indokoló érvelést figyelembe veszi. Az elnökség döntését a szakértői vélemény megérkezését követő elnökségi ülésen hozza meg, ahol tanácskozási joggal biztosítani kell a szakértői testület képviseletét.
Eljárásbeli kifogás esetén a döntés ellen a titkárnál beadott, a főtitkárhoz címzett fellebbezéssel lehet élni a kérelmezőnek, vagy a szakértői testület képviselőjének a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A főtitkár az eljárást a 4.1.-4.4. pontban foglaltak szerint folytatja le azzal, hogy vizsgálja az eljárás szabályosságát. A főtitkár a döntésről értesíti a kérelmezőt, valamint a területi titkárt a végrehajtás érdekében.”

20/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 47 igen, 60 nem szavazattal, 14 tartózkodás mellett nem fogadja el, hogy az alábbi pont a Címadományozási Szabályzatból törlésre kerüljön: „4.6. A címadományozás szolgáltatás díja 30.000 Ft, amelynek 2/3 része a 2.1. a)-e) pont esetén a MÉK részesedése”.


21/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 119 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy az Építész Kamarához tartozó vezető tervezői címek minőség alapon történő adományozását megfelelőnek tartja, ezért „különösen gyakorlott” cím adományozását szabályzatában nem teszi lehetővé. Ennek megfelelően a Szakmai cím adományozási szabályzat tervezet 2.1. i) pont és a 2.8. pont törlődik, és ennek megfelelően a számozás változik.

22/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK szakmai cím adományozási szabályzatát a megszavazatott módosító indítvánnyal 118 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadja. A MÉK Szakmai cím adományozási szabályzata a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.

23/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Szakmai gyakorlat szakirányúsága szabályzatát 121 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. A MÉK Szakmai gyakorlat szakirányúsága szabályzat a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.

24/2014. (03.28.) sz. MÉK Kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a Szakmai továbbképzési szabályzatot 121 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. A Szakmai továbbképzési szabályzat a honlapon történő közzétételt követő napon lép hatályba.

Kiegészítések:

Átadták a Schönvisner- és Forster Gyula-díjakat

Tájékoztatás az Iparkamara részére történő kamarai hozzájárulás befizetésével kapcsolatban