KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Álláshírdetés - Kerepes város főépítészi pályázat

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Főépítészi pályázat kiírása

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2018.(VI.28.) Kt. határozata:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező, főépítészi feladatok ellátására vonatkozó pályázati kiírás szövegét és annak közzétételét.

Határidő: a pályázati kiírás közzétételére 2018.07.05., az előterjesztésre az eredmény megállapítása érdekében 2018. augusztus havi rendes ülés

Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

Főépítészi feladatok ellátására pályázati kiírás

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet települési főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében történő ellátására.

A települési főépítész által ellátandó feladatok:

A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8. § és 10. §-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása; Kerepes Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 23/2014.(XI.18.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása; Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletben; Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról 21/2015.(VII.2.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

§  magyar állampolgárság,

§  cselekvőképesség,

§  büntetlen előélet,

§  szakirányú felsőfokú végzettség: építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, vagy településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség,

§  főépítészi vizsga,

§  előny a többéves szakmai gyakorlat,

§  a szakterületnek megfelelő tartalmú továbbképzési kötelezettség vállalása,

§  a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) és (3) bekezdéseiben leírt összeférhetetlenségi körülmények hiánya és

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  részletes szakmai önéletrajz,

§  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§  iskolai végzettségről szóló okirat másolata,

§  főépítészi vizsga meglétének/vagy a vizsga alóli mentesség igazolása, (A mentesülés eseteiről és feltételeiről a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet 4. § (4) bekezdése, valamint a 12. § (4) bekezdése rendelkezik) A főépítészi feladatkör főépítészi vizsga nélkül legfeljebb a jogviszony kezdetétől számított 6 hónapig látható el.

§  szakmai gyakorlat igazolása,

§  a pályázó alábbiakról szóló nyilatkozatai:

  • az álláshely betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a pályázó a megbízás időpontjáig megszünteti,
  • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény vagyonnyilatkozati kötelezettségének a pályázó eleget tesz,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy ötévenként szakmai továbbképzésen vesz részt,
  • a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázatát az elbírálásában résztvevő személyek megismerjék és
  • a feladat ellátására vonatkozó árajánlat.

A főépítészi megbízás időtartama: 2018. szeptember 1. napjától határozatlan.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Kerepes Város Önkormányzatának polgármestere (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.) részére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: Főépítész!

A pályázati eljárás, a pályázatok elbírálásának módja: a pályázók közül a főépítész személyéről Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága javaslatának figyelembevételével a Képviselő-testület dönt a 2018. augusztus havi munkaterv szerinti rendes ülésén.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bondorné Kisbenedek Éva önkormányzati irodavezető nyújt, telefonszám: 06-20/559-8916

 

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje:

Magyar Építész Kamara honlapja (www.mek.hu) – 2018.07.05.


Létrehozás időpontja: 2018-07-04 13:32:57
Utolsó módosítás időpontja: 2018-07-04 13:35:37
Beküldő: Jurinyi Amarilla
Megtekintések száma: 1626
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44804