KeresésKeresés
Keresés
Hu | En
Hu

En

Visegrád Város Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet települési főépítész munkakör megbízási szerződés keretében történő betöltésére

Visegrád Város Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet települési főépítész munkakör megbízási szerződés keretében történő betöltésére

Jogviszony időtartama: Határozatlan idejű megbízás

Foglalkoztatás jellege: heti 10 óra

A munkavégzés helye: Visegrádi Polgármesteri Hivatal 2025 Visegrád, Fő u. 81.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. §-ában, és a 10-11.§-aiban, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben és a településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletben meghatározott önkormányzati főépítészi feladatokat.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a településen tervtanács működik.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, vagy településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség.

- Főépítészi vizsga vagy az az alóli mentesülés a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.§ (4) bekezdése alapján. A főépítészi vizsga nélkül a főépítészi munkakör a főépítészeti tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése alapján legfeljebb a jogviszony kezdetétől számított hat hónapig látható el,

- Főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi körülmények hiánya.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- önkormányzati építésügyi területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

- főépítészi vizsga meglétét igazoló okirat másolata vagy a vizsga alóli mentesülésre vonatkozó okirat, vagy annak vállalására vonatkozó nyilatkozat, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított 6 hónapon belül főépítészi vizsgát tesz,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy megbízása esetén főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. §-ban meghatározott munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.

Megbízási díj: megállapodás szerint.

A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja: 2018. július 1.

A főépítész köteles legalább heti 1 alkalommal a Visegrádi Polgármesteri Hivatalban egyeztetést, ügyfélfogadást tartani, megbízatását személyesen ellátni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 4.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Dr. Szabó Attila jegyző a 06-26/398-255 telefonszámon illetve a jegyzo@visegrad.hu e-mailen keresztül nyújt.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton: Visegrádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldés (2025 Visegrád, Fő u. 81.)

Személyesen : Visegrádi Polgármesteri Hivatal Titkárságán 2025 Visegrád, Fő u. 81.

Kérjük a borítékra feltüntetni az alábbi megnevezést: főépítész

Pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a pályázók személyes meghallgatását követően a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a visszavonás valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

- Visegrád Város honlapja www.visegrad.hu

- városi hirdetőtábla

A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban - legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.


Létrehozás időpontja: 2018-05-11 23:05:06
Utolsó módosítás időpontja: 2018-05-11 23:07:43
Beküldő: Ulrich Tamás
Megtekintések száma: 1658
Rövid link: http://www.mek.hu/index.php?id=44716