Aktuális
A MÉK 2024. május 24-i Küldöttgyűlésének határozatai

A MÉK 2024. május 24-i Küldöttgyűlésének határozatai

1/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2023. évi munkájáról szóló beszámolóját 179 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

2/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 179 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

3/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. 2023. évi működéséről és végelszámolásáról szóló beszámolót 180 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

4/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2023. évi beszámolóját 180 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

5/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2023. évi beszámolóját 180 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

6/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2024. évi költségvetés módosítását 175 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

7/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 173 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – a tagozatokkal, kollégiummal ill. egyéb pontosításokkal összefüggésben – a MÉK Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja. A módosítások 2024. június 15. napján lépnek hatályba.

A 2.4.8 e) pontjából törlődik az alábbi szövegrész:
„az éves szolgáltatási díjat önkéntesen fizető tagságra nem jogosult, a területi kamarák által vezetett nyilvántartásban, vagy”

A 3.7.1 b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„b) Jogosultsági vizsga szakértői testület,”

A 3.8. pont címe az alábbiak szerint módosul:
„3.8 Szakmai tagozatok és kollégiumok”

A 3.8.1. pont helyébe az alábbi szöveg lép:
„3.8.1. A Magyar Építész Kamara szakmai tagozatai:
a.)    Belsőépítészeti Tagozat,
b.)     Terület- és Településrendezési Tagozat,
c.)     Tájépítészeti és Főtájépítészi Tagozat,
d.)    Műemlékvédelmi Tagozat,
e.)    Tűzvédelmi Tagozat,
f.)    Főépítészi Tagozat.”

A 3.8.3 b) és g) pont szövege az alábbiak szerint módosul:
„b.) Az, akinek az adott tagozati szakterületen érvényes tervezői, szakértői névjegyzéki bejegyzése van, a bejegyzéssel egyidőben a tagozat tagjává válik kivéve, ha nyilatkozik, hogy nem kíván a tagozat tagja lenni. A törvény szerint nyilvántartásra kötelezett főépítészek esetében a főépítésznek kérnie kell a tagozati tagságot.

g.) A kamarai tagság felfüggesztésének, a tagozati tagságra jogosító jogosultság szüneteltetése vagy eltiltásának ideje alatt vagy az egyéb feltételek változása esetén a tagozati tag jogai és kötelezettségei a tagozat munkájában szünetelnek.”


3.8.5 bc) alpont, c) pont és ec) alpont szövegének helyébe az alábbi szöveg lép:
„bc.) a szakmai tagozat elnökének, 3 fős vezetőségének, 2 fő vezetőségi póttagjának, a szakmai minősítő bizottság (döntés-előkészítő testület, kivéve a Főépítészi tagozat) tagjainak, póttagjainak, a tagozati küldötteknek és pótküldötteknek megválasztása, és visszahívása,

c.) A MÉK Felügyelő Bizottságának véleményét az ügyrend tervezetéről, tervezett módosításáról a tagozati gyűlésről szóló meghívóhoz mellékelni kell. Az elfogadott ügyrenddel kapcsolatban a MÉK Felügyelő Bizottsága 30 napon belül kifogással élhet. Kamarai szabályzat módosítása vagy jogszabály változás esetén a MÉK Felügyelő Bizottsága kezdeményezheti az tagozati ügyrendek felülvizsgálatát a tagozat elnökénél az összhang megteremtése érdekében.

ec) Az ügyrendben rendelkezni kell a jelölőbizottságról, annak esetleges póttagjairól, azok számáról, a jelölés módjáról, helyszíni jelölésről, szavazás módjáról, továbbá a választással összefüggő határidőkről.”


A 3.8.7 pont szövegének helyébe az alábbi szöveg lép:
3.8.7 Új tagozat esetén az alakuló ülés szabályai
a) A tagozati alakuló ülés tervezett időpontját megelőző legalább 60 nappal az elnökség legalább 5 főből álló Szervező Csoportot kér fel a tagozat szakterületi érdekeltségébe tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkező kamarai tagok közül.

b.) A Szervező Csoport feladata az alakuló ülésre:
- a tagozat tagjegyzékének összeállítása az alakuló ülésre vonatkozó előzetes regisztrációt követően, a tagozat szakterületére, a MÉK által országos összesítésben vezetett nyilvántartás adatai alapján érvényes jogosultsággal rendelkező valamennyi kamarai tag, a Főépítészi Tagozat esetében az alakuló ülést megelőző 5 éven belül főépítészként dolgozott vagy jelenleg is dolgozó, főépítészi vizsgával rendelkező kamarai tag figyelembevételével,
- előkészíteni a tagozat ügyrendjének tervezetét,
- összeállítani a tagozati tisztségre jelöltek listáját annak figyelembevételével, hogy valamennyi, az alakuló ülésre jogosult kamarai tag jelölési és jelölhetőségi jogát biztosítani kell, ugyanakkor a jelöltlistára kötelező felvenni a legalább 10 jogosult által javasolt tagot. Az alakuló ülésen helyszíni jelölésre is van lehetőség.
c.) A tagozat első ügyrendjének tervezetét előzetesen a MÉK Elnöksége hagyja jóvá. A tagozati alakuló ülést a MÉK Elnöke írásban és a kamara honlapján közzétett felhívással hívja össze az ülés megtartása előtt 15 nappal, és felel az alakuló ülés lebonyolításáért.

d.) A meghívóhoz mellékelni kell a tagozati alakuló ülés napirendi javaslatát, valamint a kamara honlapján elérhetővé kell tenni az ahhoz kapcsolódó előterjesztéseket és határozati javaslatokat, így különösen:
- a tagozat ügyrendjének tervezetét,
- a tagozati tisztségre jelöltek névsorát, rövid szakmai önéletrajzát.

e.) Az alakuló ülés akkor határozatképes, ha azon a Szervező Csoport által összeállított tagjegyzéken szereplők legalább 50%-a jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt alakuló ülés akkor határozatképes, ha azon a Szervező Csoport által összeállított tagjegyzéken szereplők legalább 20%-a jelen van.”


Az Alapszabály az alábbi 3.8.8 – 3.8.12 pontokkal egészül ki:
3.8.8 A kollégium meghatározása
a) A kollégium egy adott, speciális területen közreműködő szakemberek csoportja, amely szakmai anyagok kidolgozásával, vélemények alkotásával segíti a MÉK Elnökség munkáját.

3.8.9 Az Épületszerkezeti kollégium (ÉK) tagsági szabályai
a) A kollégium tagsága önkéntes.
b) Az, aki az épületszerkezettan területén tevékenykedik, kérelemre az ÉK tagjává válik, a kollégiumi tagságnak feltétele a kamarai tagság.
c) A kollégiumi tagok nyilvántartását a MÉK Titkárság adatszolgáltatás alapján a területi kamarák vezetik.
d) A kollégiumi tagság megszűnik a tag halálával vagy lemondásával.

3.8.10 Az ÉK feladata
a) Az épületszerkezettan elméleti, gyakorlati és tervezéssel, szakértéssel összefüggő kérdéseinek megvitatása, ápolása és képviselete a MÉK elnöksége felé.
b) A MÉK elnökség kérésére vélemény készítése.
c) A szakmát érintő kezdeményezés megtétele a MÉK elnökség felé.
d) Az ÉK önálló kiadmányozási joggal nem rendelkezik.

3.8.11 A kollégiumi gyűlés
a) A kollégiumi gyűlésre meg kell hívni a kollégium tagjait.
b) A kollégiumi gyűlés határozatképes, ha a tagok 25%-a jelen van.
c)    Az első kollégiumi gyűlést a MÉK elnöke hívja össze a MÉK honlapján és hírlevelében tett felhívásra történő jelentkezettek meghívásával.
d) Az első kollégiumi gyűlés – helyszíni jelölés alapján – megválasztja vezetőjét és annak helyettesét. Jelölt az lehet, akit a helyszínen jelenlévő 10 fő támogat.
e) A további gyűléseket a kollégium vezetője hívja össze.
f) Az ÉK gyűléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni.
g) Az ÉK munkamódszerét, vezetőjének, helyettesének mandátum idejét egyszerű többségi gyűlési határozattal kell megállapítani.
h) Az ÉK vezetőjét és helyettesét a továbbiakban a d) pont szerinti helyszíni jelölés alapján az ÉK gyűlésén kell megválasztani.

3.8.12 A kollégium vezetője és helyettese
a) A kollégiumot annak vezetője – akadályoztatása esetén annak helyettese – képviseli a MÉK elnökségi ülésein.
b) A kollégium vezetője a MÉK küldöttgyűlésén évente beszámol az ÉK munkájáról.”


8/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 165 igen, 9 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – az etikai-fegyelmi bizottsággal összefüggésben - a MÉK Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja.
A módosítások 2024. október 1. napján lépnek hatályba.

3.1.1 d) pontja helyébe az alábbi pont lép:
„d) a másodfokú etikai-fegyelmi bizottság”

3.2.1 felsorolás 5. franciabekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:
„– a másodfokú etikai bizottság elnöke és tagjai, illetve”

A 3.6 pont szövegének helyébe az alábbi szöveg lép:
„3.6 Az etikai-fegyelmi bizottságok

3.6.1 Az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság
Az etikai-fegyelmi eljárást első fokon, az országos feladatkörrel működő elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság (a továbbiakban: elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság) fegyelmi tanácsa folytatja le.

3.6.2 Az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság megalakulásával kapcsolatos szabályok
a) A területi építész kamarák választás útján, tagokat delegálnak a 29 főből álló elsőfokú etikai-fegyelmi bizottságba. Az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottságba delegált tag, a területi kamara tisztségviselője. A területi kamarák által az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottságba delegálandó tagok létszáma:
Budapesti Építész Kamara által delegált tagok száma: 8 fő
Dél-Dunántúli Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő
Bács-Kiskun Vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő
Békés Vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő
Csongrád-Csanád Vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő
Fejér Megyei Építészek Kamarája által delegált tagok száma: 1 fő
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 2 fő
Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő
Heves Vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő
Komárom-Esztergom Vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő
Nógrád Vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő
Pest vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 3 fő
Somogyi Építészek Kamarája által delegált tagok száma: 1 fő
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő
Vas Vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő
Magyar Építészek Veszprém Vármegyei Kamarája által delegált tagok száma: 1 fő
Zala Vármegyei Építész Kamara által delegált tagok száma: 1 fő

b) A területi építész kamarák 2024. október 1. és 2024. december 31. napja között választják meg és delegálják első alkalommal 2025. január 1. napjától 4 éves időszakra, 2028. december 31-ig az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottságba a tagjaikat. Ezt követően a ciklusidő kezdő dátumát megelőző évben választják meg a delegáltjaikat. A delegálási ciklus lejárta előtt megüresedett tisztségre a soron következő tag- ill. küldöttgyűlésen kell választást tartani, az így megválasztott személy mandátuma a delegálási ciklus végéig tart.

c) Az elsőfokú etikai fegyelmi bizottság első alkalommal 2025. január 10. napjáig tartja meg alakuló ülését, ahol az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság tagjai titkos, írásbeli szavazással megválasztják első alkalommal, az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság elnökét. Ezt követő tisztújítások alkalmával, a MÉK tisztségviselőire vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint történik az alakuló ülés megtartása.

3.6.3 Az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság működésével kapcsolatos szabályok
a) Az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság elnöke és tagjai az etikai-fegyelmi eljárás során függetlenek, jogszabályok, kamarai szabályzatok alapján kizárólag a meggyőződésüknek megfelelően döntenek, továbbá nem befolyásolhatóak és nem utasíthatóak.

b) Az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság véleményt nyilvánít az etikai-fegyelmi szabályzat és módosításának tervezetéről, és ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket e törvény és a kamarai szabályzatok a hatáskörébe utalnak.

c) Az országos hatáskörű elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság működésének költségeit, a területi építész kamarák a MÉK Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzatában és a MÉK Etikai-fegyelmi Szabályzatban foglalt módon finanszírozzák.

d) Az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság központi működési helyszíne a MÉK mindenkori székhelye.

e) Az etikai-fegyelmi bizottság működéséről, eljárási rendjéről szóló részletszabályokat a Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzata, valamint az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság ügyrendje tartalmazza.

3.6.4. Elsőfokú fegyelmi tanács összetétele, kizárási okok
a) Az elsőfokon eljáró fegyelmi tanács egy elnökből és legalább két tagból áll, akiket az elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság elnöke jelöl ki.

b) Az elsőfokú etikai-fegyelmi tanács elnökeként és tagjaként nem járhat el:
ba) a panaszos, az eljárás alá vont személy és azok hozzátartozója,
bb) aki jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, ennek a bíróság jogerős vagy véglegessé vált határozatával, valamint az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható határozatával való befejezéséig, vagy ha az elítélt a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
bc) akinek a tanúkénti meghallgatása az eljárásban szükségessé válhat,
bd) a másodfokú eljárásban az, aki az elsőfokú eljárásban eljárt,
be) aki az elsőfokú eljárásba közvetlenül vagy közvetve beavatkozott, részt vett, és
bf) akitől az ügy elfogulatlan elbírálása egyéb okból nem várható.

c) A kizárási okot az érintett köteles az etikai-fegyelmi bizottság elnökének bejelenteni.

d) Az országos hatáskörű elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság tagjának megbízatása megszűnik:
da) halálával,
db) lemondásával,
dc) visszahívásával,
dd) a megbízatásának 2023. évi C. törvény 38.§ (9) bekezdés szerinti (összeférhetetlenség) megszűnésével,
de) megbízatása időtartamának lejártával, valamint
df) kamarai tagsága megszűnésével.
e) Az országos hatáskörű elsőfokú etikai-fegyelmi bizottság tagjának visszahívását az őt megválasztó területi építész kamara tagjainak 10 százaléka, továbbá a területi kamara felügyelőbizottsága indokolt írásbeli javaslattal kezdeményezheti. A visszahívásról – titkos szavazással – az a testület dönt, amelyik a tisztségviselőt megválasztotta.

3.6.5 A másodfokú etikai-fegyelmi bizottság
A másodfokú etikai - fegyelmi bizottság, a törvényben, az alapszabályban és a Magyar Építész kamara etikai-fegyelmi szabályzatában meghatározott módon:
a.) a küldöttgyűlés elé terjeszti az etikai - fegyelmi szabályzatot ill. annak módosítását,
b.) lefolytatja a másodfokú etikai - fegyelmi eljárást,
c.) jogerős és hatályosult határozatait nyilvánosságra hozza,
d.) azok végrehajtási feladatairól a MÉK Főtitkárát tájékoztatja.

3.6.6 A másodfokú etikai-fegyelmi bizottság működéséről, eljárási rendjéről az Etikai-fegyelmi szabályzat, illetve a másodfokú etikai-fegyelmi bizottság ügyrendje rendelkezik.”


9/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 174 igen szavazattal egyhangúlag – a felügyelőbizottsággal összefüggésben – a MÉK Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja.
A módosítások 2024. október 1. napján lépnek hatályba.

A 2.3.2 pontját az alábbi e) ponttal egészíti ki:
„e) a MÉK működésének és gazdálkodásának ellenőrzési szabályzata”

A 3.2.1 felsorolás 4. franciabekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:
„– a felügyelő bizottság elnöke és tagjai,”

A 3.2.2 pontban a „Kamtv.” szövegrészek helyébe „Méptv.” szövegrész lép.

A 3.5.1. pont az alábbi szövegre változik:
„3.5.1 A felügyelő bizottság feladat és hatásköre
A MÉK működésének és gazdálkodásának ellenőrzési szabályzata alapján felügyeli a MÉK működését, gazdálkodását, a pénzügyi- számviteli rendre vonatkozó jogszabályok, az alapszabály, a szabályzatok érvényesülését, végrehajtását a küldöttgyűlés határozatai, valamint a szakmai állásfoglalások kamarai végrehajtását.”


A 3.5.3. pont az alábbi szövegre változik:
„3.5.3. A bizottság működésének egyéb szabályai
a) A bizottság elnöke vagy megbízottja tanácskozási joggal részt vesz az elnökségi üléseken, és részt vehet minden, a Magyar Építész kamara Elnöksége, szakmai tagozata vagy bizottságai által szervezett tanácskozáson, rendezvényen. Ezekre a felügyelő bizottságot meg kell hívni.
b) A felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért kizárólag a küldöttgyűlésnek tartoznak felelősséggel, és feladatuk ellátása körében részükre csak a küldöttgyűlés adhat utasítást.”


10/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Működésének és gazdálkodásának ellenőrzési szabályzatát 173 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. A szabályzat 2024. október 1. napján lép hatályba.


11/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
MÉK Küldöttgyűlése 173 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatának 4.3. pontját az alábbi (3) bekezdéssel egészíti ki.
A módosítás 2024. június 15. napján lép hatályba.
„(3) Azon nyilvántartottnak, aki a 2023. évi C. törvény 227. § (1) bek. hatálya alá tartozik (azaz nyilvántartottként már szerepel a tagnyilvántartásban) azonban kamarai tagfelvételét 2024. december 31. napja előtt már megkéri, a tagfelvételi eljárás során nem kell megfizetnie a tagregisztrációs díjat. Ugyanígy nem kell tagregisztrációs díjat fizetnie azon nyilvántartottnak, aki tagsági jogviszonyának felfüggesztése mellett aktív felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, energetikai jogosultsággal rendelkezik a névjegyzéki nyilvántartásban és a törvényi előírások miatt tagsági jogviszonyát helyre kell állítania.”

12/2024. (05.24.) sz. MÉK Kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Tájépítészeti alkotások terveinek tartalmi és formai követelményei szabályzatát 172 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja.
A szabályzat 2024. június 15. napján lép hatályba.