Aktuális
A MÉK Elnökségének 2016. évi határozatai

A MÉK Elnökségének 2016. évi határozatai

1/2016. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja az Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzóit 2016. évre vonatkozóan. A táblázat fogalommagyarázattal történő kiegészítését követően 30 napon belül felkerül a MÉK honlapjára.

2/2016. (01.08.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja a MÉK közleményét a 456/2015. számú kormányrendelettel kapcsolatban.

MÉK közleménye a 456/2015. számú kormányrendelettel kapcsolatban
A Kormány 1032/2015 (I. 30.) számú határozatában döntött az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről. Az erre épülő 1567/2015 (IX.4.) Korm. határozatba foglalt intézkedési terv kiemelten kezeli a lakossági építkezések ügyintézésének egyszerűsítését és hatékonyabbá tételét, a teljes építésügy átfogó felülvizsgálata mellett.

A Miniszterelnökség és a Magyar Építész Kamara között létrejött stratégiai együttműködési megállapodás alapján egy éve dolgozunk közösen a szakmánkat felügyelő helyettes államtitkársággal, ennek eredményeként koncepció szinten kialakult egy szakmai garanciákat tartalmazó komplex rendszer. Ez egyértelművé tette az építési folyamat szereplőinek (az építtető, az önkormányzat, a hatóság, a tervező) jogait, kötelezettségeit és felelősségét. A javasolt rendszer biztosította volna a bürokrácia csökkentésére irányuló kormányzati szándék megvalósíthatóságát és az épített környezet jó építészeti minőségét.

A 2015 decemberében kivételes eljárásban elfogadott 2015. évi CCXII. törvény, valamint a 456/2015 (XII. 29.) Korm. rendelet e rendszernek csak egy kis szegmensét szabályozza, ami nem tükrözi az egy éves munka eredményét. Ez a Magyar Építész Kamara elnöksége számára nem elfogadható.

A hatályba lépett jogszabályokban nem biztosított:

 • az épített környezet védelme, mint közérdek (településkép, utcakép, környezet),
 • az önkormányzatok jogszabályban biztosított joga,
 • a védett környezet megóvása (világörökség, természet- és tájvédelem, országos vagy helyi örökségvédelem),
 • az építészeti-műszaki terv alapján történő kivitelezés, a megvalósítás szakmaisága és szakszerűsége,
 • a tervek építészeti-szakmai kontrollja, az elvárható minőség biztosítása.

A hatályba lépett jogszabályokban nem tisztázott:

 • az építési folyamatban résztvevő tervezők joga, kötelezettsége és felelőssége,
 • az építési folyamatban résztvevő további szereplők joga, kötelezettsége és felelőssége,
 • az egyszerű bejelentési eljárást „értékelő” kijelölt jegyző és a hatósági bizonyítványt kiállító helyi jegyző jogköre.

A hatályba lépett jogszabályban nem egyértelmű az egyszerűsített bejelentési dokumentáció tartalma.

A fenti problémák kezelésére a Magyar Építész Kamara elnöksége javasolja:

 • az építési, kivitelezési tevékenység műszaki tervdokumentáció alapján történjen,
 • a tervező kövesse végig felelősséggel a megvalósítás teljes folyamatát,
 • a tervezett és megvalósult épület feleljen meg a helyi építési szabályzat illeszkedésre, védelemre, karakterre és a közműellátottságra vonatkozó előírásainak,
 • a bejelentés során az eljáró illetékes jegyző hívhassa fel az építtető figyelmét olyan hiányosságokra vagy hibákra, amelyek a megvalósulás során kárt okoznak és anyagi veszteséggel járnak,
 • a tervezési és megvalósítási folyamat konzekvencia-rendszere legyen egyértelmű.

A Magyar Építész Kamara elnöksége továbbra is felajánlja, hogy szakmai segítséget nyújt a Miniszterelnökségnek a kitűzött célok elérése érdekében.
 

Budapest, 2016. január 8.

a MÉK elnöksége


3/2016. (02.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2016. május 27-én küldöttgyűlést tart a FUGA Budapesti Építészeti Központban.
 

 

ESEMÉNY

HATÁRIDŐ

ALAPSZABÁLY ELŐÍRÁSA

1.

közzététel 1.
küldöttgyűlés időpontja    (figyelemfelhívás a véleményezési határidőkre)

küldöttgyűlést megelőző 45. nap      2016. április 12. (kedd)

3.3.5  b.) A küldöttgyűlések időpontját – a jelen alapszabályban foglalt feltételek figyelembevételével – az elnökség határozza meg, majd azt megelőzően legalább 45 nappal a kamara honlapján közzéteszi, és elektronikus úton tájékoztatja a területi kamarákat.

2.

TET (javaslatok, vélemények)

2016. április 21-22. (csütörtök-péntek)

3.9. i.) A testület feladatkörébe tartozik különösen a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei valamint ezek módosítása tervezeteinek, a költségvetési terv, az éves tagdíj, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj és a MÉK díjrészesedés mértékének előzetes véleményezése.

3.

javaslatok megküldése a napirendhez

küldöttgyűlést megelőző 30. nap       2016. április 27. (szerda)

3.3.5. c.) A küldöttgyűlés napirendjére kötelező felvenni azt a kérdést, amit a MÉK felügyelő bizottsága, vagy a területi kamara elnöksége, illetve a tagozat vezetősége a küldöttgyűlést megelőző 30. napig bezárólag írásban indítványoz.

4.

módosító javaslatok megtétele

küldöttgyűlést megelőző 30. nap       2016. árpilis 27. (szerda)

3.3.13. a.) A módosító javaslat a hatályos szövegtől való eltérést tartalmazó írásbeli beadvány. Módosító javaslatot írásban a küldöttgyűlést megelőző 30. napig lehet tenni. (…)

5.

közzététel 2.
indítványok közzététele

küldöttgyűlést megelőző 28. nap       2016. április 29. (péntek)

3.3.13 a.) (…) A módosító javaslatokat, új szabályzat tervezetét, a költségvetési tervet és az egyéb határozati javaslatot a küldöttgyűlést megelőző 28. napig a honlapon közzé kell tenni.

6.

csatlakozó módosító javaslatok a közzétett indítványokra
(MÉK elnökség, szakmai tagozat, területi kamara elnöksége,  küldöttek a területi kamara elnökségén vagy tagozati vezetőségén keresztül)

küldöttgyűlést megelőző 20. nap       2016. május 6. (péntek)

3.3.13 b) A csatlakozó módosító javaslat a küldöttgyűlésre előterjesztett új szabályzat tervezet, módosító javaslat, költségvetési terv, vagy egyéb határozati javaslat szövegének konkrétan megjelölt részére vonatkozó – attól való eltérési szándékot kifejező, indokolt – írásbeli beadvány. Csatlakozó módosító javaslatot a küldöttgyűlés időpontját megelőző 20. nappal bezárólag lehet benyújtani.

7.

postázás küldöttek, területi kamarák részére

küldöttgyűlést megelőző 15. nap      2016. május 12. (csütörtök)    

3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg a meghívóhoz nem csatolt mellékleteket a MÉK honlapján közzé kell tenni, továbbá a teljes küldöttgyűlési anyagot 1 példányban papír alapon a területi kamaráknak meg kell küldeni. (...)

8.

közzététel 3.
meghívóhoz nem csatolt mellékletek

küldöttgyűlést megelőző 15. nap        2016. május 12. (csütörtök)   

3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg a meghívóhoz nem csatolt mellékleteket a MÉK honlapján közzé kell tenni, továbbá a teljes küldöttgyűlési anyagot 1 példányban papír alapon a területi kamaráknak meg kell küldeni. (...)

9.

papír alapú anyag kérése                         (a küldött írásban kérheti a MÉK titkárságán)

küldöttgyűlést megelőző 10. nap                 2016. május 17. (kedd)

3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) (...) Azon küldöttek, akik a küldöttgyűlést megelőző 10. napig írásban jelzik, hogy papíralapon kérik a küldöttgyűlés teljes anyagát, részükre a MÉK Titkársága soron kívül megküldi. A küldöttgyűlés meghívóján ezen tájékoztatást fel kell tüntetni.

10.

napirend bővítése

(egyszerű többségi szavazás, levezető elnök ismerteti)

küldöttgyűlést megelőző 36 óra         2016. május 25. (szerda)

3.3.10. b.) A napirend bővítésére - az ülést megelőző 36 óráig - a MÉK titkárságára benyújtott indokolt írásbeli előterjesztéssel a 3.3.5. c.) pontban felsoroltak, a küldöttek és a MÉK elnöke tehetnek javaslatot.

11.

rendkívüli módosító vagy határozati javaslat

(helyszíni kiosztás /  2/3-os szavazással tárgyalható, hozható róla határozat, rendkívüli, sürgősségi eljárás)

küldöttgyűlést megelőző 36 óra         2016. május 25. (szerda)

3.3.10 g.) Amennyiben a küldöttgyűlés előtt 36 órával beérkezett rendkívüli módosító vagy határozati javaslattal kapcsolatban jelen bekezdés a.) - e.) pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, úgy az indítvány a küldöttgyűlésen csak a MÉK elnökség vagy MÉK Felügyelő bizottság vagy MÉK elnök előterjesztésében, a 3.3.12.c) pontja szerinti szavazással kerülhet megtárgyalásra, határozathozatalra. Ezen határidő után beérkezett javaslatok – a koherencia zavar megszüntetésére irányuló kivételével – nem kerülnek szavazásra.

12.

küldöttgyűlés

2016. május 27. (péntek)       Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ

 


4/2016. (02.05.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK Kft számára adott 4 millió forintos kölcsön megfizetésének határidejét 2016. május 30-ra módosítja.

5/2016. (04.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Mesterek Mestere díj zsűrijében 2016-ban Szalay Tihamér által képviselteti magát.

6/2016. (04.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy az Építők Napján átadásra kerülő miniszteri elismerő oklevélre XY-t terjeszti fel.

7/2016. (06.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag dönt arról, hogy Dr. Enczi János készítse elő a MÉK Kft. Alapító okiratának módosítását oly módon, hogy az a jövőben nyújtson lehetőséget évi legfeljebb 6 millió forintos tulajdonosi pótbefizetésre. Egyúttal dönt arról, hogy amennyiben a Kft. ügyvezetője a jövőben bármikor úgy érzi, hogy pénzügyi probléma merülhet fel, akkor azonnal évközi mérleget készíttet, és ennek eredményéről soron kívül tájékoztatja az elnökséget.

8/2016. (06.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag dönt, hogy a MÉK Kft. pénzügyi helyzetének pontos megítélése érdekében 2016. április 30-i határnappal évközi mérleget kér. Ennek elkészültét követően írásban történő szavazással dönt a tulajdonosi pótbefizetés pontos összegéről, valamint a pótbefizetés visszafizetésének módjáról.

9/2016. (06.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag felhatalmazza a MÉK elnökét a MÉK Kft. Alapító okiratának a 7/2016. (06.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat alapján történő módosítás és a módosításhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására.

10/2016. (06.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag dönt, hogy a MÉK Kft-nek nyújtott 4 millió forintos hitel legutóbb a 4/2016. (02.05.) sz. MÉK Elnökségi határozatával módosított visszafizetési határidejét 2016. június 30-ra módosítja.

11/2016. (06.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag dönt, hogy a következő elnökségi ülését 2016. június 30-án csütörtökön 11 órakor tartja, és felkéri az elnököt és az alelnököket, hogy erre az időpontra készítsék elő a Kamara és a MÉK Kft. közötti Megállapodás módosítását.

12/2016. (06.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag dönt a munkacsoportok felállításáról és azok összetételéről az alábbiak szerint:

 

Munkacsoport megnevezése

Tagok

1.

Ajánlott tervezői szerződésminta a legfeljebb 300 nm összes alapterületű új lakóépületekhez

Dulácska Zsolt, Dr. Enczi János, Dr. Jámbor Attila, Szabadi Imre, Szalay Tihamér, Tutervai Mátyás

2.

A legfeljebb 300 m2 összes alapterületű új lakóépületek ajánlott tervezői díjszabása

Dulácska Zsolt, Turi Attila és általuk felkért szakértők

3.

Az építési folyamat szereplői, feladataik és az összeférhetetlenségek

Ábrahám Ferenc, Domonkos Ádám, dr. Gáts Andrea, Hajnóczi Péter, Kurcz Judit, Szalay Tihamér,

4.

Útmutató a legfeljebb 300 nm összes alapterületű új lakóépületek megvalósításának folyamatához

Csapó Balázs, dr. Enczi János, dr. Jámbor Attila, Tutervai Mátyás, Szalay Tihamér, Pálfy Sándor

5.

Kötelező tervezői felelősségbiztosítás

dr. Gáts Andrea, Hajnóczi Péter, Szalay Tihamér

6.

ÉMTSZR

Dávid Gábor, Domonkos Ádám, Dulácska Zsolt, Mezei Gábor, Szabadi Imre, Szalay Tihamér, Tima Zoltán,

7.

Beruházási kódex

Domonkos Ádám, Dulácska Zsolt, Mezei Gábor, Szalay Tihamér, Tóth Csaba

8.

Közbeszerzés, közbeszerzési útmutatók készítése

dr. Gáts Andrea, Kalo Emese, Liszkay Krisztina, Schultz Péter

9.

Tervpályázatok

Eltér István, Fátyol Tibor, Kalo Emese, Kühn Péter, Sajtos Gábor, Sándor Gergely, szükség esetén további szakértők

13/2016. (06.30.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag tudomásul veszi, hogy a MÉK Nonprofit Kft. tőkerendezése érdekében a Magyar Építész Kamara 3.654.500.- ft pótbefizetést teljesített a 2016. június 23-27-i e-mailes szavazás szerint, és előírja, hogy a 2016. június 28-án teljesített pótbefizetés 2016. december 15-ig és 2017. december 15-ig két egyenlő részletben visszajár.

14/2016. (06.30.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége a 39/2014. (03.21.) sz. MÉK elnökségi határozatához kapcsolódóan egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: a Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testület tagjai közé kinevezi Kurcz Juditot.

15/2016. (06.30.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a szakmai gyakorlati idő az Állami Vizsgáztató Bizottság illetve a Záróvizsga Bizottság határozatának időpontjától figyelembe vehető a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosított 9.§ (1) bekezdése alapján.

16/2016. (07.22.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a TERVEZÉSI- ÉS FELHASZNÁLÁSI-, valamint TERVEZŐI MŰVEZETÉSI SZERZŐDÉS az egyszerű bejelentéssel érintett esetekre című mintaszerződést a MÉK honlapján közzéteszi. (Megjegyzés: A Magyar Építész Kamara elnöksége által elfogadott és helyesnek tartott szerződés, ettől eltérő tartalmú mintaszerződéseket a MÉK nem támogatja.)

17/2016. (07.22.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a kötelező továbbképzés tananyagát az alábbiak szerint frissíti:

 

Jelenlegi tematika

A tananyag javasolt módosítása, kiegészítése

Aktualizálásra javasolt személyek

1.

Az építménytípusok rendszere és az építménytípusokhoz kötődő építészeti-műszaki dokumentáció követelményei

A legfeljebb 300 nm összes hasznos alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentéséhez és építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményeivel történő kiegészítés

Jogszabályok követése

Hajnóczi Péter

Kurcz Judit

Szalay Tihamér

Turi Attila

2.

A szabálytalan tevékenységek köre az általános és a sajátos építmények körében és azok szakmagyakorlókat érintő jogkövetkezményei

Jogszabályok követése és az építésfelügyeleti bírságok változása

dr. Gáts Andrea

3.

Az építmények elhelyezését és alakítását befolyásoló településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök rendszere

Településképi törvény és a hozzá tartozó rendeletmódosítások

Hajnóczi Péter

Kovács Beáta

Kurcz Judit

 

4.

A szakmagyakorlókra és tevékenységükre vonatkozó előírások köre

A kötelező felelősségbiztosítással történő kiegészítés

Hajnóczi Péter

Kurcz Judit

Szalay Tihamér

5.

Az építési termékek

Aktualizálás

dr. Takács Lajos

6.

Az energetikai követelmények

Jogszabályváltozások követése

Medgyasszay Péter

7.

Az általános és sajátos építményfajtákat érintő műemlékvédelmi és régészeti előírások, eljárások

jogszabályváltozások követése

Vukov Konstantin

18/2016. (09.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2016. december 2-án küldöttgyűlést tart a FUGA Budapesti Építészeti Központban.

19/2016. (10.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy díjat, hogy megalapítja a Magyar Építész Kamara érmét, amely az érem mellett oklevélből és tárgyajándékból áll.

20/2016. (10.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Magyar Építész Kamara érmét 2016. évben … adja.

21/2016. (11.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége áttekintette az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakgyr.) 1. melléklet 2. része. 2. pontjában foglaltakat, amely a szakági műszaki tervezésre vonatkozóan méretet, jellemzőt idéz be az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) kormányrendeletből és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
A tervezésbe szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni:
a)       1,5 m magasságot meghaladó támfal esetén,
b)  ha az épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbeton, kivéve a 6,6 m-es fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
c)  a b) pontban foglaltak kivételével ha az épület teherhordó szerkezetének támaszköze 5,4 m-nél nagyobb,
d)  ha az előregyártott födémszerkezet 6,6 m-es fal-vagy oszlopköznél nagyobb,
e) ha az építménybe 30 kW-nál nagyobb hőtermelő berendezés kerül beépítésre, valamint
f)   ha az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele 7 kW-nál nagyobb.
Ezen nagyságrendek alatt az É jelű építész tervező felelőssége eldönteni bevon-e szakági tervezőt.
A Szakgyr. ezen rendelkezésének alkalmazását az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés esetén sem tiltja semmilyen jogszabály.

22/2016. (11.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag alkalmasnak találja küldöttgyűlési előterjesztésre a 2017. évi költségvetési tervezetet és úgy dönt, hogy a 2017. évi tagdíjat a 2016. évivel megegyezően 50.000 Ft összegben terjeszti a küldöttgyűlés elé.

23/2016. (11.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége a Zala Megyei Építész Kamara T-76/2016-2/2016 iktatószámú határozatát hatályon kívül helyezi és  X. Y. tagsági viszonyát a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló LVIII. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján helyreállítja, tekintve hogy X. Y.  hátralékos tagdíját a másodfokú döntés meghozataláig maradéktalanul megfizette.

25/2016. (11.04.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja a MÉK kamarai érme adományozásáról szóló alapító okiratot.