Aktuális
A MÉK Elnökségének 2019. évi határozatai

A MÉK Elnökségének 2019. évi határozatai

1/2019. (01.18.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 50.000 Ft-tal támogatja az Építők Napja rendezvény lebonyolítását.

2/2019. (01.18.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a 2019. tavaszi küldöttgyűlésre 2019. május 31-én kerül sor.

 3/2019. (01.18.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy Fáy Pirost delegálja a Magyar Szabványügyi Testület Műszaki szakértői testületébe.

4/2019. (01.18.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag felkéri Szalay Tihamér MÉK alelnököt a szerzői jogdíj kamarai szabályzat előkészítésével és a kapcsolódó egyeztetések lefolytatásával.

5/2019. (01.18.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja az Óradíjas építészeti szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói és díja a MÉK ajánlott díjszabása alapján a 2019-es évben című táblázatot.

6/2019. (02.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Der Junge Architect című könyv adaptációja kezdődjön meg. A téma felelősei Szalay Tihamér és dr. Makovényi Ferenc elnökségi tagok.

7/2019. (02.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy egyeztetéseket kezdeményez biztosítások témájában dr. Püski Andrással.

8/2019. (02.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy Kamarai érmet adományoz Mónus Jánosnak. Az átadásra a 2019. május 31-i küldöttgyűlésen kerül sor.

9/2019. (03.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag egyetért azzal, hogy megbízza Püski Andrást az építész kamarai szakmagyakorlók számára önkéntes alapon működő felelősség biztosítás online lehetőség kidolgozásával, a biztosítók versenyeztetésével és a rendszer működtetésével. Felhatalmazza az elnököt és a főtitkárt a megállapodás szerinti kapcsolattartásra.

10/2019. (03.29.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK-MÉSZ diplomadíj jelenlegi rendszerét megfelelőnek tartja, a bizottság tagjain nem kíván változtatni.

11/2019. (04.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy felkéri dr. Püski Andrást, hogy készítse el a MÉK honlapjához a szükséges biztosítási és tájékoztatási anyagokat közzétételre alkalmas módon.

12/2019. (05.23.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 9 igen szavazattal, egyhangúlag írásos szavazással úgy döntött, hogy elfogadja a MÉK 2018. évre vonatkozó „kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet” c. anyagot.

13/2019. (07.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
Az Elnökség megtárgyalt egy kamarai tagja által benyújtott kérelmet, és megállapította, hogy összetett a probléma és több lépcsős az ügy. A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy elvileg elképzelhetőnek tartja, hogy a felvetett probléma precedens voltára tekintettel szakértői véleményt szerezzen be a Szerzői Jogi Szakértői Testülettől, hogy a jogutód nélkül megszűnt állami vállalatok esetében, az 1969. évi III. törvény hatálya alatt munkaviszonyban létrejött tervek felhasználási joga visszaáramlott-e a tervezőre, vagy ha nem, úgy mi lett annak jogi sorsa. Ehhez az Elnökségnek szüksége van a szóbanforgó „tervező cég” megszűnéséről és utódlásáról szóló teljes anyagra, ezt követően tudja a MÉK Elnöksége érdemben tárgyalni a következő lépését.

14/2019. (07.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a TT tagozat 11 szakértője részére a területrendezési törvény módosításának véleményezéséért összesen 430.000 Ft szakértői díj kifizethető.

15/2019. (07.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a megyei területrendezési tervek véleményezését „helyi”, megyei kompetenciának tartja, ezért jelen határozatával lehetőséget kíván biztosítani azon területi kamarák számára, akik a véleményezésben részt kívánnak venni. A MÉK Elnöksége tehát felhatalmazza a területi építész kamarák elnökségeit, annak érdekében, hogy a MÉK nevében a megyéjük területrendezési tervét véleményezhessék.

16/2019. (07.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy az MSZB-be Fáy Pirost tagként, Dulácska Zsoltot pedig helyettesként delegálja.

17/2019. (07.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 2015. február 6-i megállapodást „a Közlöny és az Évkönyv szerkesztéséről és kiadásáról, a Honlap és Hírlevél szerkesztéséről, továbbá a hirdetési felületek értékesítéséről” a MÉK és a MÉK Nonprofit Kft. között 2019. december 31-gyel meg kívánja szüntetni.
Felhatalmazza Szalay Tihamér alelnököt, Tutervai Mátyást alelnököt, Hajnóczi Péter elnököt, Eltér István ügyvezetőt, Kovács Zsófia főtitkárt az ütemezés és az előkészítés kidolgozására azzal, hogy a jelenleg hatályos Publicitas-Art Médiai kiadói szerződésben rögzített határidő nem módosul.

18/2019. (07.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 4 igen szavazat 3 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a MÉK Nonprofit Kft. által kötött szerződésekkel kapcsolatban értékhatár kerüljön bevezetésre.

19/2019. (07.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége felkéri 5 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett dr. Enczi Jánost, hogy tegyen javaslatot a Kft. Alapító Okiratának módosítására az értékhatárral és az ellenőrzéssel kapcsolatban.

20/2019. (08.09.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúan úgy dönt, hogy a 17/2017. (06.02.) sz. MÉK Elnökségi határozatát visszavonja. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében előírt véleményezést az illetékes területi építész kamarával együttműködve, az általa kijelölt véleményező szakértő bevonásával a MÉK látja el.

21/2019. (08.09.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúan úgy dönt, hogy a MÉK következő küldöttgyűlésének időpontja 2019. december 6-a.

22/2019. (09.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a SZÖVTERV megszűnésének kapcsán – annak a tagok szempontjából precedens volta miatt – megkeresi a Szerzői Jogi Szakértői Testületet, és megbízza dr. Enczi Jánost, hogy Szalay Tihamér alelnök bevonásával szerkessze meg a beadványt és képviselje a MÉK-et az ügy során.

23/2019. (09.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a 30/2018. (06.29.) sz. MÉK Elnökségi határozatot hatályon kívül helyezi, mivel az abban foglaltak már beépültek a küldöttgyűlés által elfogadott Jogosultsági Szabályzatba.

24/2019. (09.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a 2019. december 6-ra tervezett küldöttgyűlés időpontját 2019. december 2-re módosítja.

25/2019. (09.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy mivel a MÉK költségvetése a jelenlegi tagdíjjal egyensúlyban van, tagdíj emelést nem indítványoz a területi elnökök felé.

26/2019. (09.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK Közzétételi Szabályzatának tervezetét elfogadja és felhatalmazza dr. Hajnóczi Péter elnököt annak kiadására.

27/2019. (09.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége X.Y. fellebbezésnek szánt beadványával kapcsolatban egyhangúlag úgy dönt, hogy a tagsági viszonyát 2011. december 20-án kelt kérelemre megszüntető első fokú határozat hatályon kívül helyezésére jogilag nem lát lehetőséget. Mivel a tagsági viszony megszüntetése kérelemre történt, amelynek az első fokon eljáró területi kamara elnöksége - a vonatkozó előírások és szabályzatok figyelembe vételével - helyt adott, a határozat hatályon kívül helyezésére nincs jogi lehetőség. X.Y. a lakóhelye szerint illetékes területi kamaránál a vonatkozó törvényi előírások és kamarai szabályzatok betartásával kérheti újra tagfelvételét.

28/2019. (09.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2019. évben 100.000 Ft díjazásban részesülnek a diplomadíjasok.

29/2019. (09.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége 6 igen, 1 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a MÉK és MÉK Nonprofit Kft. között 2015. február 6-án kötött, többször módosított megállapodást 2019. december 31-ével megszűnteti. Megbízza a MÉK Elnökét és a MÉK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a megszüntetésről szóló iratot készítse elő és írja alá.

30/2019. (09.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK Elnöksége és MÉK Nonprofit Kft. új megállapodást köt a MÉK Nonprofit Kft. feladataival kapcsolatban 2020. január 1-től. A MÉK Elnöksége megbízza Hajnóczi Pétert, Szalay Tihamért, Eltér Istvánt, Schulcz Pétert és Kovács Zsófia főtitkárt az előkészítéssel, és felhatalmazza a MÉK elnökét és a MÉK Nonprofit Kft ügyvezetőjét a megállapodás aláírására.

31/2019. (09.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége úgy dönt, hogy 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett Tutervai Mátyást bízza meg az Építész Közlöny főszerkesztői feladataival 2020. január 1-től.

32/2019. (09.27.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége úgy dönt, hogy 5 igen szavazat, 1 nem, 1 tartózkodás mellett Dér Andreát bízza meg az Építész Közlöny felelős szerkesztői feladataival 2020. január 1-től.

33/2019. (10.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy az ECIA - Európai Belsőépítészek Tanácsában a Belsőépítészeti Tagozat megfigyelői státuszú tagságához hozzájárul.

34/2019. (10.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a 2019. évi diplomadíjasok részére (Ulbert Dzsenifer, Lakatos Luca, Tajthy Renátó, Megyesi Miklós, Anschau Péter, Balogh Attila Zsombor, Manoela de Sousa Oliveira, Tomasák Gergő, Kálna Dávid) a nettó 100.000 Ft összeg részükre utalható.

35/2019. (10.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a kötelező továbbképzés díját 2020. január 1-től 12.000 + ÁFA összegben határozza meg.

36/2019. (10.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy létrehozza a Műszaki irányelveket véleményező munkacsoportot, amelynek tagjai Fáy Piros, Pataki Rita, dr. Medgyasszay Péter, Dulácska Zsolt, Ertsey Attila plusz 1 fő, akit a MÉK Elnöksége delegál.

37/2019. (10.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége a területi alapon működő munkacsoportok tevékenységét megtárgyalta, és egyhangúlag úgy dönt, hogy jelen formájában nem működteti tovább. A szükséges anyagok elkészítésére konkrét megbízásokat fog adni.

38/2019. (10.25.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a területi építész kamarák tagdíj javaslatai alapján három változatban terjeszti az október 28-i TET elé a 2020. évi költségvetés tervezetét. A területi elnökök által támogatott tagdíj mértékkel lesz a tervezet előterjesztve a Küldöttgyűlésre.

39/2019. (12.11.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja a MÉK 2020. évi díjtáblázatát.
Módosította a 20/2020. (05.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat! A módosított díjtáblázat 2020. május 10-ét követően alkalmazható.