Aktuális
Elkészült a beruházási folyamatok és a tervezői szolgáltatások rendszerének koncepciója - 2010

Elkészült a beruházási folyamatok és a tervezői szolgáltatások rendszerének koncepciója - 2010

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSI FOLYAMATOK RENDSZERE - szakmai ajánlás

A szakmai koncepció célja az építési beruházások folyamatának és résztvevőinek, azok feladatainak, egymáshoz való viszonyának, felelősségi körének, valamint a tervezői szolgáltatások fázisainak, feladatainak és ajánlott díjazásának szabályozása.

A szabályozás a Beruházási Folyamatok Rendszerét (BFR) és a Tervezői Szolgáltatások Rendszerét (TSZR) határozza meg.

A Tervezői Szolgáltatások Rendszere a német HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) feladatrendszerének figyelembevételével, annak a magyar sajátosságokra való átültetésével kidolgozott szabályrendszer. A Tervezői Szolgáltatások Rendszere fázisai követik a német HOAI rendszer 9 fázisát. A Beruházási Folyamatok Rendszerében a Tervezői Szolgáltatási Rendszer fázisai két beruházási szakaszba csoportosítva kerültek összefogásra, mely szakaszok egy előkészítő szakasszal és a beruházás megvalósítását követő üzemeltetési/fenntartási szakasszal kerültek kiegészítésre. A Beruházási Folyamatok Rendszerének súlyponti eleme a Tervezői Szolgáltatások Rendszere, amely a beruházási folyamathoz sokkal jobban illeszkedő, részletesebb és pontosabb tervezői szolgáltatási rendszert szabályoz. A Beruházási Folyamat Rendszerének szereplői a Tervezői Szolgáltatások Rendszerének fázisaihoz igazodva, szerepüknek, feladatuknak és felelősségüknek megfelelően lépnek be a beruházás folyamatába.

Sikeres beruházásra megfelelő előkészítés nélkül nem kerülhet sor. Ugyanilyen fontos a beruházás során az üzemeltetési, fenntartási szempontok figyelembevétele, valamint az épület/építmény megvalósulását követő műszaki és gazdaságossági szempontból átgondolt üzemeltetés/fenntartás. Az üzemeltető kiválasztása már a beruházási folyamat korai szakaszaiban szükségesség válik. A Projektvezető (új szereplő) felelős az előkészítési szakaszokfeladatainak megfelelő végrehajtásáért, valamint az üzemeltetési szempontok figyelembevételéért és a Beruházási Folyamat Rendszerének szereplői felé való képviseletéért.

A Beruházási Folyamatok Rendszere szereplőinek megfelelő minőségű tevékenysége csak a szereplők megfelelő és értékarányos díjazása mellett várható el.

A Tervezői Szolgáltatások Rendszere a jelenlegi magyarországi tervezői szolgáltatásokhoz képest több feladatot tartalmaz, amely a tervezői tevékenységneka beruházási folyamat üzemeltetésig való kiterjesztésében és az egyes szakaszok műszaki, mérnöki-szakági többlet feladataiban mutatkozik meg. A Beruházási Folyamatok Rendszerének tervezett szabályozását nem lehet bevezetni a Tervezői Szolgáltatások Rendszeréhez kapcsolódó ajánlott tervezési és mérnöki szolgáltatások díjszabás nélküli bevezetése nélkül. A TSZR ajánlott tervezési és mérnöki díjszabásának célja az Építtetői tervezési és mérnöki tevékenységek költségkeretének (becsült érték) meghatározása. Annak érdekében, hogy a javasolt értékarányos díjazás ne jelentsen versenykorlátozást, indokolt azajánlott árat erős ajánlásként megfogalmazni, és az ennek aláígérő ajánlat esetén szigorú, a minőségi kritériumok és a vállalási határidők betartására vonatkozó indokolást megkövetelni. Ezen túl további feltétel, hogy ilyen esetekben az ajánlatkérő a benyújtott indokolás kapcsán kikéri a szakmai kamarák (MMK, MÉK) álláspontját. A kamarák soron kívül megvizsgálják a benyújtott dokumentumokat.

A Beruházási Folyamatok Rendszerének és a Tervezői Szolgáltatások Rendszerének elengedhetetlen eleme a kötelező tervellenőrzés bevezetése, mely az állékonyság területére terjed ki. A tervezés egyéb területein a tervellenőrzés a szakmai koncepció szerint nem kötelező elem, de az építési minőség fenntartása érdekében kiemelkedő fontosságú. A tervellenőrzés lehetőséget biztosít a tervezés megfelelő (a tervezővel azonos kompetencia, jogosult) szakemberek bevonásával való folyamatos kontroljára. A tervellenőr az építtető vagy a projektvezető szerződéses partnere.

Szabályozni szükséges a Beruházási Folyamatok Rendszere alapszereplőinek alkalmassági feltételeit, kiválasztási szempontjait és módját, továbbá a Projektvezető és a Beruházáslebonyolító (visszaállított szereplő) személyi felelősségét, kompetenciáját és kamarai jogosítását. A koncepció fontos szempontként kezeli a Beruházási Folyamat meghatározó szereplőinek (Projektvezető, Beruházáslebonyolító, Tervező, Tervellenőr, Műszaki ellenőr, Kivitelező) kiválasztásánál az egyes szereplők tevékenységének végrehajtásában meghatározó szerepet játszó alvállalkozók, részszereplők (szakági tervezők, szakági ellenőrök, szakértők, szakkivitelezők) kompetenciájának súlyozott bírálati szempontként való figyelembevételét. A koncepció nem kívánja felülírni a biztonsági szempontból egyedi eljárások jelenlegi rendszerét, ugyanakkor előírja, hogy ezen beruházások közreműködői is feleljenek meg a jogosultsági követelményeknek.

Szabályozni kell a Beruházási Folyamatok Rendszere alapszereplőinek (Projektvezető, Beruházáslebonyolító, Tervező, Tervellenőr, Műszaki Ellenőr, Kivitelező) összeférhetetlenségét, függetlenségét, ez az alapvető biztosítéka az Építtetői érdekek maradéktalan érvényesülésének. A biztonsági szempontból egyedi beruházásokra speciális összeférhetetlenségi szabályokat kell megfogalmazni.

A műszakilag és gazdaságosságilag tervezhető, ellenőrizhető beruházási folyamat érdekében a Kivitelező kiválasztására kivitelezési tervek alapján kerül sor. Ez lehetővé teszi a költségek és a határidők pontosabb tervezhetőségét. Kivételesen indokolt esetben azonban lehetőség van Jóváhagyási terv alapján történő kiválasztásra a Kbt. vonatkozó szabályai szerint.

A rendszer szerves részét kell, hogy képezze egy megfelelő, használható, a beruházási folyamat résztvevői számára hozzáférhető Építési Költséginformációs Rendszer. Javasoljuk az adatok azonnali visszamenőleges összegyűjtését és naprakész vezetését. A megfelelő költségszakértői tevékenység elengedhetetlen feltétele az egyes épülettípusokra (költségbecslés), és kivitelezői tevékenységekre (tételes költségvetés) vonatkozó naprakész megfelelő adatbázis léte és használata. Szabályozni kell a költségbecslés, költségszámítás és tételes költségvetés kidolgozását, valamint az árszakértő bevonásának feltételeit.

A szakmai koncepció messzemenően szem előtt tartja a beruházások során létrehozott épületek, építmények jövőbe mutatóan magas színvonalú megvalósulását. A cél minden esetben a magas műszaki színvonalú eredmény gazdaságos elérése, a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembevételével. A mai gyakorlat során a hiányos előkészítés következményeként alulbecsült bekerülési költségkerethez való ragaszkodás gyakran eredményezi a műszaki színvonal csökkenését. A jelenleg fennálló gyakorlat szerint a beruházás megvalósításának előkészítésére (előkészítő és tervezési szakaszok) szánt idő-, és pénzügyi keret elégtelensége gyakran a Design & Build konstrukció alkalmazására kényszeríti az Építtetőt, amely során sérül az építtetői érdekek megfelelő képviselete (magas színvonalú, jövőbe mutató érték létrehozása). Az alacsony kiindulási költségkeret és a beruházás megvalósításának előkészítési hiányosságai a műszaki tartalom csökkenése mellett rendre a kiindulási költségkeret jelentős túllépéséhez vezetnek.

A szakmai koncepció alapján kidolgozott szabályozás (beruházási törvény, kormányrendeletek,kamarai szabályzatok) az alábbi elemekkel tudja biztosítani a beruházási minőség emelését:

  • A beruházási döntést megfelelően megalapozó Előkészítés szabályozása.
  • A beruházási folyamatban a Tervező szerepének az előtervezéstől a megvalósítás befejezéséig történő szabályzása és részvételének kötelezővé tétele.
  • A Tervezői Szolgáltatások Rendszeréhez kapcsolódó ajánlott díjszabás bevezetése, a rendszerben megfogalmazott feladatok megfelelő teljesíthetőségének zálogaként.
  • A kötelező tervellenőrzés bevezetése (az állékonyság területén).
  • A beruházás alapszereplői feladatainak szabályozása a beruházási folyamat szakaszaiban.
  • Az üzemeltetési szempontok figyelembevétele a beruházás előkészítő szakaszától a beruházás befejezéséig, valamintaz üzemeltető feladatának szabályozása a megvalósítást követő üzemeltetési és fenntartási időszakban
  • A beruházási folyamatban szereplők személyi felelősségének rögzítése.
  • A beruházási folyamatban szereplőkösszeférhetetlenségi szabályainak meghatározása.
  • A betartható költségtervezést lehetővé tevő Költséginformációs Rendszer és irányelv létrehozása, valamint akkreditált árszakértői oktatás bevezetése.

A beruházási rendszer szabályozása és szabályainak betartása képes biztosítani a beruházások során létrehozott épületek, építmények magas minőségű és tartható költségkeretű megvalósítását.

Budapest, 2018. szeptember 3.

Letölthető dokumentumok:

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSI FOLYAMATOK RENDSZERE szakmai ajánlás