Aktuális

Közérdekű adatok

Közzétételi szabályzat (2019.09.27-től hatályos)

 

  Közzétételi lista      

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 

 

 

Adat

Adat, adat elérhetősége

 Frissítés

 Megőrzés

 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

https://mek.hu/index.php?link=elerhetosegek

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 

 2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

https://mek.hu/index.php?menu=magyar_epitesz_kamara

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

https://mek.hu/index.php?menu=magyar_epitesz_kamara

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

https://mek.hu/index.php?link=elerhetosegek

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

https://mek.hu/index.php?menu=magyar_epitesz_kamara

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

területi építész kamrák
https://mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

MÉK Nonprofit Kft.
https://mek.hu/index.php?link=mek_kft_kapcsolat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

https://mek.hu/index.php?link=szerkesztoseg

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

törvényességi felügyelet:

Építési és Közlekedési Minisztérium
Postai cím: 1358 Budapest, Pf. 14.
E-mail: info@ekm.gov.hu

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

 

 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Kamtv.
https://njt.hu/jogszabaly/1996-58-00-00
Alapszabály
https://mek.hu/index.php?link=Alapszabaly
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
https://mek.hu/index.php?link=Adatvedelmi_es_informaciobiztonsagi_szabalyzat

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

https://mek.hu/index.php?menu=magyar_epitesz_kamara

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

tagsági, jogosultsági és etikai-fegyelmi ügyek elsőfok:

illetékes területi építész kamara
https://mek.hu/index.php?menu=teruleti_epitesz_kamarak
 

tagsági ügyek másodfok
a Magyar Építész Kamara Elnöksége
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
E-mail cím: mek@mek.hu
Telefonszám: +36 30 473 0316

jogosultsági ügyek másodfok:

Kovács Zsófia főtitkár

Magyar Építész Kamara
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
E-mail cím: mek@mek.hu
Telefonszám: +36 30 473 0316

 

etikai-fegyelmi ügyek másodfok:
Puskás Péter, EfB elnök

Etikai-fegyelmi Bizottság
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.
E-mail cím: mek@mek.hu
Telefonszám: +36 30 473 0316

 

vonatkozó szabályzatok
https://mek.hu/index.php?link=Jogosultsagi_szabalyzat

https://mek.hu/index.php?link=Etikai___fegyelmi_szabalyzat
 

A változásokat követően azonnal

 Az előző állapot törlendő

 5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek

http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso#

 

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#Nevjegyzek

http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso#

http://otir.mek.hu/

http://tako.mek.hu/

http://jva.mek.hu/

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

https://mek.hu/index.php?menu=epitesz_kozlony_muhely

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Alapszabály
https://mek.hu/index.php?link=Alapszabaly

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

https://mek.hu/index.php?menu=MEK_hirei

Folyamatosan

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

 11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

https://mek.hu/index.php?menu=MEK_hirei

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

https://mek.hu/index.php?menu=MEK_hirei

A vizsgálatról szóló
jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

https://mek.hu/index.php?menu=magyar_epitesz_kamara

Közzétételi szabályzat
https://mek.hu/index.php?f=kat&i=121

Magyar Építész Kamara
1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.

E-mail cím: mek@mek.hu

Telefonszám: +36 30 473 0316

Kovács Zsófia főtitkár

 

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

 14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

nem releváns

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nem releváns

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

nem releváns

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

 21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

 22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

 23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

 24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

 Az előző állapot törlendő

 25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

nem releváns

A változásokat követő 15 napon belül

Az előző állapot törlendő

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

 

 1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2018. évi beszámoló
https://mek.hu/index.php?link=A_Magyar_Epitesz_Kamara_Kuldottgyulesenek_2019_majus_31_i_hatarozatai

2019. évi beszámoló 1.
https://mek.hu/index.php?id=45851

2020. évi beszámoló
https://mek.hu/index.php?link=A_MEK_2020_szeptember_11_i_Kuldottgyulesenek_dontesei

2021. évi beszámoló
https://mek.hu/index.php?link=A_MEK_2022_marcius_31_i_Kuldottgyules_hatarozatai

2022. évi beszámoló
https://mek.hu/index.php?link=A_MEK_Kuldottgyulesenek_2023_majus_12_i_hatarozatai

2023. évi beszámoló:
https://mek.hu/link-mek_20240524_kuldottgyules_hatarozatai

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

 2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2019. évi költségvetés
https://mek.hu/index.php?link=2019_evi_koltsegvetes

2020. évi költségvetés 1.
https://mek.hu/index.php?link=A_MEK_2019_december_2_i_Kuldottgyulesenek_hatarozatai

2020. évi költségvetés 2.
https://mek.hu/index.php?id=45851

2021. évi költségvetés
https://mek.hu/index.php?link=2021_evi_koltsegvetes

2022. évi költségvetés
https://mek.hu/index.php?link=2022_evi_koltsegvetes

2023. évi költségvetés
https://mek.hu/index.php?link=2023_evi_koltsegvetes

2024. évi költségvetés:
https://mek.hu/link-2024_evi_koltsegvetes

Negyedévente

 A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

nem releváns

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

 4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

nem releváns

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

 5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

 Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

nem releváns

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

 7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

nem releváns

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban tartásával

 8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

nem releváns

Negyedévente

Legalább 1 évig
archívumban tartásával