KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Általános tájékoztató a kamarai tagsággal, a jogosultságok megszerzésével és a szakmagyakorlási tevékenység során felmerülő kötelezettségekkel kapcsolatban


 

1. Építész kamarai tagság megszerzése

A tagfelvételi kérelmet írásban az állandó lakcím szerinti területi kamarához kell előterjeszteni. A területi építész kamarák elérhetőségei:
https://mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak

Kamarai tag az lehet, aki:

- magyar állampolgár (illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy fentiekbe nem eső külföldi állampolgár nemzetközi egyezmény vagy viszonosság alapján, ha a viszonosság fennállásáról a kamara nyilatkozik),

- nem áll büntetőügyben hozott ítélet alapján foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól mentesült,

- a szakterületnek megfelelő szakirányú képzést nyújtó egyetemen vagy főiskolán szerzett oklevéllel, vagy azzal egyenértékűnek elismert diplomával rendelkezik, és

- nem áll jogszabályban foglalt tiltó rendelkezések (kamarai kizárást követő három év, cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság) hatálya alatt.

Amennyiben valaki a fenti feltételeknek megfelel és nem esik a tiltó rendelkezések hatálya alá annak kamarai felvétele nem tagadható meg.

A kamarába való felvételről a területi kamara elnöksége a törvényi feltételek igazolása után 30 napon belül határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen a kérelmező a kézbesítéstől számított 15 napon belül az országos kamarához fellebbezhet. A fellebbezést 30 napon belül el kell bírálni.

A tag joga, hogy tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a taggyűlésen, tisztséget viseljen a kamarában, igénybe vegye a kamara által nyújtott szolgáltatásokat, valamint részt vegyen a szakmai tagozatok tevékenységében.

A kamarai tagság önmagában semmilyen szakmagyakorlási tevékenység megkezdésére nem jogosít (ehhez szakmagyakorlási jogosultságot kell szerezni), de egyes jogosultságok esetén (építészeti-műszaki tervezési, településtervezési, tűzvédelmi tervezési, valamint építésügyi műszaki - és településrendezési szakértői) feltétele a szakmagyakorlásnak.

A Kamarai törvény rendelkezése értelmében kamarai tagsághoz kötött tevékenység esetén a tevékenység folytatásának engedélyezésével és a névjegyzékbe vétellel egyidejűleg a szakmagyakorló a kamara tagjává is válik. A kitöltendő nyomtatványokat minden esetben az állandó lakcím szerint illetékes területi építész kamara biztosítja:

Tagjelölti státusz

Az állandó lakcím szerint illetékes területi építész kamara kérelemre tagjelöltként veszi fel azt a mérnököt, illetve építészt, aki a szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel még nem rendelkezik, de az egyéb tagfelvételi követelményeknek megfelel. A tagjelölt a területi kamara és a szakmai tagozatok munkájában tanácskozási joggal vehet részt.

Kettős kamarai tagság

A kamarai tag egyidejűleg a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki és területi építész kamara tagja is lehet. Ezt nevezzük kettős kamarai tagságnak. Ebben az esetben a tag -amennyiben a kettős tagságot a kamaráknál jelzi- mindkét kamaránál kedvezményes tagdíjat fizet, amelynek mértéke a kamarai törvény alapján a mindenkori tagdíj 70%-a.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

 

2. Mit jelent a nyilvántartotti státusz

A jogszabályok alapján a felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, energia tanúsítói jogosultsággal rendelkezők számára a kamarai tagság nem kötelező (kamarai tagsághoz nem kötött jogosultságok). Amennyiben a szakmagyakorló csak ilyen jogosultsággal, vagy esetleg többel is rendelkezik, ugyanúgy nyilvántartásba kerül a területi építész kamarák által vezetett közhiteles nyilvántartásba, azonban un. nyilvántartotti státuszban. A kamarai tagdíj helyett ebben az esetben éves névjegyzéki nyilvántartási díj fizetendő, amely a tagdíj 50%-ának megfelelő összeg.

A tagok választhatnak és választhatóak, tisztséget viselhetnek, a kamara életében aktív részt vállalhatnak. A nyilvántartottakat ez a lehetőség nem illeti meg, ezért javasoljuk, hogy amennyiben a szakmagyakorló a tagság feltételeinek megfelel (Pl.: végzettség) éljen annak lehetőségével. Ezt elősegítve a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata a kizárólag tagsághoz nem között jogosultsággal rendelkező tagok számára 50%-os tagdíjkedvezményt biztosít, így annak mindenkori összege megegyezik a nyilvántartási díj összegével.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

- MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata

 

3. Mit jelent a lakcím szerinti nyilvántartás

A vonatkozó jogszabályok értelmében a tagsággal, illetve a szakmagyakorlási jogosultsággal kapcsolatos ügyekben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes építész kamara jogosult eljárni és a területi kamarák vezetik a tagság és a szakmagyakorlási jogosultságok közhiteles nyilvántartását is.

Fentiek miatt minden, a tagsággal és a jogosultságokkal kapcsolatos névjegyzéki ügyben az állandó lakcím szerint illetékes területi kamarát kell keresni.

Fentiekhez kapcsolódóan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kamarai törvény értelmében a kamarai tag a lakóhelyének megváltozását követő 30 napon belül átjegyzési kérelem benyújtásával köteles kezdeményezni a kamarai átjegyzését. A kérelmet a lakóhelyváltozást megelőzően őt tagként nyilvántartott kamaránál kell benyújtani.  

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (Kamtv.)

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakgyr.)

 

4. Tagsághoz kötött és tagsághoz nem kötött szakmagyakorlási jogosultságok

A jogszabály értelmében egyes szakmagyakorlási tevékenységek folytatásának feltétele a kamarai tagság, míg más jogosultságok esetén ezt a jogszabály nem teszi kötelezővé.

Kamarai tagsághoz között jogosultságok

Kamarai tagsághoz nem kötött jogosultságok

Tervezési terület megnevezése

Jelölés

Tervezési terület megnevezése

Jelölés

Településrendezési tervezés

Általános építmények műszaki ellenőr

Településtervezés

TT

Magasépítési műszaki ellenőr

ME-É

Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési tervezés

TK

Általános építmények felelős műszaki vezető

Építészeti-műszaki tervezés

Építési felelős műszaki vezető

MV-É

Építészeti tervezés

É

Építési részszakterületi felelős  műszaki vezető

MV-É-R

Belsőépítészeti tervezés

Műemléki részszakterületi műszaki vezető

MV-É-M

Táj- és kertépítészeti tervezés

K

Energetikai tanúsítás

Településrendezési szakértés

Energetikai tanúsító

Településrendezési szakértő

SZTT

Tűzvédelmi tervezés

Településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakértő

SZT

Tűzvédelmi tervező

TUÉ

Építésügyi műszaki szakértés

Területrendezés

Általános építmények építésügyi műszaki szakértő

SZÉSZ

Területrendező tervező

TR

Belsőépítészeti szakértő

SZÉSZ-BÉ

   

Tartószerkezeti szakértő

SZÉS1

   

Épületszerkezeti szakértő

SZÉS2

   

Építmények épületfizikai szakértője

SZÉS4

   

Műemlék építmények műszaki szakértője

SZÉS5

   

Építmények épületenergetikai szakértője

SZÉS6

   

Építési szakipari szakértő

SZÉS9

 

Építési szerelőipari szakértő

SZÉS10

   

Építőanyag-ipari szakértő

SZÉS11

 

Építési beruházási szakértő

SZB

   

Korábbi jogszabály alapján megállapított (újonnan már nem szerezhető) jogosultságok

Kamarai tagsághoz között jogosultságok

Kamarai tagsághoz nem kötött jogosultságok

Tervezési terület megnevezése

Jelölés

Tervezési terület megnevezése

Jelölés

Korlátozott építészeti tervezés

É2, É3, ÉKE, ÉK

Korlátozott általános építmények műszaki ellenőr

ME-É-II.

Korlátozott táj- és kertépítészeti tervezés

K2

Korlátozott felelős műszaki vezető

MV-Ép/B, MV-Ép/C

A tagok választhatnak és választhatóak, tisztséget viselhetnek, a kamara életében aktív részt vállalhatnak. A nyilvántartottakat ez a lehetőség nem illeti meg, ezért javasoljuk, hogy amennyiben a szakmagyakorló a tagság feltételeinek megfelel (Pl.: végzettség) éljen annak lehetőségével. Ezt elősegítve a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata a kizárólag tagsághoz nem között jogosultsággal rendelkező tagok számára 50%-os tagdíjkedvezményt biztosít, így annak mindenkori összege megegyezik a nyilvántartási díj összegével.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

- A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

- A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

- MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata

 

5. Végzettségek és megszerezhető jogosultságok

A szakmagyakorlási jogosultságokhoz szükséges képesítési követelményeket

- a településrendezési tervezés,

- az építészeti-műszaki tervezés,

- a településrendezési szakértés,

- az építésügyi műszaki szakértés,

-az általános építmények felelős műszaki vezetése, valamint

- az energetikai tanúsítás területén

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A tűzvédelmi tervezés területén a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rögzíti jogosultsághoz szükséges végzettséget.

A területrendezési szakterületen a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet képesítési előírásait kell figyelembe venni.

A területi kamara titkára besorolásra nem alkalmas szakképzettségek esetén – amennyiben általános érvényű szakvélemény nem áll rendelkezésére a témában - kikéri a Magyar Építész Kamara Diploma-azonosító Döntéselőkészítő Testületének szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az adott végzettség a kérelmezett jogosultság tekintetében egyenértékűnek tekinthető-e a jogszabályban rögzített végzettséggel.

Általános tájékoztató a leggyakoribb építész kamarai végzettségekkel megszerezhető jogosultságokról

végzettség (vagy azzal egyenértékű)

jogszabály alapján megszerezhető jogosultság

speciális esetek

okleveles építészmérnök

É, SZÉSZ, SZÉS1, SZÉS2, SZÉS4, SZÉS52, SZÉS6, SZÉS9, SZÉS10, SZÉS11, SZB, ME-É, MV-É, MV-É-M, TÉ, TUÉ4, TR

1, SZÉSZ-BÉ1, TT3

okleveles építész tervező művész

BÉ, SZÉSZ-BÉ

É5

okleveles építőművész

BÉ, SZÉSZ-BÉ

É5

okleveles településmérnök

TT, SZTT, TÉ, TR

-

okleveles tájépítész mérnök

TK, K, SZT, TT3, TR

-

okleveles belsőépítész

-

okleveles belsőépítész környezet- tervezőművész

BÉ, SZÉSZ-B

-

okleveles szerkezetépítő mérnök

SZÉS1, SZÉS2, SZÉS4, SZÉS9, SZÉS10, SZÉS11, SZÉS12

-

építészmérnök

ME-É, MV-É, TÉ, TUÉ5

-

településmérnök

-

szakirányú építőipari technikus

MV-É-R

-

tűzvédelmi mérnök

TUÉ

-

tűzvédelmi szakmérnök

TUÉ

-

1 MÉK Jogosultsági szabályzat 6.3.

2 Műemlékvédelmi szakmérnök végzettséggel kiegészítve (Szakgyr.)

3 felsőfokú urbanista szakképzettséggel kiegészítve (MÉK Jogosultsági szabályzat 6.4.)

4 tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettséggel (TÜr.)

5 2/2018. (01.31.) DaDeT általános érvényű szakvélemény (https://mek.hu/index.php?link=Diploma_azonosito_Donteselokeszito_Testulet_szakvelemeny_kivonatai_2018_2020)

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakgyr.)

- A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (TÜr.)

- A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

- Magyar Építész Kamara Jogosultsági szabályzata

 

6. Szakmai gyakorlat ideje és megszerzésének, igazolásának módja

Szakmai gyakorlati időként általánosságban a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségi szint megszerzését követően (a záróvizsga időpontjától, nem az oklevél kiállításának keltezésétől számítva), a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenységi területnek, szakterületnek, részszakterületnek megfelelő szakmai gyakorlat folytatásának időtartamát kell figyelembe venni. A tervezési gyakorlat a kért jogosultságnak megfelelő jogosultsággal rendelkező szakmagyakorló(k) mellett szerezhető meg aki(k) aláírásukkal igazolják ennek teljesítését. A gyakorlati idő letöltését a végzett tevékenység leírásával igazolni kell.  A gyakorlat igazolására vonatkozó részletszabályokat a Szakgyr. és a Jogosultsági szabályzat (Jszab.) tartalmazza, formanyomtatványt a területi kamarák biztosítanak.

A szükséges szakmai gyakorlati időt és a kérelmezett jogosultsághoz elfogadott tevékenységek körét a vonatkozó jogszabályok rögzítik az alábbiak szerint:

Tervezési terület megnevezése

Jelölés

Szükséges szakmai gyakorlati idő (év)

Részletszabályok

Településrendezési tervezés

Településtervezés

TT

5

Szakgyr. 9. § (2)-(3) bek.

Jszab. 2.2.

Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési tervezés

TK

5

Építészeti-műszaki tervezés

Építészeti tervezés

É

2

Szakgyr. 9.§ (4) bek., 12. §

Jszab. 2.2.

Belsőépítészeti tervezés

2

Táj- és kertépítészeti tervezés

K

2

Településrendezési szakértés

Településrendezési szakértő

SZTT

8

Szakgyr. 9. § (6) bek.

Jszab. 2.2.

Településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakértő

SZT

8

Építésügyi-műszaki szakértés

Általános építmények építésügyi műszaki szakértő

SZÉSZ

8

Szakgyr. 9. § (7) bek.

Jszab. 2.2.

Belsőépítészeti szakértő

SZÉSZ-BÉ

8

Tartószerkezeti szakértő

SZÉS1

8

Épületszerkezeti szakértő

SZÉS2

8

Építmények épületfizikai szakértője

SZÉS4

8

Műemlék építmények műszaki szakértője

SZÉS5

8

Építmények épületenergetikai szakértője

SZÉS6

8

Építési szakipari szakértő

SZÉS9

8

Építési szerelőipari szakértő

SZÉS10

8

Építőanyag-ipari szakértő

SZÉS11

8

Építési beruházási szakértő

SZB

8

Általános építmények építési műszaki ellenőr

Magasépítési műszaki ellenőr

ME-É

4

Szakgyr. 11. §

Általános építmények felelős műszaki vezető

     

Építési felelős műszaki vezető

MV-É

3 / 4

Szakgyr. 11. § (1)-(2) bek.

Építési részszakterületi felelős mv

MV-É-R

5

Műemléki részszakterületi mv

MV-É-M

5

Szakgyr. 11. § (1)-(3) bek.

Energetikai tanúsítás

Energetikai tanúsító

1

Szakgyr. 10. § (2) bek.

Tűzvédelmi tervezés

Tűzvédelmi tervező

TUÉ

5 / 3 / -

TÜr. 2. § (2) bek.

Területrendezés

Területrendező tervező

TR

7

TRr. 1. § (3)-(5) bek.

A kérelmező a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítását a kérelem benyújtása előtt díjmentesen kérelmezheti a területi kamara elnökségétől.

A területi kamara titkára a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetén az engedélyezési eljárásban az illetékes területi kamara elnökségének véleményét kikérheti - kivéve, ha a vélemény a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll (azaz a kérelmező azt előzőleg már megkérte). Ebben az esetben ismételt véleménykérés nem történik.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakgyr.)

- A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (TÜr.)

- A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet (TRr.)

-MÉK Jogosultsági szabályzat (J.szab.)

 

7. Szakmagyakorlási jogosultság megszerzése

A szakmagyakorlási jogosultság iránti kérelmet általánosságban a lakcím szerint illetékes területi építész kamaránál kell benyújtani. (A területi építész kamarák elérhetőségei: https://mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak).

A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének feltétele az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakgyr.) 1. mellékletben részletezett, a szakterületeknek megfelelő (vagy azzal egyenértékű) szakirányú végzettség, a 9. §-ban részletezett tartalmú szakmai gyakorlat (amelynek hosszát szakterületenként az 1. melléklet rögzíti) valamint annak rögzítése, hogy  kérelmező nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű.

A kérelmező a kérelmet írásban nyújthatja be a területi építész kamaránál. A kérelem benyújtásához a területi kamarák formanyomtatványt biztosítanak. A kérelem benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a kérelmező részletes szakmai tevékenységét, továbbá igazolni kell a szakirányú szakképzettséget, a szakmai gyakorlatot, valamint az igazgatási szolgáltatási díj befizetését. A szakmai gyakorlattal kapcsolatban a jogszabályon túl a Magyar Építész Kamara Jogosultsági Szabályzatának (https://mek.hu/index.php?link=Jogosultsagi_szabalyzat) rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

A kérelmet első fokon a területi kamara titkára bírálja el, melynek során vizsgálja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a jogszabályban foglaltaknak, valamint a kérelmezett szakmagyakorlási tevékenység megfelel-e az engedélyezés feltételeinek. A titkár a kérelmet visszautasítja, amennyiben a kérelem és mellékletei nem felelnek meg, illetve az engedély kiadását megtagadja, ha a szakmagyakorlási tevékenység végzésének feltételei nem állnak fenn. Ha a kérelem hiányos, a területi kamara titkára legfeljebb tizenöt napos határidő megjelölésével a kérelmezőt a hiányok pótlására hívja fel.

A döntést a kérelem beérkezésétől, ha a kérelem hiányos, az utolsó pótolt dokumentum beérkezésétől számított tizenöt napon belül kell meghozni és az ügyféllel haladéktalanul közölni. A területi kamara titkára a döntését szóban nem közölheti.

A titkár a kamarai tagsághoz kötött szakmagyakorlási tevékenységek esetén az engedélyezési eljárásban az illetékes területi kamara elnökségének véleményét kikérheti - kivéve, ha a vélemény a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll.

Jogorvoslati eljárásban a Magyar Építész Kamara főtitkára jár el. Az eljárás során kikérheti a szakterület szerinti szakmai tagozat véleményét a szakmai gyakorlat szakirányúságának megállapítása céljából.

Speciális esetek:

Tűzvédelmi tervezési jogosultság (TUE) – Tűzvédelmi tervezési szakterületen a Szakgyr. rendelkezéseit a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben szabályozott eltérésekkel kell figyelembe venni.

Területrendezési tervezési jogosultság (TR) – Területrendezési tervezési tevékenységet az végezhet, aki megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és bejelenti azt a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóságnál. A kormány által erre kijelölt szervezet az ország teljes területén a Budapesti Építész Kamara. A bejelentés tartamát, a területrendezési tevékenység folytatásának feltételeit, a szükséges szakmai gyakorlattal kapcsolatos szabályokat és a gyakorlati időt a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet szabályozza.

 

8. Eseti engedély – ki és milyen esetekben élhet vele

Az adott szakterület tekintetében felsőfokú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező személy számára az érintett lakóhelye szerint illetékes területi kamara -tagsági kötelezettség nélkül- kivételes esetben saját, vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozó számára engedélyezheti építészeti-műszaki terv készítését.

Eseti engedély kérelmezhető továbbá, ha valaki saját maga vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója számára kíván felelős műszaki vezetői feladatot ellátni -ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a közbeszerzésekről szóló törvényben az építési beruházásokra megállapított nemzeti értékhatár kétszeresét- és rendelkezik a feladat ellátásához szükséges végzettséggel, valamint gyakorlattal is.

Az eseti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a végezni kívánt tevékenység főbb adatait (helyét, tárgyát és jellegét), és a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell a szakirányú végzettséget (ha az azt igazoló okirat a területi kamarai nyilvántartásban nem áll rendelkezésre) a szakmai gyakorlatot, a hozzátartozói minőséget és az eljárás igazgatási szolgáltatási díja befizetésének igazolását.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

 

9. Mi a különbség a bejelentéssel és az engedéllyel gyakorolható szakmák között és melyek ezek

Az engedéllyel gyakorolható szakmák esetén a szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése, folytatásának szüneteltetése, megtiltása, a tevékenységet folytató szakmagyakorló névjegyzékből való törlése, bírság kiszabása és hatósági bizonyítvány kiállítása, az engedély kérelemre történő visszavonása és a névjegyzékből való törlés során az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szabályai szerint kell lefolytatni. Ennek részleteit lsd. a Szakmagyakorlási jogosultság megszerzése c. pontban.

A bejelentésére irányuló eljárást a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolgtv.) szabályai szerint kell lefolytatni. Ebben az esetben az illetékes területi kamara titkára a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályban (Szakgyr.,TRr.) meghatározott követelményeknek és amennyiben igen, a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi a szakmagyakorlót és ennek tényről igazolás megküldésével a bejelentőt értesíti. Amennyiben a bejelentés nem felel meg az előírt követelményeknek, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire, valamint a területi kamara a bejelentés nyilvántartásba vételét határozattal megtagadja.

Engedéllyel gyakorolható szakmák

Bejelentéssel gyakorolható szakmák

Szakterület

vonatkozó jogszabály

Szakterület

vonatkozó jogszabály

településtervezés

Szakgyr.

energetikai tanúsítás

Szakgyr.

építészeti-műszaki tervezés

Szakgyr.

területrendezési tervezés

TRr.

településrendezési szakértés

Szakgyr.

 

építésügyi műszaki szakértés

Szakgyr.

 

építési műszaki ellenőrzés

Szakgyr.

 

felelős műszaki vezetés

Szakgyr.

 

építésügyi tűzvédelmi tervezés

TÜr.

 

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakgyr.)

- A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (TÜr.)

- A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet (TRr.)

 

10. Általánosságban a szakmai tagozatokról és az oda történő felvételről

A Magyar Építész Kamara Terület- és településrendezési, Táj- és kertépítészeti, Belsőépítészeti, Műemlékvédelmi és Tűzvédelmi Tgozatokat működtet. A tagozatokba történő tagfelvételről, a tagozatok céljairól, feladatairól az alábbi linken keresztül tájékozódhat: https://mek.hu/?menu=tagozatok.

A tagozati ügyrendekben meghatározott esetekben a szakmagyakorló a megszerzett szakmagyakorlási jogosultsághoz kapcsolódó tagozatnak automatikusan tagjává válik. A kamarai tagot a választása szerinti - a szakképesítése, tevékenysége alapján meghatározott - szakmai tagozatba vagy tagozatokba is fel kell venni, ezen feltételeket szintén az ügyrendek tartalmazzák.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

- tagozatok ügyrendje

 

11. Új szakmagyakorlási jogosultság megszerzése

Amennyiben már rendelkezik valamely területi építész kamaránál szakmagyakorlási jogosultággal, új jogosultság kérelmezése esetén a Szakmagyakorlási jogosultság megszerzése c. pontban foglaltak szerint kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy amennyiben a meglévő jogosultsága(i) kapcsán az újonnan kérelmezni kívánt jogosultsághoz szükséges szakirányú szakképzettséget (végzettséget) már igazolta, úgy az erről szóló dokumentumot nem szükséges újra benyújtani.

 

12. Mi a különbség a jogosultsági vizsga és a beszámoló között, mikor, hol és milyen módon kell teljesíteni

A jogosultsági vizsga és a beszámolóval végződő kötelező továbbképzés (a továbbiakban: beszámoló) célja annak vizsgálata, hogy a szakmagyakorló kellő mértékben ismeri-e a tevékenységére vonatkozó jogszabályi környezetet, képes-e a fontosabb jogszabályokat helyesen értelmezni, rendelkezik-e a szakmagyakorláshoz szükséges ismeretek alkalmazásában kellő jártassággal.

A településtervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértési, az építésügyi műszaki szakértési, az építési műszaki ellenőrzési, valamint a felelős műszaki vezetési szakterületeken a szakmagyakorlási jogosultság megszerzését követően, az első öt éves továbbképzési ciklus keretein belül, de annak első évében kell teljesíteni a beszámolói kötelezettséget. Mivel a beszámoló a kötelező továbbképzés része, így ennek teljesítésével a szakmagyakorlónak az első képzési ciklusban már csak a szakmai továbbképzés teljesítésére kell koncentrálnia.

Az energetikai tanúsítás esetében a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának bejelentését megelőzően kell jogosultsági vizsgát tenni.

A jogosultsági vizsga és a beszámoló általános (a szakmagyakorlók közös ismeretanyagát képező ismeretek) és szakterületi (szakmagyakorlók speciális, szakterületi ismeretanyagát képező ismeretek) részből áll, melynek ismeretköreit a Szakgyr. 39.§ (5)-(6) bekezdései tartalmazzák.

A vizsgával és beszámolóval kapcsolatos részletes információk és a tananyagok az alábbi linken érhetők el: https://mek.hu/index.php?menu=Jogosultsagi_vizsgak_es_beszamolok

A területrendezési tervezés esetében jogosultsági vizsgát/beszámolót nem kell teljesíteni.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

 

13. Mit jelent a továbbképzési időszak és melyek a teljesítésének szabályai

A szakmagyakorlási tevékenység folytatásának egyik feltétele, hogy a szakmagyakorló öt éves továbbképzési időszakonként kötelező és a szakmai továbbképzést teljesítsen.

A továbbképzésről részletesen itt tájékozódhat:

https://mek.hu/index.php?link=tovabbkepzes_rendszere

Vonatkozó főbb jogszabályok:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

 

14. Teendők adatváltozás esetén

A szakmagyakorló a hatályos jogszabályok értelmében a területi kamarához haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a bejegyzett adataiban bekövetkezett változást.

A kamara tagját lakóhelye megváltozása esetén - kérelmére - a lakcím szerint illetékes területi kamarához kell átjegyezni. Az átjegyzési kérelmet a lakóhelyváltozástól számított 30 napon belül annál a kamaránál kell előterjeszteni, ahol a kérelmezőt a lakóhelyváltozást megelőzően tagként nyilvántartották. Az átjegyzéssel a kérelmező előző területi kamarai tagsága megszűnik.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

 

Vonatkozó főbb jogszabályok

A hatályos jogszabályok elérhetőek az njt.hu valamint a MÉK honlapján innen: https://mek.hu/?menu=jogszabalyok

Az épített környezet alalításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet


Létrehozás időpontja: 2021-04-01 16:03:59
Utolsó módosítás időpontja: 2021-04-01 22:29:29
Cimkék: tájékoztató, kamara, tagság, jogosultság, szakmagyakorlás; Beküldő: Kurcz Judit
Megtekintések száma: 1039
Rövid link: https://mek.hu/index.php?id=123