Aktuális
A Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlésének 2019. május 31-i határozatai

A Magyar Építész Kamara Küldöttgyűlésének 2019. május 31-i határozatai

1/2019. (05.31.) Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2018. évi munkájáról szóló beszámolóját 163 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

2/2019. (05.31.) Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 163 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

3/2019. (05.31.) Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. 2018. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót 152 igen, 5 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadja.

 

4/2019. (05.31.) Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2018. évi beszámolóját 162 igen 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

5/2019. (05.31.) Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2018. évi beszámolóját 160 igen 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadja.

 

6/2019. (05.31.) Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2019. évi költségvetésének módosítását 163 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.
(költségvetés, módosítás indoklása)

 

7/2019. (05.31.) Kgy. határozat

MÉK Küldöttgyűlése 116 igen, 10 nem szavazattal, 16 tartózkodás mellett az alábbi szabályzatot fogadja el. A szabályzat 2019. július 1. napján lép hatályba. (Az MMK addig történő elfogadása esetén)

A már megvalósult épülethez kötődő építészeti alkotás és az építészeti-műszaki dokumentáció ismételt felhasználásának ajánlott díjszámítása MÉK-MMK közös szabályzat

1.         Előszó

Az 1999. évi, a szerzői jogról szóló LXXVI. törvény (továbbiakban Szjt.) védi az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat. E törvény szerint szerzői jogi védelem alatt áll többek között:

-           az építészeti alkotás és annak terve, valamint az épületegyüttes, illetve a városépítészeti együttes terve (Szjt. 1.§ (1) k.),

-           a műszaki létesítmények terve (Szjt. 1.§ (1) l.),

-           az iparművészeti alkotás és annak terve (Szjt. 1.§ (1) o.).

A szerzői jogi védelem az alkotást a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján illeti meg. A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől, vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől. (Szjt. 1.§ (3))

A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (szerző). (Szjt. 4.§ (1))

2.         Felhatalmazás a Szabályzat megalkotására

2.1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) kötelezi a Magyar Építész Kamarát és a Magyar Mérnöki Kamarát (a továbbiakban együttesen: Kamarák) az alábbiakra:

A Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara közös szabályzatban rögzíti az építészeti alkotáshoz és az építészeti-műszaki dokumentációhoz fűződő szerzői felhasználási vagy vagyoni jogok jogosultja által az építészeti alkotás és az építészeti-műszaki dokumentáció ismételt, az építészeti-műszaki dokumentáció alapján már megvalósított épülethez kötődő felhasználásért annak tulajdonosától kérhető - az ismételt felhasználás alapjául szolgáló tervezési szerződés díjához kötött - ajánlott díjakat. (Étv. 55/A.§ (1))

3.         Általános rendelkezések

E Szabályzat alkalmazásában:

3.1.      Jogosult: az építészeti alkotáshoz és az építészeti-műszaki dokumentációhoz fűződő szerzői felhasználási vagy vagyoni jogok birtoklója, birtoklói.

3.2.      Díj: a megvalósított épületnél az építészeti alkotás és az építészeti-műszaki dokumentáció ismételt felhasználása esetén a Jogosultnak fizetendő jelen szabályzat alapján számolt ajánlott díj. A Díj ajánlott, mert ettől Felek közös megegyezéssel eltérhetnek.

3.3.      Felhasználó: a megvalósított épület tulajdonosa, akitől a Jogosult az építészeti alkotás vagy az építészeti-műszaki dokumentáció ismételt felhasználásáért a Díjat kérheti.

3.4.      Felek: a Jogosult és a Felhasználó együttesen.

3.5.      Ismételt felhasználás alapjául szolgáló tervezési szerződés díja: a megvalósított épületnek az ismételt felhasználás időpontjában érvényes, az épület megvalósításához szükséges összes, szerzői joggal védett munkarész tervének tervezési díja.

3.6.      Kamarák: Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara együtt.

4.         A Szabályzat hatálya

4.1. A Szabályzat hatálya a felhasználási és/vagy vagyoni jogokra terjed ki. A szabályzat hatálya nem terjed ki a személyhez fűződő jogokra, valamint a Szjt. 41/A. § (1) bekezdése szerinti árva művekre, továbbá az Szjt. 68. § (3)-(4) bekezdése szerint szabad felhasználásra.

4.2. A Szabályzat a már megvalósult épületekhez kötődő építészeti alkotás és az építészeti-műszaki tervdokumentáció ismételt felhasználásáért fizetendő ajánlott díj számításának módját tartalmazza.

4.3. A Felhasználó által a Jogosultnak fizetendő Díjat jelen szabályzat szerint kell kiszámítani, azonban a számított Díj csak ajánlott. Felek ettől közös megegyezésre eltérhetnek.

4.4. A Szabályzat annak a megvalósult épület tulajdonosától, - a Felhasználótól - a - felhasználási jogok vagy vagyoni jogok Jogosultja által - kérhető ajánlott Díj számítását tartalmazza, aki a dokumentációt ismételten fel kívánja használni.

5.         Ajánlott felhasználási Díj számítása

5.1. Az ismételt felhasználás ajánlott Díját az építészeti alkotás és az építészeti-műszaki dokumentáció ismételt felhasználásának időpontjában érvényes, az épület megvalósításához szükséges összes szerzői joggal védett munkarész tervének nettó tervezési díja szerint kell megállapítani. A tervezési díjat az 1. melléklet szerinti díjszámítás szerint kell kiszámítani.

5.2. Amennyiben nem a teljes építészeti alkotás és az építészeti-műszaki dokumentáció kerül ismételt felhasználásra, a nettó tervezési díjat a felhasználás mértékével korrigálni kell. A részleges felhasználás történhet területi, vagy szakági lehatárolással.

A felhasználás mértéke 20 %-nál kevesebb nem lehet.

5.3. Az így számított és a felhasználás mértékével korrigált nettó tervezési díj az építészeti alkotás és az építészeti műszaki dokumentáció ismételt felhasználásáért a szerzői felhasználási vagy vagyoni jogok Jogosultja által a Felhasználótól kérhető ajánlott Díjnak a díjalapja.

Az egyszeri ismételt felhasználás Díja a díjalap 30 %-a.

5.4. A felhasználás Díja csak a felhasználás jogának a díja, a Díj Felhasználó általi kifizetése nem jár a Jogosult részéről tervátadási kötelezettséggel sem papíralapú, sem digitális formában. A tervek átadásának lehetőségéről és annak díjáról Felek a jelen Szabályzat keretein kívül, külön állapodhatnak meg.

6.         Az ismételt felhasználás esetén követendő eljárás

6.1. Az ismételt felhasználásra az építészeti-műszaki dokumentáció ismételt felhasználása előtt kell megállapodást kötni. A Szjt. 16. § (1) bekezdése szerint a felhasználásra engedély Felhasználási szerződéssel szerezhető.

6.2. Az eljárás lépései:

1. Az építészeti alkotás és az építészeti-műszaki dokumentáció tervezett ismételt felhasználás céljának, elemeinek, módjának egyértelmű meghatározása.

2. Az ajánlott ismételt felhasználási Díj kiszámítása jelen Szabályzat alapján.

3. A vagyoni jogok Jogosultjának felkutatása.

4. A Jogosult megnyilatkoztatása arról, hogy tudomása szerint, ő a vagyoni jogok jogosultja.

5. Az ismételt felhasználás feltételeinek meghatározása, közös díjmegállapodás.

6. A Felhasználási szerződés megkötése írásban.

7. A felhasználás Díjának kifizetése Jogosult részére.

7.         Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot a … fogadta el. A Szabályzat …. lép hatályba.

1. sz. melléklet

Díjalapértékből számított ajánlott tervezési díj (csak tervezési szakasz):

A tervezési szakasz alapszolgáltatások díjszázalék számítása:

ahol:                H         a tervezési alapszolgáltatások díja

                        Da        a díjalap (Ft)

                        Do        a díjosztály szorzó

                        D%       a díjszázalék

                        K          a díjszázalék mértékének korrekciós szorzója

Da                    A díjalap létesítmény, vagy részeinek becsült, vagy valós építési költsége. A díjalap nem tartalmazza az építészeti és mérnöki szolgáltatások munkadíját, a telekingatlan értékét, közműhozzájárulás és közmű bekötések díjait, továbbá az Építtető által biztosított adatszolgáltatás költségeit.

Do                    A díjosztály szorzó a díjosztályba sorolt épülettípusok szerint értékeli a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges szakértelmet és igényességet. Az ajánlott díjosztály szorzók 0,6 és 1,4 között lehetnek.

K                     A díjszázalék mértékének korrekciós szorzója, ami az éves szinten változhat. A szerzői jogdíj számítás tekintetében ez minden évben 1,0 érték.

A szabályzat innen tölthető le.

 

8/2019. (05.31.) Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 140 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a Jogosultsági szabályzat előterjesztett módosításait elfogadja.

A Jogosultsági szabályzat módosításai a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lépnek hatályba.

Jogosultsági Szabályzat
Jogosultsági Szabályzat függelékei

 

 

9/2019. (05.31.) Kgy. határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 142 igen szavazattal egyhangúlag a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzatot és mellékletét az alábbiak szerint módosítja.

A 4.6. „Az éves nyilvántartási díj” pont az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A határon átnyúló szolgáltatásnyújtó az éves névjegyzéki nyilvántartási díjat a bejelentés tudomásul vételét követő 30 napon belül köteles megfizetni. A díj a névjegyzéken tartás egy éves időszakára vonatkozik.”

Fentiek szerint az 1. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul:

névjegyzéki nyilvántartásért fizetendő díjak

éves névjegyzéki nyilvántartási díj

jelen szabályzat

területi kamara

a kamarai tagsággal nem rendelkező, névjegyzéken szereplő szakmagyakorló

(beleértve a határon átnyúló szolgáltatásnyújtót)

névjegyzéki késedelmi díj

területi alapszabály

területi kamara

éves névjegyzéki nyilvántartási díjrészesedés

jelen szabályzat

MÉK

területi kamara

A PGSZ módosításai a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lépnek hatályba

A szabályzat egybeszerkesztett változata innen tölthető le.

Kapcsolódó tartalmak:

A már megvalósult épülethez kötődő építészeti és az építészeti-műszaki dokumentáció ismételt felhasználásának ajánlott díjszámítása MÉK-MMK közös szabályzata