KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Hatályos jogszabályok listája

Típus Leírás Honlapon történt legutolsó frissítés
0
3.4. Közbeszerzés, kiemelt jelentőségű beruházások
- 1034/2019. (II. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról és a végrehajtásához szükséges 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi forrás biztosításáról 2019.02.14
1. Alapvető előírások
Törvény Magyarország Alaptörvénye 2018.07.02
Törvény 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2018.08.17
Korm. rendelet 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

2019.02.14
Törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény

Az új kormány megalakulásával létrejött minisztériumok felsorolása

2018.05.25
Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 2019.01.21
Törvény AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adat

Egyszerű nevén: GDPR rendelet (adatvédelmi)

2019.01.21
Törvény 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 2019.01.02
Törvény 2013. évi CLXXVII. Törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 2018.05.10
2. Területrendezés és településfejlesztés
Korm. rendelet 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 2018.12.10
Korm. rendelet 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről 2018.07.02
Törvény 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 2019.01.02
Törvény 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről 2016.09.12
Törvény 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 2018.05.10
Törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 2019.01.02
Törvény 2015. évi VII. törvény A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról 2016.04.19
Korm. rendelet 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről 2017.12.27
Korm. rendelet 2/2005. (I. 11.) Korm. rend.az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 2018.10.11
Korm. rendelet 283/2002. (XII. 21.) Korm. rend. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről 2018.05.10
Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 2018.12.10
Korm. rendelet 218/2009 (X. 6.) Korm. rendelet, a területfejlesztési koncepció a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól 2019.02.14
OGY határozat 1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról 2015.01.28
Korm. rendelet 76/2009 (IV.8.) Korm. rend. a területrendezési hatósági eljárásról 2018.05.10
Korm. rendelet 77/2010 (III.25.) Korm. rend. a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 2018.05.10
3. Szakmagyakorlási tevékenység
Törvény 1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 2019.02.14
Korm. rendelet 375/2011. (XII.31.) a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól 2015.09.07
Törvény 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 2018.12.28
Korm. rendelet 1032/2015. (I. 30.) Korm. Határozat az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekről 2018.05.10
3.1. Szakmai Kamara
Törvény 2011. évi CLXXV. törvény - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2019.01.02
Min. rendelet 32/2009 (XII.29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról 2019.02.14
Min. rendelet 57/2014. (VI. 25.) ME határozat a helyettes államtitkárok kinevezéséről 2015.02.09
Min. rendelet 14/2010 (IV.28.) SZMM rendelete a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról 2015.01.28
Min. rendelet 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről 2017.01.11
3.2. Építészeti-műszaki tervezési, településtervezési, tervellenőri, építészeti-műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, beruházáslebonyolítói, energiatanúsítói tevékenység
Törvény 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2018.12.10
Korm. rendelet 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 2015.01.28
Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 2019.02.14
Min. rendelet 9/2006. (II. 27.) IM. rendelet az igazságügyi szakértői területekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről (6.§ (1) bek. a.)pont; 37.§; 11. sz. melléklet) 2016.07.21
Korm. rendelet 33/2008.(II.21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról 2018.05.10
Min. rendelet 1/2008 (I.11.) ÖTM rendelet Az Európai közösségi jog hatálya alá tartozó feltétel nélkül elismerésre kerülő okl. építészmérnöki oklevelek elnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről 2016.01.05
3.3. Tervtanácsok, főépítészek, tervpályázat
Korm. rendelet 252/2006.(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 2018.12.10
Korm. rendelet 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről 2018.12.10
3.4. Közbeszerzés, kiemelt jelentőségű beruházások
Korm. rendelet 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról 2019.02.14
Törvény 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 2019.02.14
Törvény 2006. évi LIII. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítésérő 2018.12.28
Törvény 2018. évi XLIX. törvény a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai 2018.09.07
4. Építésügyi hatósági eljárások
Korm. rendelet 145/1999. (X. 1.) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 2018.05.10
Korm. rendelet 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 2019.02.14
Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 2019.02.14
Min. rendelet 6/2010. (I. 14.)NFGM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazása 2019.02.14
Korm. rendelet 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

2019.02.13
4.1. Általános eljárási szabályok
Törvény 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

2018. január 1-jét követően indult hatósági eljárások során alkalmazandó

2019.02.14
Törvény 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (új Pp.)

a 2018. január 1-jét követően indult eljárások során alkalmazandó

2019.02.14
Törvény 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról (Kpr.)

2018. január 1-jét követően közigazgatási hatóságok döntései bírósági megtámadásának eljárási szabályai

2019.02.14
Törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékről 2018.12.28
Törvény 2012.évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 2019.01.02
4.2. Építésügyi, építésfelügyeleti hatósági eljárások
Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 2019.02.13
Korm. rendelet 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról 2017.01.11
Korm. rendelet 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 2018.05.10
Korm. rendelet a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról szóló 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2018.08.17
Korm. rendelet 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról 2018.10.17
Korm. rendelet 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeirő 2019.02.13
Korm. rendelet 194/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről 2017.01.04
Korm. rendelet 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról 2019.02.13
Min. rendelet 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról 2015.01.28
Korm. rendelet 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól 2018.05.10
Korm. rendelet 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról 2018.05.02
Korm. rendelet 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól 2018.05.10
Korm. rendelet 195/2009.(IX.15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről 2018.05.10
Min. rendelet 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról 2018.05.10
Korm. rendelet 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 2019.02.14
Korm. rendelet 5/2015. (I. 29.) Korm. Rendelet a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabál 2015.03.16
5. Építőipari kivitelezés
Korm. rendelet 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2019.02.13
Korm. rendelet 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról 2019.02.13
Min. rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 2015.01.28
Min. rendelet 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkahelyi követelményekről (biztonsági és egészségvédelmi koordinátor) 2017.01.04
Törvény 2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módo 2018.12.28
6. Minőségügy, szabványügy, épületenergetika
Törvény 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 2019.02.14
Korm. rendelet 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 2019.02.13
Korm. rendelet 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól 2018.05.10
Min. rendelet 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2018.04.24
Törvény 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről 2019.02.14
Korm. rendelet 181/2003. (XI 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról 2015.01.28
Korm. rendelet 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 2018.05.10
Korm. rendelet 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 2018.05.10
Min. rendelet 9/2007 (IV.03.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról 2015.01.28
Min. rendelet 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet A játszótéri eszközök biztonságáról 2017.01.04
7. Építészeti értékvédelem, műemlékvédelem
Korm. rendelet 439/2013. (XI.20.)Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről 2019.02.14
Korm. rendelet 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A történelmi emlékhelyekről 2019.02.14
Törvény 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 2018.05.10
Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 2019.02.14
Min. rendelet 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról 2017.01.04
Korm. rendelet 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról 2018.05.10
Korm. rendelet 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról 2018.05.10
Min. rendelet 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet a Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról 2015.01.28
Min. rendelet 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól 2017.05.02
Törvény 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről 2019.02.14
8. Földügyi szakigazgatás
Törvény 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2019.02.14
Törvény 2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról 2019.02.14
Törvény 2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről 2018.05.10
9. Lakásépítés
Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 2018.05.10
Korm. rendelet 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról 2018.05.10
Korm. rendelet 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról 2018.05.10
10. Vegyes rendelkezések
Korm. rendelet 156/1999. (XI. 3.) Korm. Rendelet a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről 2016.01.22
Korm. rendelet 254/2007. (X. 4.) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról 2018.05.10
Törvény 1995. évi LIII. Törvény a környezetek védelmének általános szabályairól 2018.12.28
Törvény 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről 2018.05.10
Törvény 2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről 2018.05.25
Korm. rendelet 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

kormánybiztos kinevezése

2019.01.21
Törvény 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 2019.01.18
Korm. rendelet 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről 2019.02.14
Törvény 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 2019.02.14
Törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2019.02.14
Törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2018.12.28
Korm. rendelet 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 2017.05.24
Korm. rendelet 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 2018.05.10
Törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 2019.02.14
Korm. rendelet 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól 2018.05.10
Törvény 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2018.12.28